Urząd Gminy w Kodrębie, województwo łódzkie, powiat radomszczański

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

strona Biuletynu Informacji Publicznej

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

zmień rozmiar tekstu -   A A A

ZBIÓRKA OBJAZDOWA SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO ORAZ ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH NA TERENIE GMINY KODRĄB

dnia  19.05.2016 r.

Miejscowości : Antoniów, Antopol, Bugaj Zakrzewski, Frachowiec, Gosławice, Klizin, Klizin – Brzezinki, Klizin – Chaba, Klizin Kopaliny, Konradów, Kuchary, Kuźnica, Lipowczyce, Łagiewniki, Moczydła, Rogaszyn, Widawka, Wólka Pytowska, Zabłocie, Zakrzew, Zalesie (k. Gosławic), Zalesie (k. Żencina), Żencin

dnia  19.05.2016 r.

Miejscowości: Bugaj Dmeniński, Dmenin, Dmenin – Józefka, Dmenin – Władysławów, Feliksów, Florentynów, Przydatki Dmenińskie, Smotryszów, Stefania, Teodorów Duży, Teodorów Mały, Wola Malowana, Zapolice


dnia  20.05.2016 r.

Miejscowości: Barwinek, Gembartówka, Hamborowa, Kodrąb, Młyńczysko, Olszowiec, Józefów, Kolonia Rzejowice, Rzejowice 

U w a g a :

 

W dniu zbiórki odpady należy ustawić przy drodze, w miejscu łatwo dostępnym dla osób zbierających, tak aby nie utrudniały prawidłowej komunikacji pieszej oraz nie zagrażały bezpieczeństwu ruchu drogowego.

Do odpadów zalicza się zużyte elementy wyposażenia mieszkań takie jak:

·        odpady wielkogabarytowe (meble)

·        sprzęt agd

·        sprzęt elektroniczny i elektryczny (kompletny)

·        opony od samochodów osobowych 

Prosimy o wystawienie odpadów w dniu wywozu przed posesję do godz. 7:00, wystawione odpady po terminie zbiórki
nie będą odbierane!!!

Gminne Święta Strażaka

W dniu 1 maja 2016 roku w miejscowości Lipowczyce odbyło się Gminne Święta Strażaka w którym uczestniczyły delegacje ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Kodrąb oraz miejscowe społeczeństwo. Uroczystą zbiórkę rozpoczęto uczestnictwem w Mszy Świętej odprawionej przez Księdza Proboszcza Marka Szumilasa w miejscowej kaplicy. W trakcie Mszy Świętej Ksiądz Proboszcz uroczyście poświęcił lekki samochód pożarniczy, nowo zakupiony dla jednostki OSP Lipowczyce. Po przejściu  na plac w północnej części wsi, podniesieniem flagi państwowej kontynuowano dalszą, świecką część uroczystości. Okolicznościowy referat wygłosił Druh Henryk Czubaj – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego i jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Kodrębie. Życzenia strażakom złożyli również: Pani Bożena Krawczyk – Wójt Gminy Kodrąb, st.bryg. Marek Jankowski – Komendant Powiatowy PSP w Radomsku oraz Druh. Krzysztof  Kozielewski – Prezes Zarządu OSP Lipowczyce. Kilkunastu zasłużonych członków OSP z terenu gminy uhonorowano Medalami za Zasługi Dla Pożarnictwa oraz odznakami Strażak Wzorowy. Zarząd OSP Lipowcyzce wyróżnił miejscowych działaczy frontu przeciwpożarowego pamiątkowymi statuetkami. Pani Wójt Gminy Kodrąb uroczyście przekazała Naczelnikowi OSP Lipowczyce kluczyki do nowozakupionego samochodu pożarniczego. Po oficjalnej uroczystości odbyła się majówka strażacka, w której poza przybyłymi jednostkami OSP uczestniczyły szerokie rzesze miejscowego społeczeństwa.

 

15 MIEJSCE W FINALE OGÓLNOPOLSKIM W SZTAFETOWYCH BIEGACH PRZEŁAJOWYCH

24 kwietnia 2016 r. był dla biegaczek z Gimnazjum w Kodrębie dniem bardzo emocjonującym. Tego dnia w Łodzi odbywały się zawody międzynarodowe i Mistrzostwa Polski w Sztafetowych Biegach Przełajowych 8x800m - Vena Cross Festiwal.

