Urząd Gminy w Kodrębie, województwo łódzkie, powiat radomszczański

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

strona Biuletynu Informacji Publicznej

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

zmień rozmiar tekstu -   A A A

Podsumowanie realizacji projektu w roku 2013

Dnia 16.12.2013 r. odbyło się podsumowanie realizacji projektu „Głowa do góry” w roku 2013 . W spotkaniu udział wzięli uczestnicy projektu z roku 2013 oraz pracownicy GOPS w Kodrębie. Na spotkaniu każdy z uczestników wypełnił ankiety, które służyć będą ewaluacji projektu oraz uzyskał certyfikat ukończenia kursu zawodowego.

Wyjazd do kina

W dniu 15.11.2013 r. zorganizowany został wyjazd od kina „Helios” w Piotrkowie Trybunalskim. Wyjazd zaplanowany został dla uczestników projektu oraz członków ich rodzin.  Łącznie w wyjeździe udział wzięło 21 osób oraz dwóch pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Kodrębie. Uczestnicy wyjazdu mieli możliwość obejrzeć pokaz filmowy 3D , była to bajka „Rysiek Lwie Serce”.

Indywidualne spotkania z psychologiem

W dniach 08.112013 r. do 15.11.2013 r. odbyły się kolejne indywidualne spotkania uczestników projektu z psychologiem. Dla każdego z uczestników zorganizowana została 1 godzina spotkania. Spotkania te służyły podsumowaniu udziału BO w projekcie i zakończyły cykl spotkań z psychologiem.  

Kurs zawodowy „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej”

W dniach od 24.09.2013 r. do 08.11.2013 r. zorganizowany został kurs zawodowy „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i minimum sanitarnym”

Kurs przeprowadzony został przez Ośrodek Szkolenia „Lukas” Łukasz Stępień, 97 – 510 Ręczno, ul. Piotrkowska 7.

Zajęcia w ramach kursu odbywały się w Gminnym Centrum Informacji w Dmeninie oraz na sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kodrębie. W ramach kursu uczestnicy poznali zagadnienia związane m.in. z:

-  teoretycznymi i prawnymi aspektami zawodu sprzedawcy,

- obsługą kas rejestrujących w praktyce,

- wystawianiem dokumentów księgowych,

- bezpieczeństwem i higieną pracy w jednostce handlowej.

Każdy z uczestników uzyskał książeczkę zdrowia dla celów sanitarno - epidemiologicznych

W kursie wzięło udział 8 uczestników projektu, w tym 8 kobiet. Każdy z uczestników zakończył kurs z wynikiem pozytywnym.

Kurs zawodowy „Kierowca wózków jezdniowych”

W dniach od 24.09.2013 r. do 10.10.2013 r. zorganizowany został kurs zawodowy „Kierowca wózków jezdniowych”

Kurs przeprowadzony został przez Ośrodek Szkolenia „Lukas” Łukasz Stępień, 97 – 510 Ręczno, ul. Piotrkowska 7.

Zajęcia w ramach kursu odbywały się w miejscu udostępnionym przez usługodawcę, w tym na placu manewrowym w miejscowości Dęba. Transport uczestników zapewniony został przez usługodawcę.

W ramach kursu uczestnicy poznali zagadnienia związane m.in. z:

-  typami stosowanych wózków,

- budową wózka i czynnościami kierowcy przy obsłudze wózków,

- BHP dotyczące obsługi wózka,

- praktyczną wymianą butli gazowych.

W kursie wzięło udział 4 uczestników projektu, w tym 3 kobiety i 1 mężczyzna. Każdy z uczestników zakończył kurs z wynikiem pozytywnym. Każdy uczestników zdał także z wynikiem pozytywnym egzamin zorganizowany przez Urząd Dozoru Technicznego.

Kurs przyczynił się do zdobycia przez uczestników nowych i cennych kwalifikacji zawodowych, a tym samym do podniesienia ich pozycji na rynku pracy.

