Urząd Gminy w Kodrębie, województwo łódzkie, powiat radomszczański

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

strona Biuletynu Informacji Publicznej

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

zmień rozmiar tekstu -   A A A

Głosujmy bezpiecznie

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

Portal IRZplus - Informacja dla rolników !

Realizując przepisy ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz, idąc z postępem jakim jest informatyzacja, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomiła w sierpniu 2018 roku Portal IRZplus

Portal IRZplus umożliwia posiadaczom zwierząt szybkie i wygodne dokonywanie zgłoszeń zwierzęcych przez Internet, eliminuje konieczność wizyty w biurze powiatowym ARiMR lub wizyty na poczcie w celu wysłania zgłoszenia IRZ. W obecnej sytuacji epidemiologicznej jest to bardzo istotne, ponieważ zmniejsza ryzyko rozprzestrzeniania się Covid-19 poprzez ograniczenie kontaktów między posiadaczami i pracownikami ARiMR.

Aplikacja obsługuje wszystkie rodzaje zgłoszeń i wniosków w zakresie IRZ. Daje możliwość przeglądu dokumentów złożonych elektronicznie oraz sprawdzenia stanu weryfikacji zgłoszenia. Umożliwia wydruk potwierdzenia złożonego zgłoszenia.

Korzystanie z w / w aplikacji jest bezpłatne i jest dużym ułatwieniem przy wywiązywaniu się z obowiązku, jaki nakłada na rolników / posiadaczy zwierząt ustawa o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Portal pozwala zaoszczędzić czas, daje możliwość zminimalizowania kosztów i zmniejsza ryzyko zarażenia w obecnej sytuacji epidemicznej.

Portal IRZ Plus ma być kluczowym narzędziem pozwalającym posiadaczom zwierząt wywiązywać się z łatwością z ustawowych obowiązków IRZ bez konieczności wychodzenia z domu. Państwa wsparcie niewątpliwie pozwoli na osiągnięcie tego celu, jakim jest przede wszystkim ułatwienie załatwienia sprawy w urzędzie.

Skorzystaj z tego rozwiązania i uruchom Portal IRZplus:

https://bit.ly/2w4v4cb

 

Informacja dla rolników- upływa termin naboru wniosków MATERIAŁ SIEWNY 2020

W czwartek, 25 czerwca, upływa termin naboru wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany za 2020 rok.

Rolnikom, którzy chcą skorzystać z tego rodzaju wsparcia, zostało już niewiele czasu

na złożenie dokumentów w biurach powiatowych ARiMR. Można je także przekazać

za pośrednictwem platformy ePUAP, przesłać na elektroniczną skrzynkę podawczą lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową.

O dopłaty mogą się ubiegać rolnicy, którzy zużywają do siewu lub sadzenia materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany i posiadają działki rolne, na których uprawia się gatunki roślin objęte dopłatami o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha.

Dofinansowanie można uzyskać do następujących gatunków roślin uprawnych:

- zboża: jęczmień, owies (nagi, szorstki, zwyczajny), pszenica (twarda, zwyczajna), pszenżyto, żyto;

- rośliny strączkowe: bobik, groch siewny (odmiany roślin rolniczych), łubin (biały, wąskolistny, żółty), soja, wyka siewna;

- ziemniak.

Limit pomocy dla jednego producenta rolnego wynosi 20 000 euro w okresie trzech lat podatkowych, przy czym jeśli jest on powiązany osobowo lub kapitałowo z innym podmiotem, to limit ten dotyczy „jednego przedsiębiorstwa”.

Do 23 czerwca 2020 r. w ARiMR zarejestrowano ponad 29 tys. wniosków o dopłaty do zużytego materiału siewnego.