Uczennice z Kodręba wśród najlepszych drużyn w Polsce zajęły 15-te miejsce a w rywalizacji międzynarodowej 17-te.Gratulujemy dziewczętom tego wyniku i liczymy na następne sukcesy.

Drużyna startowała w następującym składzie:Zuzanna Dobrowolska, Kornelia Gładysz, Martyna Klekowska, Weronika Klekot, Katarzyna Kempa, Wiktoria Janocha, Maria Miśkiewicz, Paulina Witaszczyk,rezerwowa-Angelika Krogulec. Trener- Beata Mizińska.

Gminny Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Kodrąb

3 kwietnia 2016 r. w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym odbył się Gminny Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Kodrąb.

Najlepszymi w kategorii dzieci klas I-III okazali się:

I miejsce Kacper Nowak

II miejsce Jakub Paplicki

III miejsce Sebastian Cieślak

Najlepszymi w kategorii dzieci klas IV-VI wśród dziewcząt okazały się:

I miejsce Julia Kaczmarek

II miejsce Paulina Kowalczyk

Najlepszymi w kategorii dzieci klas IV-VI wśród chłopców okazali się:

I miejsce Damian Bus

II miejsce Wiktor Wodo

III miejsce Albert Nowak

Najlepszymi w kategorii gimnazjum wśród dziewcząt okazały się:

I miejsce Kamila Gągorowska

II miejsce Alicja Sokołowska

III miejsce Aleksandra Kowalczyk

Najlepszymi w kategorii gimnazjum wśród chłopców okazali się:

I miejsce Paweł Jakóbczyk

II miejsce Krystian Idziak

III miejsce Mateusz Niedźwiecki

Najlepszymi w kategorii Pań okazały się:

I miejsce Anna Szumacher

II miejsce Klaudia Szumacher

III miejsce Katarzyna Kaczmarek

Najlepszymi w kategorii Panów okazali się:

I miejsce Piotr Miziński

II miejsce Marcin Nowak

III miejsce Krystian Gągorowski

Informacja dotycząca usuwania azbestu

Przedłużenie terminu składania wniosków do dnia 31 maja 2016 r. 

Urząd Gminy w Kodrębie informuje wszystkie osoby zainteresowane usunięciem wyrobów azbestowych z terenu nieruchomości w 2016 roku o możliwości składania wniosków w wyżej wymienionej sprawie do 31 maja  2016 r.

            Osoby zainteresowane demontażem wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych zobowiązane są do załatwienia wszelkich formalności związanych ze zgłoszeniem zamiaru wykonania tych prac w Starostwie Powiatowym w Radomsku.

            Wnioski o demontaż i usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości dostępne są na stronie internetowej  Urzędu Gminy Kodrąb:  www.bip.kodrab.akcessnet.net  w zakładce : Prawo lokalne – Gospodarka komunalna, utrzymanie czystości i porządku w gminie – Formularze wniosków oraz w siedzibie Urzędu Gminy w godzinach 7.30 – 15.30.

Wypalanie traw jest zabronione

Określa to m.in. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92, poz. 880 z późn.zm.),

- Art. 124. „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”.

- Art. 131: „Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary - podlega karze aresztu albo grzywny”.

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t. j. Dz. U. z 2005 r. nr 45, poz. 435 ze zmianami);

- Art. 30 ust. 3 pkt 3 "w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:

1. rozniecenia ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub

nadleśniczego,

2. korzystania z otwartego płomienia,

3. wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych”.

Za wykroczenia tego typu grożą surowe sankcje:

- Art. 82, § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 1971 Nr 12, poz.114 ze zmianami) – kara aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość w myśl art. 24, § 1 może wynosić od 20 do 5000 zł.

- Art. 163. § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997r. Nr 88 poz. 553 ze zmianami) stanowi: „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.

Dopłaty bezpośrednie UE dla właścicieli gruntów rolnych

W walkę ze zjawiskiem wiosennego wypalania traw włączyła się Unia Europejska. Założenia polityki rolnej UE regulują między innymi zagadnienia ochrony środowiska w rolnictwie.

Jednym z narzędzi umożliwiających dokonywanie pozytywnych przemian w tym sektorze jest system dopłat bezpośrednich. Ta forma wsparcia unijnego, zobowiązuje użytkownika gruntów do utrzymania ziemi w dobrej kulturze rolnej - art. 2 ust 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o płatnościach bezpośrednich do gruntów (Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 40 ze zmianami).