Indywidualne spotkania z psychologiem

W dniach 09.09.2013 r. do 11.09.2013 r. odbyły się indywidualne spotkania uczestników projektu z psychologiem. Dla każdego z uczestników zorganizowana została 1 godzina spotkania. Kolejne spotkanie z psychologiem zaplanowane jest na listopad 2013 r.

Ogłoszenie o poszukiwaniu usługodawcy

W związku z realizacją projektu systemowego „Głowa do góry” Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodrębie poszukuje usługodawcy w zakresie realizacji usługi szkoleniowej. Szczegóły w załączniku.

ogłoszenie.pdf

Warsztaty z doradcą zawodowym

W dniach od 11.07.2013 r. do 26.07.2013 r. odbyły się indywidualne i grupowe warsztaty z doradcą zawodowym. Warsztaty przeznaczone zostały dla wszystkich uczestników projektu.

Harmonogram warsztatów przedstawiał się następująco:

I.              W terminie od 11.07.2013 r. do 18.07.2013 r. odbyły się grupowe warsztaty z doradcą zawodowym, łącznie 30 godzin warsztatów.

II.       W terminie 19.07.2013 r. do 26.07.2013 r. odbyły indywidualne spotkania z doradcą zawodowym dla wszystkich uczestników po 4 godziny dla każdego uczestnika.

Główne cele zajęć z doradcą zawodowym to m.in.:

- ustalenie ścieżki reintegracji zawodowej dla każdego uczestnika

- analiza potrzeb i predyspozycji dotyczących edukacji oraz doświadczenia zawodowego uczestników projektu

- warsztaty diagnozy zawodowej: zasady sporządzenie dokumentów aplikacyjnych, metody poszukiwania pracy, zasady redagowania CV oraz listu motywacyjnego.

Warsztaty psychologiczne

W dniach od 17.06.2013 r. do 28.06.2013 r. odbyły się warsztaty psychologiczne indywidualne i grupowe. Warsztaty przeznaczone zostały dla wszystkich uczestników projektu.

Harmonogram warsztatów przedstawiał się następująco:

I. W terminie od 17.06.2013 r. do 14.06.2013 r. odbyły się grupowe warsztaty psychologiczne, łącznie 30 godzin warsztatów.

II. W terminie 26.06.2013 r. do 28.06.2013 r. odbyły indywidualne spotkania z psychologiem dla wszystkich uczestników po 1 godzinie dla każdego uczestnika. Podczas realizacji projektu w 2013 r. każdy z uczestników odbędzie jeszcze po 2 godziny spotkań.

Główne cele zajęć z psychologiem to:

- umożliwienie uczestnikom warsztatów lepszego poznania siebie, swoich możliwości i potencjału

- doskonalenie komunikacji interpersonalnej

- nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem

- trening asertywności             

 

Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodrębie informuje, iż poszukuje doradcy zawodowego w ramach projektu systemowego „Głowa do góry”.

Zakres realizowanych zadań:

- zajęcia grupowe w wymiarze 30 godzin (45 min zajęć + 15 przerwy)

- zajęcia indywidualne dla 13 osób, w łącznym wymiarze 52 godzin ( 45 minut zajęć + 15 min przerwy).

Tematyka ogólna zajęć:

Wsparcie uczestników z zakresie aktywizacji zawodowej poprzez ustalenie tzw. „ścieżki reintegracji zawodowej”. Analiza potrzeb i predyspozycji uczestników dotycząca edukacji oraz doświadczenia zawodowego. Warsztaty diagnozy zawodowej – zasady sporządzania dokumentów aplikacyjnych, metody poszukiwania pracy, zasady redagowania CV oraz listu motywacyjnego.

Zatrudnienie: umowa zlecenie.

Czas realizacji zajęć:

- spotkania grupowe: lipiec 2013 r.

