Urząd Gminy w Kodrębie, województwo łódzkie, powiat radomszczański

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

strona Biuletynu Informacji Publicznej

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

zmień rozmiar tekstu -   A A A

Dzień Sołtysa

Z okazji Dnia Sołtysa pragniemy złożyć wszystkim Paniom i Panom Sołtysom wyrazy szacunku i uznania. Państwa praca ma wyjątkowy charakter, ponieważ Sołtys jest zarówno gospodarzem jak i przedstawicielem wsi, którego mieszkańcy darzą zaufaniem.

Pragniemy Państwu życzyć zadowolenia z wykonywania codziennych obowiązków, wszelkiej pomyślności oraz sukcesów w życiu prywatnym. Niech wzajemna współpraca i zrozumienie zarówno z mieszańcami jak i władzami samorządu przynosi radość i realizację nowych wyzwań.

 

Dzień Kobiet

Z okazji Dnia Kobiet w Publicznej Szkoły Podstawowej w Kodrębie odbyło się spotkanie dla Pań zainicjowane przez Panią Wójt Gminy Kodrąb– Bożenę Krawczyk. Uczniowie szkoły przygotowali spektakl pt.”Portret kobiecy”. Po zakończeniu przedstawienia Panie spędziły czas na miłych rozmowach przy kawie i ciastku.Dzień Kobiet

Z okazji Dnia Kobiet składamy najserdeczniejsze życzenia

uśmiechu w codziennym życiu, zdrowia, wszelkiej pomyślności

oraz sukcesów zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym.


Zaproszenie na Dzień KobietZaproszenie na spotkanie

Uwaga obowiązuje całkowity zakaz wypalania traw, łąk i nieużytków


ZAPROSZENIE A TARGI ROLNO-OGRODNICZE-12.05.2019R.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVII Ogólnokrajowym Konkursie „ 2019”Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

pismo_tm.pdf

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

1 marca 2019 r. w Publicznej Szkole Podstawowej uczczono pamięć Żołnierzy Wyklętych montażem słowno - muzycznym w wykonaniu dzieci i młodzieży.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych


Informacja dla hodowców trzody chlewnej

Pismo_przewodnie.pdf

załącznik1.pdf

załącznik2.pdf

załącznik3.pdf

72 rocznica śmierci "Warszyca"

19 lutego 1947 roku, na trzy dni przed wejściem w życie ustawy amnestyjnej, komuniści zamordowali w Łodzi twórcę Konspiracyjnego Wojska Polskiego, generała Stanisława Sojczyńskiego ps."Warszyc” - Żołnierza Wyklętego.

Dziś w 72 rocznicę Jego śmierci władze Gminy Kodrąb złożyły kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym zasłużonego rodaka, który urodził się w Rzejowicach.

Szkolenie dla rolników

Urząd Gminy w Kodrębie informuje, iż dnia

05.03.2019r. (wtorek) o godz. 1000

w Gminnym Centrum Informacji w Dmeninie odbędzie się szkolenie dla rolników nt:

1) Zintegrowana produkcja roślinna

2) Uprawa roślin wysokobiałkowych

 Wszystkich zainteresowanych zapraszamy.

 

                    Już niedługo nadejdą wyczekiwane
                         przez uczniów ferie zimowe.

               Wójt Gminy Kodrąb zaprasza do uczestnictwa
                     w zajęciach rekreacyjno-sportowych,  
                        które odbędą się na hali sportowej
                w Publicznej Szkole Podstawowej w Kodrębie
                       w dniach od 11 do 21 lutego 2019 r.
                            w godzinach od 9.00 do 12.00.

                                Serdecznie zapraszamy!

Szkolenie dla rolników

Urząd Gminy w Kodrębie informuje, iż dnia

18.02.2019r. (poniedziałek) o godz. 1000 w Gminnym

Centrum Informacji w Dmeninie odbędzie się szkolenie

dla rolników nt:

1) Dopłaty bezpośrednie na rok 2019;

2) Grupy producentów rolnych.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy.

Dofinansowania do kursów prawo jazdy

Szkolenie dla rolników

Urząd Gminy w Kodrębie informuje, iż dnia

05.02.2019r. (wtorek) o godz. 1000 w Gminnym

Centrum Informacji w Dmeninie odbędzie się szkolenie

dla rolników nt:

BHP w rolnictwie

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy.

I N F O R M A C J A - USUWANIE AZBESTU

U S U W A N I E   A Z B E S T U

Urząd Gminy w Kodrębie informuje wszystkie osoby zainteresowane usunięciem wyrobów azbestowych z terenu nieruchomości w 2019 roku o możliwości
składania wniosków w wyżej wymienionej sprawie do 15 lutego  2019 r.