 

Dzień Ojca


INFORMACJA

W zawiązku z powtarzającymi się ostrzeżeniami pogodowymi o wystąpieniu burz z gradem, nawalnego deszczu oraz wichur, zaleca się stosowanie następujących zachowań właściwych z punktu widzenia bezpieczeństwa:

- śledzić prognozy pogody i komunikaty mediów,

- unikać przebywania na otwartej przestrzeni, a także pod pojedynczymi wysokimi drzewami czy w pobliżu wysokich konstrukcji, linii wysokiego napięcia, przewodów lub trakcji,

- zejść ze szczytów wzniesień w obniżenie terenu,

- na otwartych zbiornikach wodnych wyjść na brzeg z wody, łódki lub kajaka,

- w mieszkaniu zamknąć wszystkie okna,

- wyłączyć z kontaktów urządzenia elektryczne, a także nie rozmawiać przez telefon,

- z balkonu, tarasu, podwórka i obejścia usunąć lub zabezpieczyć przedmioty, które mogłyby zostać porwane przez wiatr,

- zapewnić bezpieczeństwo zwierzętom, które trzymane są na dworze, zamknąć je w odpowiednio przygotowanych pomieszczeniach,

- w sytuacji przemieszczania się samochodem w miarę możliwości zatrzymać się i przeczekać, omijając miejsca pod drzewami lub konstrukcjami,

- unikać parkowania pojazdów w pobliżu drzew, rusztowań, stalowych konstrukcji, tablic reklamowych, trakcji elektrycznych itp.,

- przygotować się na przerwy w dostawie energii elektrycznej.

W przypadku wystąpienia sytuacji wymagającej interwencji służb ratowniczych dzwonić na numery alarmowe 112 i 998 lub najbliższą jednostkę OSP oraz powiadomić Urząd Gminy Kodrąb tel. 44 6819325, 44 6819317, 500113645.

 

APEL

Otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2020 r.

Wójt Gminy Kodrąb - Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2020 r., który będzie przeprowadzony w dniach 1 września - 30 listopada 2020 r. na terenie Gminy Kodrąb

Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące warunki:

1) być pełnoletnim,

2) zamieszkiwać na terenie gminy Kodrąb,

3) posiadać co najmniej wykształcenie średnie,

4) posługiwać się językiem polskim w mowie i w piśmie,

5) nie być skazanym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego winno nastąpić na formularzu zgłoszeniowym dostępnym na stronie internetowej gminy Kodrąb http://www.bip.gminakodrab.pl/index.php?idg=4&id=816&x=163 oraz dostępne w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Kodrąb ( parter - hol ).

Zgłoszenia należy składać w terminie od 15 czerwca 2020 r. do 8 lipca 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kodrąb w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 r. na terenie gminy Kodrąb”. Kopertę ze zgłoszeniem należy wrzucić do urny, która znajduje się na parterze budynku Urzędu Gminy w Kodrębie.

Z obowiązkami i prawami rachmistrzów terenowych można się zapoznać na stronie http://www.bip.gminakodrab.pl/index.php?idg=4&id=816&x=163 zakładka Powszechny Spis Rolny 2020.

 

Powszechny Spis Rolny 2020

Powszechny Spis Rolny 2020 zostanie przeprowadzony w dniach od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie całego kraju, według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r.

Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy, a użytkownicy gospodarstw rolnych są zobowiązani do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi.

Obowiązek realizacji spisu nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r.

Krajową podstawą prawną realizacji spisu rolnego jest ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728).

Wyniki spisu rolnego najlepiej opisują obraz polskiego rolnictwa i służą władzom lokalnym do podejmowania trafnych strategicznych decyzji opartych na analizie danych.

Spisem objęte są wszystkie gospodarstwa rolne w Polsce prowadzone przez:

• osoby fizyczne (w gospodarstwach indywidualnych) o powierzchni minimum 1 ha, bądź poniżej 1 ha użytków rolnych, w tym nieposiadające użytków rolnych, prowadzące działy specjalne produkcji rolnej lub produkcję rolną o skali określonej progami, których wielkość jest określona w załączniku nr 1 do ustawy,

• osoby prawne,

• jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej.

Dane zbierane w ramach spisu będą dotyczyć m.in.

