Urząd Gminy w Kodrębie, województwo łódzkie, powiat radomszczański

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

strona Biuletynu Informacji Publicznej

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

zmień rozmiar tekstu -   A A A

INFROMACJA dla rolników Gminy Kodrąb - Kurs Chemizacyjny

Urząd Gminy w Kodrębie wraz z Zespołem Doradztwa Rolniczego w Radomsku organizują jednodniowy uzupełniający (dla rolników, którym upłynął okres ważności zaświadczenia o ukończeniu kursu) kurs chemizacyjny z zakresu stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy.

Kurs odbędzie się dnia 6 lutego 2018 r. o godz. 10.00 w Gminnym Centrum Informacji  w Dmeninie.
Opłata wynosi 80,00 zł. Ilość miejsc ograniczona do 30 osób.

Zaświadczenie o ukończeniu kursu ważne jest 5 lat.

Ukończenie kursu uprawnia do nabywania i stosowania środków ochrony roślin oraz wykonywania zabiegów chemizacyjnych zgodnie z wymogami ochrony środowiska.

Zgłoszenia zainteresowanych prosimy o kontakt 
w Gminnym Centrum Informacji w Dmeninie
osobiście bądź tel. 44/738-34-82 do dnia 2 lutego 2018 r.

Informacja dla rolników - Dopłaty do materiału siewnego w 2018 roku

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie od 15.01.2018 r. do 25.06.2018 r. prowadzi nabór wniosków o  przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

Wnioski należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Gatunki roślin uprawnych objętych dopłatami:

- zboża: jęczmień, owies, pszenica, pszenżyto, żyto;

- rośliny strączkowe: bobik, groch siewny, łubiny, soja wyka siewna;

- ziemniak.

Załączniki do wniosku: do wniosku o przyznanie dopłaty, producent rolny zobowiązany jest dołączyć:

I. Obowiązkowo:

1. Oryginał albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika ARiMR kopię:

- faktury zakupu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany wystawionej od dnia 15 lipca 2017 r. do dnia 15 czerwca 2018 r., pod warunkiem że materiał ten został zużyty w tym okresie do siewu lub sadzenia; i/lub

- dokumentu wydania z magazynu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany wystawionego w roku, w którym materiał ten został zużyty do siewu lub sadzenia (w terminie od dnia 15 lipca 2017 r. do dnia 15 czerwca 2018 r.), jeżeli producent rolny (przedsiębiorca wpisany do ewidencji przedsiębiorców dokonujących obrotu materiału siewnego lub rolnik prowadzący obrót materiałem siewnym wpisany do ewidencji rolników) zużył materiał siewny do siewu lub sadzenia w posiadanym przez siebie gospodarstwie rolnym.

Faktura zakupu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz dokument wydania z magazynu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany powinny zawierać w szczególności:

- datę sprzedaży lub wydania z magazynu materiału siewnego,

- nazwę gatunku i odmiany,

- kategorię lub stopień kwalifikacji materiału siewnego,

- numer partii materiału siewnego.

W przypadku materiału siewnego mieszanek gatunków roślin uprawnych objętych systemem dopłat ww. dokumenty są zwolnione z posiadania informacji wymienionych w lit. b i c.

2. Oryginał albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo organ który wydał dokument albo upoważnionego pracownika ARiMR kopię:

- Zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie lub innej pomocy de minimis (pomoc de minimis i pomoc de minimis w rybołówstwie), jakie otrzymał w ciągu 3 lat podatkowych (obrotowych), tj. w roku, w którym złożony został wniosek oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych (obrotowych), albo złożyć oświadczenie o wielkości ww. pomocy de minimis otrzymanych w tym okresie.

Bliższe informacje wraz z przedmiotowymi drukami można uzyskać w Gminnym Centrum Informacji w Dmeninie, tel. 44/738-34-82.

WYPOCZYNEK ZIMOWY 2018

Biuro Izby Rolniczej w Radomsku dysponuje wolnymi miejscami na wyjazdy na zimowiska dla dzieci rolników uprawnionych do świadczeń KRUS dofinansowanych z Funduszu Składkowego Ubezpieczeń Społecznych Rolników.

Wyjazdy organizowane są przy współpracy Związku Zawodowego Centrum Narodowego Młodych Rolników.

W tym roku proponujemy następujący wyjazd :

1.      Ośrodek Wypoczynkowy „ Pod Modrzewiami”  Mrowce 38B , 34-500 Zakopane Olcza.

Termin wyjazdu 29.01 - 7.02.2018r.

Koszt 430 zł.

Organizatorzy wyjazdu zapewniają:

- Całodobowe wyżywienie, smaczne posiłki i miła obsługę,

- Zakwaterowanie w Ośrodku wypoczynkowym,

- Wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną

- Opiekę medyczną

- Atrakcyjny program zajęć kulturalno- oświatowych i wycieczek krajoznawczo- turystycznych

- Transport

- Ubezpieczenie od następstw niebezpiecznych wypadków

 

KONTAKT:

BIURO POWIATOWE  IZBY ROLNICZEJ  W RADOMSKU

UL. KOŚCIUSZKI 6, pok. 210 ,

tel. 510 474 801, (44) 683 19 93

WNIOSEK O DEMONTAŻ I USUNIĘCIE AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU NIERUCHOMOŚCI

Urząd Gminy w Kodrębie informuje wszystkie osoby zainteresowane usunięciem wyrobów azbestowych z terenu nieruchomości w 2018 roku o możliwości składania wniosków w wyżej wymienionej sprawie do 31 stycznia 2018 r.

Osoby zainteresowane demontażem wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych zobowiązane są do załatwienia wszelkich formalności związanych ze zgłoszeniem zamiaru wykonania tych prac w Starostwie Powiatowym w Radomsku.

Wnioski o demontaż i usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości dostępne są poniżej- na stronie internetowej  Urzędu Gminy Kodrąb
oraz w siedzibie Urzędu Gminy w godzinach 7.30 – 15.30.

1_2__Wniosek.docx

1_2__Wniosek.pdf

Zwrot podatku akcyzowego


1)  Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien :

- w terminie od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r.  złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy Kodrąb, wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.,

- w terminie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy Kodrąb, wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2018 r.

2)  Limit zwrotu podatku w 2018 r. na 1 ha użytków rolnych wynosić będzie: 86,00 zł (86 l x 1,00zł)* ilość ha użytków rolnych.

Na jeden ha użytków rolnych przysługuje 86l oleju napędowego, zaś zwrot w/w podatku akcyzowego wynosi 1,00 zł do 1l oleju napędowego

3)  Pieniądze wypłacane będą w terminach

3 - 30 kwietnia 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 - 31 października 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie 

gotówką w kasie urzędu gminy,
albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW - GMINA KODRĄB - I - VI 2018 r.

Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich
Powiat Radomszczański
Program Kapitał Ludzki