Urząd Gminy w Kodrębie, województwo łódzkie, powiat radomszczański

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

strona Biuletynu Informacji Publicznej

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

zmień rozmiar tekstu -   A A A

STRONA ARCHIWALNA

Narodowy Spis Powszechny


NSP_2021_na_www.pdf

Informacja dla rolników Gminy Kodrąb

W okresie od 15 marca do 15 maja 2021 roku można składać wnioski o płatności bezpośrednie na rok 2021 r. w aplikacji eWniosekPlus.

W tym roku nie ma możliwości złożenia uproszczonego oświadczenia zastępującego wniosek o przyznanie płatności.

 


regulamin-konkursu.pdf

Konkurs


Dzień Sołtysa


Konkurs

Dzień Mężczyzny


ARiMR przypomina - wypalanie traw grozi utratą dopłat

 

Z nastaniem przedwiośnia rośnie zagrożenie pożarowe związane z wypalaniem traw. Warto przypomnieć, że proceder ten jest niezgodny z prawem i grożą za niego surowe sankcje karne oraz cofnięcie dopłat wypłacanych przez ARiMR.

Jak groźny jest pożar łąk, można było przekonać się wiosną ubiegłego roku, kiedy płonęły tereny Biebrzańskiego Parku Narodowego, a akcja gaśnicza trwała kilkanaście dni. Mimo że od wielu lat ARiMR, Straż Pożarna i inne instytucje przestrzegają przed wypalaniem traw, co roku znajdują się osoby, które lekceważąc te apele, za nic mają stwarzanie bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt i niszczenie środowiska naturalnego.

Pozytywne skutki wypalania traw to mit

Wbrew obiegowej opinii wypalanie nie powoduje bujniejszego odrostu traw. Nie poprawia też jakości gleby. Co więcej, w znacznym stopniu obniża wartość plonów. Po przejściu pożaru gleba staje się jałowa i potrzebuje nawet kilku lat, aby powrócić do stanu sprzed kataklizmu.

Pożar jest tragiczny w skutkach dla całego ekosystemu – zniszczona zostaje nie tylko warstwa życiodajnej próchnicy, giną również zwierzęta. Podpalanie traw bywa często przyczyną pożarów lasów i zabudowań gospodarczych, w których życie tracą także ludzie.

Surowe kary – grzywna a nawet więzienie

Zakaz wypalania traw określony został w Ustawie o ochronie przyrody oraz w Ustawie o lasach, a Kodeks wykroczeń przewiduje za to karę nagany, aresztu lub grzywny, której wysokość może wynieść od 5 tys. do 20 tys. zł. Co więcej, jeśli w wyniku podpalenia trawy dojdzie do pożaru, który sprowadzi zagrożenie utraty zdrowia lub życia wielu osób albo zniszczenia mienia wielkich rozmiarów, wtedy sprawca – zgodnie z zapisami Kodeksu karnego – podlega karze pozbawienia wolności nawet do 10 lat.

Wypalanie traw to też ryzyko utraty dopłat

Oprócz wspomnianych sankcji wypalającemu grożą również dotkliwe kary, które nakładać może Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zakaz wypalania gruntów rolnych jest jednym z warunków, których rolnicy zobligowani są przestrzegać, aby móc ubiegać się o płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe w ramach PROW 2014-2020. W przypadku jego złamania ARiMR może nałożyć na rolnika karę finansową zmniejszającą wszystkie otrzymywane przez niego płatności o 3 proc. W zależności od stopnia winy, może zostać ona obniżona do 1 proc. bądź zwiększona do 5 proc. Jeszcze wyższe sankcje przewidziane są dla tych, którzy świadomie wypalają grunty rolne – muszą oni liczyć się z obniżeniem płatności nawet o 25 proc. Agencja może również pozbawić rolnika całej kwoty płatności bezpośrednich za dany rok, jeśli stwierdzone zostanie uporczywe wypalanie przez niego traw.

 

Dzień Kobiet


Informacja

Urząd Gminy w Kodrębie

informuje rolników o możliwości badania gleb

na zawartość wapnia, fosforu, potasu i magnezu

z dopłatą Gminy Kodrąb.

Pojemniki na próbki dostępne będą

w Gminnym Centrum Informacji w Dmeninie

w terminie 17 marca – 30 marca 2021 r.

poniedziałek – piątek w godzinach 8.00 – 15.00.

 

INFORMACJA O ZAKAZIE WYPALANIA TRAW

W związku z rozpoczęciem się okresu wiosennego wypalania traw przypominamy o zakazie wypalania roślinności na polach, łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach, pasach przydrożnych, szlakach kolejowych lub w strefie torfowisk i trzcin.

Wypalanie traw powoduje:

• gwałtowne pożary, które przenoszą się na lasy, zabudowania mieszkalne i gospodarcze,

• obniżenie wartości użytkowej gleby nawet na kilka lat,

• degradację gleby,

• śmierć wielu pożytecznych zwierząt, żyjących w wierzchnich warstwach gleby,

• zniszczenie miejsc lęgowych ptaków,

• poważne zagrożenie dla przedstawicieli gatunków gnieżdżących się na ziemi lub w zaroślach.

Jest to jeden z najbardziej brutalnych sposobów niszczenia środowiska naturalnego!

Zgodnie z treścią art. 124 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.) wypalanie łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów jest zabronione.