• cech identyfikacyjno-adresowych użytkownika i jego gospodarstwa rolnego,

• sprzedaży i zużycia wytworzonych produktów rolnych,

• struktury dochodów,

• aktywności ekonomicznej,

• sposobu użytkowania gruntów,

• powierzchni zasiewów, nawożenia,

• zastosowania środków ochrony roślin,

• pogłowia zwierząt gospodarskich,

• chowu i hodowli ryb,

• budynków gospodarskich,

• maszyn i urządzeń rolniczych.

Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych poprzez:

• Samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, która będzie dostępna na stronie internetowej poświęconej spisowi;

• odpowiedzi w wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym przez rachmistrza telefonicznego,

• odpowiedzi w wywiadzie bezpośrednim przeprowadzanym przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne.

Rolniku, Twoje dane są u nas bezpieczne!

Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie. Następnie na ręce właściwego komisarza spisowego składają pisemne przyrzeczenie następującej treści: „Przyrzekam, że będę wykonywać swoje prace na rzecz statystyki publicznej z całą rzetelnością, zgodnie z etyką zawodową statystyka, a poznane w czasie ich wykonywania dane jednostkowe zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.”

Więcej informacji na stronie http://spisrolny.gov.pl

 

Weź pieniądze na posadzenie lasu

Rolnicy, którzy mają w swoim gospodarstwie grunty słabszej jakości i chcą posadzić na nich las, mogą uzyskać na ten cel wsparcie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach PROW 2014-2020. Wnioski o taką pomoc można składać w biurach powiatowych ARiMR do 31 lipca 2020 r.

„Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” skierowane jest do rolników (osób fizycznych lub prawnych, jak i grup takich osób), którzy są właścicielami lub współwłaścicielami gruntów przeznaczonych do zalesienia lub grunty te stanowią własność małżonka. O pomoc może wnioskować rolnik, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Beneficjentem mogą być również jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw.

Działka, na której ma być posadzony las, musi mieć co najmniej 0,1 ha i minimum 20 m szerokości, chyba że graniczy ona z lasem – wtedy nie ma znaczenia szerokość gruntu. Do zalesienia nie można przeznaczyć więcej niż 20 ha. W przypadku gruntów z sukcesją naturalną średni wiek drzew lub krzewów wyrosłych w wyniku zaprzestania użytkowania rolniczego nie może przekroczyć 20 lat. Aby takie grunty można było zalesić, wymóg posadzenia lasu musi wynikać z planu zalesienia sporządzonego przez Nadleśniczego Lasów Państwowych. To dokument, który należy dołączyć do wniosku o dotację.

Wsparcie na zalesienie to jednorazowa, zryczałtowana płatność, która ma zrekompensować koszty wykonania zalesienia oraz jego ochronę. Jej wysokość wynosi od 8307 zł/ha do 12 707 zł/ha w zależności od grupy gatunków drzew użytych do zalesienia (iglaste i liściaste), gruntu, nachylenia terenu, wyboru sposobu zabezpieczenia uprawy leśnej. Rolnik może uzyskać pieniądze również za ogrodzenie zalesionego terenu w wysokości 8,82 zł/mb lub za zabezpieczenie drzewek 3 palikami w wysokości 1132 zł/ha.

Ponadto do zalesionych gruntów rolnik może otrzymać premię pielęgnacyjną. Wypłacana jest ona przez 5 lat od zalesienia w wysokości od 794 zł/ha do 1628 zł/ha. A także premię zalesieniową, która stanowi zryczałtowaną płatność z tytułu pokrycia kosztów utraconych dochodów z działalności rolniczej. Wypłacana jest ona w wysokości 1215 zł/ha, corocznie przez 12 lat od zalesienia. Do otrzymania premii pielęgnacyjnej i zalesieniowej nie są uprawnione jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw.

 

Wnioski przyjmują biura powiatowe ARiMR właściwe ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy. Można je przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP, przesłać na elektroniczną skrzynkę podawczą lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową. Dokumenty można także dostarczyć do specjalnych wrzutni, które ustawione są w placówkach terenowych Agencji lub osobiście.