Informacje dotyczące prawa do świadczenia wychowawczego 500 +

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodrębie informuje, że wnioski o ustalenie prawa
do świadczenia wychowawczego 500 + 
można składać od 1 kwietnia 2016 roku
w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kodrębie, pokój nr 4, w godzinach 730 – 1530.            

Pracownicy GOPS udzielą Państwu informacji
i pomocy przy wypełnianiu wniosków.

informacja_rodzina_500_plus.pdf

wniosek_rodzina_500_plus.pdf

Stanisław Sojczyński "Warszyc" - niezłomny i niezapomniany

W dniu 30 marca 2016 r. przypada 106 rocznica urodzin generała Stanisława Sojczyńskiego- Warszyca. Władze Gminy Kodrąb złożyły kwiaty pod pomnikiem twórcy konspiracyjnego Wojska Polskiego, znajdującym się w jego miejscowości rodzinnej- Rzejowicach.

Konsultacje

Informacja

Urząd Gminy w Kodrębie

informuje rolników o możliwości badania gleb

na zawartość wapnia, fosforu, potasu i magnezu

z dopłatą Gminy Kodrąb.

Pojemniki na próbki należy odbierać w

Gminnym Centrum Informacji w Dmeninie

od dnia 29 marca 2016 r. w godzinach 730 - 1530 .

 

 

Konkurs plastyczny "LGD funduszami europejskimi malowane"

Dzień Sołtysa

Z okazji Dnia Sołtysa pragniemy złożyć sołtysom Gminy Kodrąb podziękowania za codzienną pracę na rzecz mieszkańców sołectw
i rozwoju terenów wiejskich.

Składamy najserdeczniejsze życzenia- zdrowia, radości,
satysfakcji z życia prywatnego
oraz poczucia, że spełniają Państwo ważną misję społeczną.

Dzień Kobiet

Z inicjatywy Wójt Bożeny Krawczyk w dniu 8 marca 2016 roku w Zespole Szkolno- Gimnazjalnym w Kodrębie zorganizowano montaż słowno-muzyczny pod tytułem „Adam i Ewy”, zaprezentowany przez klasę 4a. Scenariusz przedstawienia nawiązał w treści do przypadającego w tym terminie Dnia Kobiet. Wraz z licznie przybyłymi mieszkańcami naszej gminy świętowała Pani poseł Anna Milczanowska.

Po zakończeniu przedstawienia wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek.

Wszystkim przedstawicielkom płci pięknej
składam najserdeczniejsze życzenia zdrowia,
pomyślności i samych pięknych dni w życiu.

Informacja dla rolników

Urząd Gminy w Kodrębie informuje, iż dnia 14.03.2016 r. (poniedziałek)

o godz. 10:00 w Gminnym Centrum Informacji w Dmeninie odbędzie się spotkanie dla    rolników nt:

Dopłaty bezpośrednie w  2016r.

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KODRĄB

PGN_ANKIETA_KODRĄB.doc

PGN_ANKIETA_KODRĄB.pdf

Zaproszenie na Dzień Kobiet

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

W Publicznej Szkole Podstawowej w Rzejowicach uczczono Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Uczennice klasy V pod kierunkiem Pani Lucyny Błędowskiej przygotowały uroczysty apel, który rozpoczął się odśpiewanym z powagą hymnem narodowym. Następnie dziewczęta przypomniały dzieje życia i walki o wolną Polskę generała Stanisława Sojczyńskiego „Warszyca” – bohatera z Rzejowic, założyciela  i dowódcę Konspiracyjnego Wojska Polskiego. Uczniowie wysłuchali także słuchowiska pt. „Żołnierze wyklęci i ich oprawcy” oraz pieśni o wyczynach Wyklętych, Niezłomnych. Po zakończeniu apelu delegacja uczniów zapaliła znicze przed obeliskiem poświęconym Stanisławowi Sojczyńskiemu znajdującym się przed szkołą.

Informacja dla rolników

Urząd Gminy w Kodrębie informuje, iż dnia 07.03.2016 r.(poniedziałek) o godz. 10:00

w Gminnym Centrum Informacji w Dmeninie odbędzie się spotkanie dla    rolników nt:

„Technologia ochrony zbóż i ziemniaków przez grzybami   i chwastami” - FIRMA BAYER

Jubileusz 100 rocznicy urodzin

                 Szanownej Jubilatce

                 Pani Stefanii Dzwonek

w uroczystym dniu 100 rocznicy urodzin

          składamy serdeczne życzenia

 wszystkiego co najlepsze i najpiękniejsze.