Ponadto w myśl art. 131 pkt 12 powyżej cytowanej ustawy - „kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary, podlega karze aresztu albo grzywny”.

Zgodnie z treścią art. 132 – orzekanie w tych sprawach następuje na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Rolnicy, którzy wypalają trawy mogą stracić dopłaty bezpośrednie, gdyż warunkiem ich otrzymywania jest utrzymanie tzw. dobrej kultury rolnej.

 

Warszyc - Żołnierz Wyklęty

Dziś przypada kolejna rocznica śmierci urodzonego 30 marca 1910 r. w Rzejowicach Stanisława Sojczyńskiego ps. „Warszyc”.

Przed wojną ukończył Kurs Podchorążych Rezerwy Piechoty i pracował jako nauczyciel języka polskiego. Walczył w kampanii wrześniowej, a podczas okupacji był zastępcą dowódców radomszczańskiego obwodu ZWZ i AK. Po wojnie był organizatorem i dowódcą Konspiracyjnego Wojska Polskiego – największej organizacji antykomunistycznego podziemia w centralnej Polsce. Przeszedł do historii jako jeden z najbardziej ideowych żołnierzy wyklętych.

„Warszyca” ujęto i aresztowano pod koniec czerwca 1946 r. w Częstochowie, skazano go na śmierć. Kapitan Sojczyński i jego pięciu podkomendnych zostało zamordowanych 19 lutego 1947 r. w Łodzi.

 

Konkursu "Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość"

Dopłaty do materiału siewnego płyną na konta rolników

Ponad 14,3 mln zł wypłaciła do tej pory Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach dopłat do materiału siewnego za rok 2020. Dla sześćdziesięciu procent z 63 tys. rolników, którzy ubiegali się o te płatności, wydano już decyzje o przekazaniu środków.

ARiMR rozpoczęła proces wydawania decyzji i przekazywania zleceń płatności

1 lutego, po tym, jak ukazało się rozporządzenie Rady Ministrów o wysokości stawek dopłat za rok 2020 do 1 hektara powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany. A wynoszą one:

• 67,98 zł - w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych sporządzonych z materiału siewnego gatunków lub odmian roślin zbożowych lub strączkowych wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 13 maja 2013 r.;

• 108,77 zł - w przypadku roślin strączkowych;

• 339,90 zł - w przypadku ziemniaków.

Do 8 lutego 2021 r. ARiMR wydała decyzje o przyznaniu dopłat dla blisko 38 tys. rolników – z 63 tys., którzy złożyli w ubiegłym roku wnioski – na łączną kwotę ponad 40,5 mln zł. Pieniądze otrzymało blisko 13,5 tys. rolników, którym Agencja przelała na konta bankowe w sumie ponad 14,3 mln zł.

Pula środków na dopłaty do materiału siewnego za 2020 r., które udzielane są w ramach pomocy de minimis w sektorze rolnym, wynosi 75 mln zł. Na wydanie decyzji o przyznaniu tych płatności ARiMR ma czas do 16 marca 2021 r.

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

Komunikat Centralnego Biura Spisowego

Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju zostaje przedłużony do 16 lutego 2021 r.

Dyrektor Centralnego Biura Spisowego 

/-/ Janusz Dygaszewicz

 

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

Pani Bożena Krawczyk - Gminny Komisarz Spisowy w Kodrębie ogłasza otwarty
i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021r. spisu powszechnego NSP 2021.

NSP 2021 jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2021 r., według stanu nadzień 31marca 2021 r., godz. 24.00.

Termin składania ofert: od 1 lutego 2021 r. do 9 lutego 2021 r. do godz. 15.00.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

-mieć ukończone 18 lat,

-cieszyć się nieposzlakowaną opinią,

-posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

-posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,

-nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Więcej informacji znajdą Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Inne w podzakładce spis powszechny 2021 pod linkiem:

https://www.bip.gminakodrab.pl/index.php?idg=4&id=842&x=163

Zaproszenie

Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 1 lutego 2021 r.

Podaje się do publicznej wiadomości informację o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie podziału województwa łódzkiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii.

Obwieszczenie_Marszałka_Województwa_Łódzkiego.pdf

Informacje dotyczące szczepień

WNIOSEK O DEMONTAŻ I USUNIĘCIE AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU NIERUCHOMOŚCI 2021 r.

                                           I N F O R M A C J A

                                  U S U W A N I E   A Z B E S T U

Urząd Gminy w Kodrębie informuje wszystkie osoby zainteresowane usunięciem wyrobów azbestowych z terenu nieruchomości w 2021 roku o możliwości

składania wniosków w wyżej wymienionej sprawie do 2 lutego 2021 r.

Osoby zainteresowane demontażem wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych zobowiązane są do załatwienia wszelkich formalności związanych ze zgłoszeniem zamiaru wykonania tych prac w Starostwie Powiatowym w Radomsku.

Wnioski o demontaż i usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy Kodrąb: www.bip.gminakodrab.pl/index.php?idg=3&id=617&x=88&y=6

w zakładce : Prawo lokalne – Gospodarka odpadami – Formularze wniosków oraz w siedzibie Urzędu Gminy.

 


Wniosek_Azbest_2021_rok.docx

Wniosek_Azbest_2021_rok.pdf

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych I półrocze 2021 roku

Pomoc dla bezdomnych- lista placówek noclegowych

Pomoc_dla_bezdomnych.pdf

Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich
Powiat Radomszczański
Program Kapitał Ludzki