Komunikat dotyczący nieodpłatnej pomocy prawnej

Ponad 58 milionów złotych na pomoc Przedsiębiorcom z województwa łódzkiego dotkniętych skutkami epidemii COVID-19

doc04100720200608074624.pdf

"Rolnictwo dla klimatu"

Projekt "Rolnictwo dla klimatu" realizowany jest przez studentki Uniwersytetu Jagiellońskiego na potrzeby kursu "Wyzwania dla demokracji w dobie zmian klimatycznych". Przedstawione informacje i ikonografie dotyczą problemu suszy. Celem projektu jest szerzenie świadomości społecznej na jego temat.

Wszystkiego najlepszego dla wszystkich dzieci małych i dużych 😃🍀🌞🌈🎂❤️


Kupuj świadomie - PRODUKT POLSKI

pismo_Zarządu_Województwa_Łódzkiego.pdf

pismo_Minister_Rolnictwa_i_Rozwoju_Wsi.pdf

Zatrudnianie cudzoziemców w rolnictwie

Wytyczne

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych w związku z rozpowszechnianiem się wirusa SARS COV-2

https://gis.gov.pl/bez-kategorii/wytyczne-mrirw-i-gis-dla-producentow-rolnych-zatrudniajacych-cudzoziemcow-przy-pracach-sezonowych-w-zwiazku-z-rozprzestrzenianiem-sie-wirusa-sars-cov-2-warszawa-25-05-2020-r-aktualizacja/

 


Dzień Matki


Komunikat

Informacja o deficycie wody

Dzień Strażaka

Z okazji Dnia Strażaka życzymy Wam drodzy Druhowie bezpiecznej służby, zawsze szczęśliwych powrotów z akcji. Dziękujemy za trud i bezinteresowną pomoc drugiemu człowiekowi. Niech św. Florian otacza Was opieką, a pełniona służba będzie źródłem satysfakcji i powodem do dumy. Życzymy także zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.👩‍🚒👩‍🚒

Informacja ŁODR

Informacja ZUS

Komunikat

KOMUNIKAT

Urząd Gminy przekazuje maseczki ochronne dla seniorów

Ważny komunikat! Urząd Gminy przekazuje maseczki ochronne dla seniorów.

Wójt Gminy Kodrąb informuje, iż w związku pandemią koronawirusa C0VID– 19, osobom powyżej 65 roku życia zamieszkującym na terenie Gminy Kodrąb, będą dystrybuowane maseczki ochronne wielokrotnego użytku. Dla zachowania bezpieczeństwa, będą umieszczone w skrzynkach na listy. Maseczki przekazywane są nieodpłatnie. W zestawie znajdą Państwo maseczkę + dokładną instrukcję jej używania.

Maseczki zostały wykonane przez pracowników PSP w Kodrębie oraz GOK w Kodrębie.


Sprzęt komputerowy w ramach programu "ZDALNA SZKOŁA"

26 laptopów właśnie dotarło no Urzędu Gminy w Kodrębie. To sprzęt jaki pozyskano w ramach rządowego programu „Zdalna Szkoła”. Zostaną one przekazane szkołom podstawowym na terenie naszej Gminy, które w dalszej kolejności rozdysponują je uczniom. To wsparcie najbardziej potrzebujących uczniów z terenu Gminy Kodrąb. Na realizację tego przedsięwzięcia pozyskaliśmy 6️⃣0️⃣ tys. złotych

Informacja Poczty Polskiej

Więcej informacji w pliku znajdującym się poniżej.