        Niech nigdy nie brakuje szczęścia,

              zdrowia i pomyślności.

 
     Wójt Gminy Kodrąb Bożena Krawczyk 

     oraz wszyscy mieszkańcy naszej gminy

Informacja dla rolników

Urząd Gminy w Kodrębie informuje, iż dnia 15.02.2016 r.(poniedziałek) o godz. 10:00 w Gminnym Centrum Informacji w Dmeninie odbędzie się spotkanie dla    rolników nt:

1. Dopłaty do materiału siewnego w 2016 r.

2. Wsparcie finansowe producentów rolnych w  sektorze mleka  i  wieprzowiny w 2016 r.

3. Oferta handlowa odmian zbóż, ziemniaków i   roślin strączkowych.

Zwrot podatku akcyzowego

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

Wójt Gminy Kodrąb informuje: Każdy producent rolny, może odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy wykorzystywany do produkcji rolnej i w tym celu powinien zbierać faktury VAT dokumentujące jego zakup.

  • w terminie od 1 lutego 2016 r. do 29 lutego 2016 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 stycznia 2016 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2016 r.
  • w terminie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2016 r. do 31 lipca 2016 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2016 r.

Limit zwrotu podatku w 2016 r. wynosić będzie 86 litrów na 1 ha użytków rolnych.

Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego w 2016 r. wynosi 86 zł  na 1 ha użytków rolnych.

Pieniądze wypłacane będą gotówką w kasie urzędu gminy lub przelewem na rachunek bankowy wskazany we wniosku w następujących terminach:

  •  1 - 29 kwietnia 2016 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie;
  •  1 - 31 października 2016 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie.

Jeżeli w danym roku producent rolny wykorzysta cały roczny limit zwrotu podatku akcyzowego na podstawie złożonego wniosku w pierwszym terminie to zbędne jest składanie przez niego kolejnego wniosku w drugim terminie.

Wzór wniosku o z zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dostępny jest na stronach internetowych : Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl) i Urzędu Gminy Kodrąb, pok. Nr 1

Informacja dla rolników

Urząd Gminy w Kodrębie informuje, iż dnia 10.02.2016 r.(środa) o godz. 10:00 w Gminnym Centrum Informacji w Dmeninie odbędzie się spotkanie dla    rolników nt:

1. Sprzedaż bezpośrednia przetworzonych produktów rolnych - przepisy i zasady prawne;

2. Stosowanie preparatów bakteryjnych w rolnictwie

Dekanalne Kolędowanie

W sobotę 23 stycznia 2016r. już po raz 14 w Publicznej Szkole Podstawowej w Rzejowicach odbyło się Dekanalne Kolędowanie pod patronatem Pani Wójt Gminy Kodrąb Bożeny Krawczyk oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Gminie Kodrąb. Przegląd miał formę koncertu.

Wśród wykonawców znaleźli się uczniowie z okolicznych szkół: Publicznej Szkoły Podstawowej w Zagórzu, PSP w Strzelcach Małych, ZS-G w Kodrębie, Państwowego Samorządowego Przedszkola w Masłowicach oraz PSP
w Rzejowicach.

W duetach, zespołach i solo wystąpiło łącznie 56 dzieci. Wszyscy bardzo ładnie się prezentowali. W sali w scenerii zimowo-świątecznej rozbrzmiewały kolędy

i pastorałki. Małych artystów oklaskiwała licznie zgromadzona publiczność.

Koncert swoim występem uświetniły dwie Panie z Rzejowic, które śpiewały niegdyś w miejscowym chórze – Czesława Stawowska i Irena Jaworska. Zaśpiewały kolędy z czasów okupacji „Modlitwa o pokój” oraz „Zajaśniało cudne Zorze”. Za swój występ otrzymały owacje na stojąco.

W przerwie koncertu wszyscy zostali poczęstowani kawą, herbatą, ciastem, owocami i kanapkami. Organizację imprezy oprócz Samorządu wsparli Przyjaciele szkoły.

Na zakończenie kolędowania wszyscy wykonawcy otrzymali dyplomy
i słodycze ufundowane przez Panią Wójt Bożenę Krawczyk oraz Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kodrębie.