- spotkania indywidualne: lipiec 2013 r. ( 4 godz. x 13 osób)

Osoby zainteresowane współpracą w ramach w/w projektu proszone są o złożenie pisemnej oferty wraz z konspektem zajęć oraz ofertą cenową w terminie do dnia 21 czerwca 2013 r. do godz. 15.30.

Oferty składać należy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kodrębie. Oferty, które wpłyną po dniu 21 czerwca 2013  r. nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpływu do Ośrodka.

Szczegółowe informacje dostępne pod numerem telefonu:

502 127 920 lub 44 681 93 25 w. 43

Osoba do kontaktu:  Magdalena Buczyńska.

Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodrębie informuje, iż poszukuje psychologa w ramach projektu systemowego „Głowa do góry”.

Zakres realizowanych zadań:

- zajęcia grupowe w wymiarze 30 godzin (45 min zajęć + 15 przerwy)

- zajęcia indywidualne dla 13 osób, w łącznym wymiarze 39 godzin ( 45 minut zajęć + 15 min przerwy).

Tematyka ogólna zajęć:

Poznanie swoich możliwości, mocnych i słabych stron, radzenie sobie ze stresem. Wzrost umiejętności komunikacyjnych, wypracowanie kompetencji miękkich, trening asertywności.

Zatrudnienie: umowa zlecenie.

Czas realizacji zajęć:

- spotkania grupowe: czerwiec 2013 r.

- spotkania indywidualne czerwiec – lipiec  2013 r. ( 1 godz. x 13 osób), wrzesień 2013 r.  (1 godz. x 13 osób), listopad – grudzień 2013 r. ( 1 godz. x 13 osób).

Osoby zainteresowane współpracą w ramach w/w projektu proszone są o złożenie pisemnej oferty wraz z konspektem zajęć oraz ofertą cenową w terminie do dnia 27 maja 2013 r. do godz. 15.30.

Oferty składać należy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kodrębie. Oferty, które wpłyną po dniu 27 maja 2013  r. nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpływu do Ośrodka.

Szczegółowe informacje dostępne pod numerem telefonu:

502 127 920 lub 44 681 93 25 w. 43

Osoba do kontaktu:  Magdalena Buczyńska.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodrębie informuje, iż od dnia 02.01.2013 r. rozpoczęta została rekrutacja uczestników do projektu systemowego „Głowa do góry” na rok 2013.

Projekt przewidziany jest dla grupy 13 osób nieaktywnych zawodowo, bezrobotnych, bezdomnych przebywających na terenie gminy oraz rolników o niskich kwalifikacjach zawodowych, w tym osób korzystających z pomocy społecznej.

Osoby chętne do udziału w projekcie proszone są o zgłoszenie się do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kodrębie – w budynku Urzędu Gminy, 97 – 512 Kodrąb, przy ul. 22 lipca 7 (pokój nr 2) w celu wypełnienia ankiety rekrutacyjnej.
Biuro projektu czynne jest w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.
tel. stacjonarny: 44 681 93 25 wew. 43
tel. kom: 502 127 920 lub 502 127 905
e-mail: gopskodrab.efs@op.pl
Pracownicy odpowiedzialni za rekrutację:
- Magdalena Buczyńska
- Małgorzata Kempa
- Elżbieta Stefanek

Udział w projekcie jest bezpłatny

W ramach projektu z zaplanowane zostały:

- warsztaty psychologiczne indywidualne i grupowe
- warsztaty z doradcą zawodowym indywidualne i grupowe
- kurs zawodowy dobrany według potrzeb i predyspozycji uczestników projektu
- wyjazd do kina wraz z członkiem rodziny
- pomoc w formie świadczenia pieniężnego dla każdego uczestnika projektu

- możliwość odbycia praktyk 

Zapraszamy do udziału w projekcie!

Ostatnio aktualizowano:

Dziennik Ustaw i Monitor Polski w wersjach elektronicznych

Dziennik Ustaw
i Monitor Polski
- wersje elektroniczne

Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich
Powiat Radomszczański
Program Kapitał Ludzki