Informacja_Poczty_Polskiej.pdf

Życzenia Wielkanocne


Informacja

Informacja

Komunikat

Informacja

Komunikat


Informacja


Komunikat dotyczący nieodpłatnej pomocy prawnej

II_Wniosek_zgloszenie_porady_na_odleglosc_nowa_wersja.pdf

Jeśli byłeś poza granicami Polski i wróciłeś, po powrocie przestrzegaj obowiązkowej kwarantanny domowej

Informacja

KOMUNIKAT

INFORMACJA dotyczące kwalifikacji wojskowej

Komunikat ZUS

Komunikat dotyczący nieodpłatnej pomocy prawnej

Wniosek_-_zgłoszenie_porady_na_odległość.pdf

Komunikat KRUS


Zalecenia Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego


Informacja

Informacja dla rolników

Odbyło się szkolenie dla rolników

10 marca w Gminnym Ośrodku Kultury w Kodrębie odbyło się szkolenie dla rolników obejmujące dopłaty bezpośrednie dla rolników na rok 2020, warunki i wymogi związane z realizacja działania dobrostanu zwierząt oraz nowe tendencje w agrotechnice zbóż.
Nie wypalaj traw!

Wypalanie traw szkodzi - od lat alarmują ekolodzy, naukowcy, strażacy, a mimo to wiosną i jesienią każdego roku słyszymy o licznych pożarach łąk, pastwisk, nieużytków i trzcinowisk. Osoby wypalające trawy nie zdają sobie sprawy, że ich działanie może doprowadzić do gwałtownego pożaru, który przenosi się na lasy, zabudowania mieszkalne i gospodarcze.

Wiosenne wypalanie traw często związane jest z chęcią usunięcia niezebranego, ostatniego odrostu trawy. W świadomości zachował się bowiem mit, że wypalanie traw i pozostałości roślinnych poprawi żyzność gleby, zniszczy chwasty oraz zwiększy kolejny plon siana. Nic bardziej mylnego. Wypalenie wierzchniej, najżyźniejszej próchniczej warstwy gleby pociąga za sobą obniżenie jej wartości użytkowej nawet na kilka lat. Zahamowane zostają naturalne procesy rozkładu pozostałości roślinnych, dzięki którym tworzy się urodzajna warstwa gleby. Wysoka temperatura niszczy roślinność, powoduje degradację gleby i stanowi poważne zagrożenie dla zwierząt.

Wypalanie łąk i trzcinowisk powoduje śmierć organizmów, żyjących w wierzchnich warstwach gleby, o istnieniu których większość z nas nawet nie wie, a których obecność wpływa na właściwą kondycję gleby. Giną małe zwierzęta, takie jak dżdżownice, które niezwykle efektywnie poprawiają strukturę i właściwości fizyczne gleb. Wymierają całe kolonie mrówek, które jako zwierzęta drapieżne regulują populacje szkodliwych owadów. Wypalanie uśmierca także biedronki, które są sprzymierzeńcem człowieka w walce z mszycami.

Dym uniemożliwia trzmielom i pszczołom zapylanie kwiatów, co w konsekwencji obniża plonowanie roślin. Pożary traw oznaczają także śmierć wielu pożytecznych zwierząt kręgowych, takich jak płazy i gady oraz małych ssaków (krety, ryjówki, jeże, młode zające, nornice i inne drobne gryzonie). Zniszczeniu ulegają też miejsca lęgowe ptaków, a pożary stanowią szczególnie poważne zagrożenie dla przedstawicieli gatunków gnieżdżących się na ziemi lub w zaroślach. Ofiarami stają się także większe zwierzęta leśne, takie jak sarny, jelenie czy dziki, a nawet zwierzęta domowe.

Wypalanie traw, poza tym że to niechlubna praktyka, jest również niedozwolone. W ustawie z 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody wprowadzono zakaz wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów. Za łamanie tego zakazu grożą sankcje karne w postaci grzywny albo aresztu. Zakaz wypalania traw jest również jednym z wymogów dobrej kultury rolnej. Ich przestrzeganie jest konieczne między innymi w ramach systemu dopłat bezpośrednich i stanowi jedną z tzw. zasad wzajemnej zgodności – katalogu wymogów i ograniczeń, jakim podlegają rolnicy korzystający z tych dopłat.

