Urząd Gminy w Kodrębie, województwo łódzkie, powiat radomszczański

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

strona Biuletynu Informacji Publicznej

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

zmień rozmiar tekstu -   A A A

Informacja dotycząca dopłat bezpośrednich

W okresie od 15 marca do 15 maja 2021 roku można składać wnioski o płatności bezpośrednie na rok 2021 r. w aplikacji eWniosekPlus.

W tym roku nie ma możliwości złożenia uproszczonego oświadczenia zastępującego wniosek o przyznanie płatności.

 

ARiMR przypomina - wypalanie traw grozi utratą dopłat

ARiMR przypomina - wypalanie traw grozi utratą dopłat

Z nastaniem przedwiośnia rośnie zagrożenie pożarowe związane z wypalaniem traw. Warto przypomnieć, że proceder ten jest niezgodny z prawem i grożą za niego surowe sankcje karne oraz cofnięcie dopłat wypłacanych przez ARiMR.

Jak groźny jest pożar łąk, można było przekonać się wiosną ubiegłego roku, kiedy płonęły tereny Biebrzańskiego Parku Narodowego, a akcja gaśnicza trwała kilkanaście dni. Mimo że od wielu lat ARiMR, Straż Pożarna i inne instytucje przestrzegają przed wypalaniem traw, co roku znajdują się osoby, które lekceważąc te apele, za nic mają stwarzanie bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt i niszczenie środowiska naturalnego.

Pozytywne skutki wypalania traw to mit

Wbrew obiegowej opinii wypalanie nie powoduje bujniejszego odrostu traw. Nie poprawia też jakości gleby. Co więcej, w znacznym stopniu obniża wartość plonów. Po przejściu pożaru gleba staje się jałowa i potrzebuje nawet kilku lat, aby powrócić do stanu sprzed kataklizmu.

Pożar jest tragiczny w skutkach dla całego ekosystemu – zniszczona zostaje nie tylko warstwa życiodajnej próchnicy, giną również zwierzęta. Podpalanie traw bywa często przyczyną pożarów lasów i zabudowań gospodarczych, w których życie tracą także ludzie.

Surowe kary – grzywna a nawet więzienie

Zakaz wypalania traw określony został w Ustawie o ochronie przyrody oraz w Ustawie o lasach, a Kodeks wykroczeń przewiduje za to karę nagany, aresztu lub grzywny, której wysokość może wynieść od 5 tys. do 20 tys. zł. Co więcej, jeśli w wyniku podpalenia trawy dojdzie do pożaru, który sprowadzi zagrożenie utraty zdrowia lub życia wielu osób albo zniszczenia mienia wielkich rozmiarów, wtedy sprawca – zgodnie z zapisami Kodeksu karnego – podlega karze pozbawienia wolności nawet do 10 lat.

Wypalanie traw to też ryzyko utraty dopłat

Oprócz wspomnianych sankcji wypalającemu grożą również dotkliwe kary, które nakładać może Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zakaz wypalania gruntów rolnych jest jednym z warunków, których rolnicy zobligowani są przestrzegać, aby móc ubiegać się o płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe w ramach PROW 2014-2020. W przypadku jego złamania ARiMR może nałożyć na rolnika karę finansową zmniejszającą wszystkie otrzymywane przez niego płatności o 3 proc. W zależności od stopnia winy, może zostać ona obniżona do 1 proc. bądź zwiększona do 5 proc. Jeszcze wyższe sankcje przewidziane są dla tych, którzy świadomie wypalają grunty rolne – muszą oni liczyć się z obniżeniem płatności nawet o 25 proc. Agencja może również pozbawić rolnika całej kwoty płatności bezpośrednich za dany rok, jeśli stwierdzone zostanie uporczywe wypalanie przez niego traw.

 

Informacja

Urząd Gminy w Kodrębie

informuje rolników o możliwości badania gleb

na zawartość wapnia, fosforu, potasu i magnezu

z dopłatą Gminy Kodrąb.

Pojemniki na próbki dostępne będą

w Gminnym Centrum Informacji w Dmeninie

w terminie 17 marca – 30 marca 2021 r.

poniedziałek – piątek w godzinach 8.00 – 15.00.

Konkursu "Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość"

Dopłaty do materiału siewnego płyną na konta rolników

Ponad 14,3 mln zł wypłaciła do tej pory Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach dopłat do materiału siewnego za rok 2020. Dla sześćdziesięciu procent z 63 tys. rolników, którzy ubiegali się o te płatności, wydano już decyzje o przekazaniu środków.

ARiMR rozpoczęła proces wydawania decyzji i przekazywania zleceń płatności

1 lutego, po tym, jak ukazało się rozporządzenie Rady Ministrów o wysokości stawek dopłat za rok 2020 do 1 hektara powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany. A wynoszą one:

• 67,98 zł - w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych sporządzonych z materiału siewnego gatunków lub odmian roślin zbożowych lub strączkowych wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 13 maja 2013 r.;

• 108,77 zł - w przypadku roślin strączkowych;

• 339,90 zł - w przypadku ziemniaków.