         Osoby zainteresowane demontażem wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych zobowiązane są do załatwienia wszelkich formalności związanych ze zgłoszeniem zamiaru wykonania tych prac w Starostwie Powiatowym w Radomsku.

Azbest_-_wniosek_2019.docx

Azbest_-_wniosek_2019.pdf

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW - KURS CHEMIZACYJNY

Przypominamy o ważności kursu chemizacyjnego. Zaświadczenie jest ważne przez 5 lat. Tym samym w 2019 roku utracą ważność zaświadczenia wydane w 2014 roku.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapisy, które prowadzi:

Gminne Centrum Informacji w Dmeninie, tel. 44/738-34-82;

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Radomsku, ul. Wyszyńskiego 142,

tel. 44/683-79-00.

Kurs jest 1 - dniowy i opłata wynosi 80 zł .

Termin kursu będzie ustalony w momencie zgłoszenia się minimum  20 uczestników.

DOPŁATY DO MATERIAŁU SIEWNEGO W 2019 ROKU

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie od 15.01.2019 r. do 25.06.2019 r. prowadzi nabór wniosków o  przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie.Wnioski należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Gatunki roślin uprawnych objęte dopłatami
Dopłatami z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany obejmuje się materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany następujących gatunków roślin uprawnych:

  1. Zboża: jęczmień, owies (nagi, szorstki, zwyczajny), pszenica (twarda, zwyczajna), pszenżyto, żyto;
  2. Rośliny strączkowe: bobik, groch siewny (odmiany roślin rolniczych), łubin (biały, wąskolistny, żółty), soja, wyka siewna;
  3. Ziemniak.

Załączniki do wniosku

Do wniosku o przyznanie dopłaty, producent rolny zobowiązany jest dołączyć:

I. Obowiązkowo:

1. Oryginał albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika ARiMR kopię:

  • faktury zakupu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany wystawionej od dnia 15 lipca 2018 r. do dnia 15 czerwca 2019 r., pod warunkiem że materiał ten został zużyty w tym okresie do siewu lub sadzenia; i/lub
  • dokumentu wydania z magazynu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany wystawionego w roku, w którym materiał ten został zużyty do siewu lub sadzenia (w terminie od dnia 15 lipca 2018 r. do dnia 15 czerwca 2019 r.), jeżeli producent rolny (przedsiębiorca wpisany do ewidencji przedsiębiorców dokonujących obrotu materiału siewnego lub rolnik prowadzący obrót materiałem siewnym wpisany do ewidencji rolników) zużył materiał siewny do siewu lub sadzenia w posiadanym przez siebie gospodarstwie rolnym.

Faktura zakupu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz dokument wydania z magazynu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany powinny zawierać w szczególności:

a) datę sprzedaży lub wydania z magazynu materiału siewnego,
b) nazwę gatunku i odmiany,
c) kategorię lub stopień kwalifikacji materiału siewnego,
d) numer partii materiału siewnego.

W przypadku materiału siewnego mieszanek gatunków roślin uprawnych objętych systemem dopłat ww. dokumenty są zwolnione z posiadania informacji wymienionych w lit. b i c.

1. Oryginał albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo organ, który wydał dokument albo upoważnionego pracownika ARiMR kopię:

  • Zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie lub innej pomocy de minimis (pomoc de minimis i pomoc de minimis w rybołówstwie), jakie otrzymał w ciągu 3 lat podatkowych (obrotowych), tj. w roku, w którym złożony został wniosek oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych (obrotowych), albo złożyć oświadczenie o wielkości ww. pomocy de minimis otrzymanych w tym okresie.

Bliższe informacje wraz z przedmiotowymi drukami można uzyskać w Gminnym Centrum Informacji w Dmeninie, tel. 44/738-34-82.

Zakończenie II etapu budowy GOK-u w Kodrębie

Koniec roku 2018 to zakończenie kolejnego etapu budowy Gminnego Ośrodka Kultury w Kodrębie. W ramach II etapu wykonano instalacje: c.o., wod-kan. elektryczną oraz tynki i wylewki. Koszt tego etapu inwestycji to ponad 580 tys. zł. Środki na ten etap w całości pochodziły z budżetu Gminy Kodrąb. A już w styczniu ruszamy z postępowaniem przetargowym na kolejny etap inwestycji!!

Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich
Powiat Radomszczański
Program Kapitał Ludzki