 

Źródło: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Dzień Kobiet w GOK w Kodrębie

6 marca w Gminnym Ośrodku Kultury w Kodrębie zorganizowano dzień otwarty połączony ze spotkaniem z okazji Dnia Kobiet. Przybyłych gości przywitała Wójt Gminy Kodrąb Bożena Krawczyk – organizator spotkania. Na jej ręce kwiaty i życzenia dla wszystkich Pań złożył dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Pan Arkadiusz Zarębski. Dzieci i młodzież z Publicznej Szkoły Podstawowej w Kodrębie przygotowała część artystyczną pt.„Kwiaty dla Ewy”. Spotkanie zakończyło się słodkim poczęstunkiem. Wszystkim obecnym dziękujemy za przybycie.

Zapraszamy na spotkanie

UWAGA!

Spotkanie nie odbędzie się w planowanym terminie. Przepraszamy!


Zachowaj ostrożność


Zapraszamy 🤩💪🏃‍🤸‍♀️🧘‍♀️🧘‍♂️🤼‍♀️ 😄

Zapraszamy na spotkanie z okazji Dnia Kobiet 🌹🌷💐🍀, które odbędzie się 6 marca 2020 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Kodrębie. Po spektaklu zapraszamy na słodki poczęstunek ☕️🍰🧁🍪Zapraszamy na zajęcia 🧐🏃‍🌍🏃‍🌎🚴‍🙂🏝🏜⛰⛺️

Zwrot podatku akcyzowego

Gminny Ośrodek Kultury w Kodrębie zaprasza na zajęcia 🎻🎸🎺🎷🥁🎼🎹 🙂

Zapraszamy na spotkanie

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Pierwszy marsz nordic walking – z kijkami po zdrowie – Kodrąb 2020”

Oferta_realizacji_zadania_publicznego_przez_KGW_Kodrąb.pdf

ogłoszenie_KGW_Kodrąb.pdf

formularz_uwag_KGW_Kodrąb.pdf

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. "Polska w Unii Europejskiej – Rodzinny Rajd Rowerowy Kodrąb 2020"

ogłoszenie_ULISSES_2020.pdf

Oferta_realizacji_zadania_publicznego_przez_Stowarzyszenie_ULISSES.pdf

formularz_uwag_ULISSES_2020.pdf

Wnioski o dopłaty do materiału siewnego

I N F O R M A C J A

                                 U S U W A N I E     A Z B E S T U

Urząd Gminy w Kodrębie informuje wszystkie osoby zainteresowane usunięciem wyrobów azbestowych z terenu nieruchomości w 2020 roku o możliwości

składania wniosków w wyżej wymienionej sprawie do 7 lutego 2020 r.

Osoby zainteresowane demontażem wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych zobowiązane są do załatwienia wszelkich formalności związanych ze zgłoszeniem zamiaru wykonania tych prac w Starostwie Powiatowym w Radomsku.

Wnioski o demontaż i usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy Kodrąb:

http://www.bip.gminakodrab.pl

w zakładce : Prawo lokalne – Gospodarka odpadami – Formularze wniosków

http://www.bip.gminakodrab.pl/index.php?idg=3&id=617&x=88&y=6 oraz w siedzibie Urzędu Gminy.

 

Wniosek_Azbest_2020_rok.docx

Wniosek_Azbest_2020_rok.pdf

Projekty realizowane i zrealizowane za pośrednictwem Stowarzyszenia LGD "BUD-UJ RAZEM"

Stowarzyszenie LGD „BUD-UJ RAZEM” ma na celu działania polegające na wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W poniższych plikach przygotowaliśmy prezentacja projektów realizowanych i zrealizowanych za pośrednictwem Stowarzyszenia LGD „BUD-UJ RAZEM”

Projekty_realizowane_i_zrealizowane_przez_Stowarzyszenie_LGD_BUD-UJ_RAZEM_-_tekst_na_strone.pdf

Prezentacja_wybranych_projektów_realizowanych_i_zrealizowanych_przez_Stowarzyszenie_BUD-UJ_RAZEM_-_prezentacja.pdf

ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW Z OBSZARU LGD ,,BUD-UJ RAZEM''

Zapraszamy Państwa – mieszkańców naszego regionu, a zwłaszcza gmin: Będków, Budziszewice, Dobryszyce, Czarnocin, Gomunice, Grabica, Gorzkowice, Kamieńsk, Kodrąb, Łęki Szlacheckie, Masłowice, Moszczenica, Pabianice, Powiat Piotrkowski, Ręczno, Rozprza, Rzgów, Tuszyn, Ujazd, Wola Krzysztoporska do wyrażenia opinii na temat warunków życia w gminie. Celem badania jest ocena wdrażania lokalnej strategii rozwoju dla obszaru naszej LGD, a uzyskane wyniki będą podstawą do dostosowania jej zapisów do potrzeb mieszkańców. Ankieta jest anonimowa, a zebrane informacje będą udostępnione w postaci zbiorowej i wykorzystane do monitorowania i ewaluacji działalności LGD ,,BUD-UJ RAZEM i wdrażania LSR.

Link do ankiety znajduje się poniżej:

https://docs.google.com/forms/d/1n5V6xoO-p865MnmO_Ufg0jBJ7ych5qjMUfN2IZDhJ4E/viewform?edit_requested=true

Z góry dziękujemy za czas poświęcony na wypełnienie niniejszej ankiety.

Informacja

                               W dniu 18.01.2020 r. (sobota)

          Gminny Ośrodek Kultury w Kodrębie będzie nieczynny.

 

Informacja dla hodowców drobiu

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Radomsku informuje, że na terenie województwa lubelskiego i wielkopolskiego stwierdzono wystąpienie ognisk wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków. Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) - podtypu H5N8 - nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki. Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego należy bezwzględne przestrzegać zasad bioasekuracji:

- zabezpieczyć budynki w których utrzymywany jest drób przed dostępem dzikich zwierząt i ptactwa,

- zabezpieczyć paszę, wodę oraz słomę przed dostępem dzikiego ptactwa;

- nie karmić i nie poić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;

- nie poić drobiu wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki;

- stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;

- stosować maty regularnie nasączane aktywnym środkiem dezynfekcyjnym w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Radomsku przypomina też, że brak stosowania zasad bioasekuracji, w gospodarstwie w którym jest utrzymywany drób, będzie skutkował nakładaniem kar administracyjnych, a w przypadku wystąpienia choroby uniemożliwi wypłatę odszkodowań.

Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) mogące wystąpić u drobiu to m.in.

- osowiałość,

- gwałtowny spadek/utrata produkcji jaj, miękkie skorupy jaj,

- pojawienie się objawów nerwowych,

- zasinienie i obrzęk grzebienia i dzwonków,

- silne łzawienie, obrzęk zatok podoczodołowych, kichanie, duszność,

- biegunka.

Padnięcia ptaków mogą być nagłe, bez widocznych objawów. Śmiertelność wśród ptaków może dochodzić do 100%.

FERIE ZIMOWE 2020

REGULAMIN_GRY_W_PAINTBALL_FORUM_NOWY.pdf

załącznik_nr_1_-_zgoda_paintball.odt

załącznik_nr_1_-_zgoda_paintball.pdf

10 stycznia 2020 - zapraszamy na warsztaty!

Zapraszamy dzieci i młodzież na cykliczne warsztaty, które odbędą się 10 stycznia 2020 roku, o godzinie 16.30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kodrębie. Tym razem poznawać będziemy sztukę origami.

Przypominamy iż osoby, które w ubiegłym (2019) roku zapisały się na zajęcia z rękodzieła nie muszą tego czynić ponownie.

Informacja

Artykuły:

Ostatnio aktualizowano:

  Dziennik Ustaw i Monitor Polski w wersjach elektronicznych

  Dziennik Ustaw
  i Monitor Polski
  - wersje elektroniczne

  Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich
  Powiat Radomszczański
  Program Kapitał Ludzki