Na zakończenie wszyscy wspólnie odśpiewali kolędę „Pójdźmy wszyscy
do stajenki” , przy akompaniamencie naszego absolwenta Krystiana Lorenta.

Informacja dla rolników

Urząd Gminy w Kodrębie informuje, iż dnia 03.02.2016 r.(środa) o godz. 10:00 w Gminnym Centrum Informacji w Dmeninie odbędzie się spotkanie dla    rolników nt: 

1. Nawożenie roślin w oparciu o wyniki badań zasobności gleby;

2. Programy komputerowe pomocne przy   układaniu dawek nawozowych w gospodarstwach rolnych.

Projekt „ Na własne konto”

Gmina Kodrąb jest beneficjentem projektu „ Na własne konto” Nr umowy 28/NWK/2015 realizowanego przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w okresie od 11.12.2015r. – 30.04.2016r. w Zespole Szkolno – Gimnazjalnym w Kodrębie.

    Projekt jest adresowany do wszystkich chętnych uczniów klas I-III gimnazjów z obszarów gmin wiejskich i miejsko – wiejskich.

    W ramach projektu „Na własne konto” uczniowie mają możliwość poszerzenia swojej wiedzy z przedsiębiorczości i ekonomii w trakcie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych. Zajęcia rozpoczynają się w ferie zimowe – w tym czasie uczniowie m.in. poprzez gry i zabawy poznają narzędzia ekonomiczne, które umożliwią im lepszy start w dorosłe życie. W drugim semestrze uczniowie wykorzystują zdobytą wiedzę w praktyce, przygotowując pracę konkursową.

   Celem projektu jest poszerzenie wiedzy ekonomicznej uczniów, kształtowanie postaw przedsiębiorczych, rozwój umiejętności świadomego planowania własnej ścieżki zawodowej oraz zmniejszenie dysproporcji w znajomości narzędzi finansowych pomiędzy młodzieżą  miejską, a młodzieżą pochodzącą z terenów wiejskich.

   Projekt realizowany jest we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Informacja dla rolników dotycząca materiału siewnego

Agencja Rynku Rolnego w Łodzi  uprzejmie informuje, że w okresie od 15 stycznia do 25 czerwca 2016 r. można składać wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

UWAGA:

W 2016 r. uległy zmianie zasady udzielania dopłat i należy zwrócić uwagę na to, że:

  • po zakończeniu terminu składania wniosków, do dnia 30 września Rada Ministrów w drodze rozporządzenia określi wysokość stawek,
  • decyzje będą wydawane w terminie 60 dni od wejścia w życie przepisów ww. rozporządzenia RM,
  • dopłatą mogą być objęte jedynie mieszanki zbożowe i pastewne, w skład których wchodzą nasiona posiadające kategorię elitarny lub kwalifikowany,
  • obowiązuje NOWY WZÓR WNIOSKU o przyznanie dopłaty.

Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania dopłaty znajdują się w podanym poniżej linku do strony:

http://www.arr.gov.pl/data/01593/deminimis2016/warunki_dms_deminimis_2016.pdf

Wniosek wraz z załącznikami należy składać:

na niżej podany adres:  

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Łodzi 

ul. Wróblewskiego 18; 93-578 Łódź

Bliższe informacje wraz z przedmiotowymi drukami można uzyskać
w Gminnym Centrum Informacji w Dmeninie, tel. 44/738-34-82

Informacja dla rolników

Urząd Gminy w Kodrębie informuje, iż dnia 19.01.2016 r.(wtorek) o godz. 10.00 w Gminnym Centrum Informacji w Dmeninie odbędzie się spotkanie dla    rolników nt:

Wsparcie finansowe gospodarstw rolnych w ramach programu –„Modernizacja gospodarstw rolnych”

Żywienie trzody i bydła

Jubileusz 106 rocznicy urodzin

7 stycznia 2016 r.  – najstarsza mieszkanka  gminy Kodrąb 

Pani Marianna Bukowska z Zapolic obchodziła 106 rocznicę urodzin.

Dostojnej Jubilatce gratulujemy

i składamy najlepsze życzenia dalszych lat w zdrowiu

Wójt Gminy Kodrąb Bożena Krawczyk 

oraz wszyscy mieszkańcy naszej gminy.

Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich
Powiat Radomszczański
Program Kapitał Ludzki