Do 8 lutego 2021 r. ARiMR wydała decyzje o przyznaniu dopłat dla blisko 38 tys. rolników – z 63 tys., którzy złożyli w ubiegłym roku wnioski – na łączną kwotę ponad 40,5 mln zł. Pieniądze otrzymało blisko 13,5 tys. rolników, którym Agencja przelała na konta bankowe w sumie ponad 14,3 mln zł.

Pula środków na dopłaty do materiału siewnego za 2020 r., które udzielane są w ramach pomocy de minimis w sektorze rolnym, wynosi 75 mln zł. Na wydanie decyzji o przyznaniu tych płatności ARiMR ma czas do 16 marca 2021 r.

 

ASF

ASF, czyli afrykański pomór świń - nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw.

Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa są zarażone dziki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.

Prosimy o bezwzględne przestrzeganie zasad bioasekuracji:

- nie kupujcie świń z niewiadomego źródła pochodzenia,

- utrzymujcie świnie w sposób wykluczający kontakt z dzikami,

- stosujcie tylko pasze zabezpieczone przed dostępem zwierząt wolno żyjących,

- wyłóżcie maty nasączone środkiem dezynfekcyjnym przed wjazdami i wyjazdami z gospodarstw oraz przed wejściami do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie.

Przypominamy też, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary administracyjne.

Spis Rolny

Stanowisko komputerowe do samospisu rolnego dostępne w GCI

Stanowisko komputerowe Gminnego Punktu Spisowego

przy Gminnym Biurze Spisowym w Kodrębie zostało utworzone

w Gminnym Centrum Informacji w Dmeninie mieszczącym się w Dmenin 124

czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00

 

Rolniku, spisz się przez internet!


Rusza pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19

Od 9 do 30 września 2020 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19. Wsparcie finansowane jest z PROW na lata 2014-2020.

O przyznanie pomocy mogą ubiegać się rolnicy w przypadku, gdy rolnik lub jego małżonek:

1. według stanu na dzień 1 marca 2020 r. był posiadaczem co najmniej:

- 3 sztuk samców gatunku bydło domowe, których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy i nie więcej niż 24 miesiące lub

- 3 sztuk krów, samic bydło domowe typu użytkowego mlecznego lub typu użytkowego kombinowanego, których wiek przekraczał 24 miesiące, lub

- 10 sztuk samic gatunku owca domowa, których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy, lub

- 5 sztuk samic gatunku koza, których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy, lub

- 1 sztuki zwierzęcia gatunku świnia i zgłosił urodzenie co najmniej 21 sztuk świń, które nastąpiło w okresie od 1 listopada 2019 r. do 31 maja 2020 r.

oraz ten rolnik lub jego małżonek do dnia zakończenia naboru wniosków o przyznanie pomocy prowadzi działalność rolniczą w zakresie chowu lub hodowli co najmniej jednego z gatunków zwierząt, których był posiadaczem w dniu 1 marca 2020 r., lub

2. według stanu na dzień 1 marca 2020 r. prowadził produkcję drobiu hodowlanego w związku z prowadzeniem produkcji jaj wylęgowych kur rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1 000 sztuk, lub

3. według stanu na dzień 1 marca 2020 r. prowadził produkcję:

- kurcząt rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk lub

- gęsi rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk, lub

- indyków rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk

oraz w okresie od dnia 15 marca 2020 r. do dnia 15 czerwca 2020 r. dokonał przemieszczenia kurcząt rzeźnych, gęsi rzeźnych lub indyków rzeźnych, lub

4. w 2020 r. prowadził uprawę roślin ozdobnych w:

- szklarniach ogrzewanych o powierzchni uprawy co najmniej 25 m2 lub

- tunelach foliowych ogrzewanych o powierzchni uprawy co najmniej 50 m2.

Wsparcie finansowe ma formę jednorazowej płatności ryczałtowej i jest uzależnione od rodzaju i wielkości prowadzonej produkcji rolnej. Maksymalna kwota wsparcia nie może jednak przekroczyć 7 tys. euro.

Wnioski na formularzu udostępnionym przez Agencję będą przyjmowały biura powiatowe ARiMR. Można je składać osobiście, drogą elektroniczną (ePUAP) lub przesyłką pocztową.

Wypłata środków na konto rolnika nastąpi w miesiącu wydania przez kierownika biura powiatowego ARiMR decyzji o przyznaniu pomocy. Decyzje te będą wydawane w terminie do 75 dni od dnia zakończenia naboru wniosków.

Więcej informacji: na portalu internetowym - www.arimr.gov.pl, pod numerem bezpłatnej infolinii - tel. 800-38-00-84 oraz w punktach informacyjnych w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR.

INFORMACJA

Stanowisko komputerowe Gminnego Punktu Spisowego przy Gminnym Biurze Spisowym w Kodrębie zostało utworzone w Gminnym Ośrodku Kultury w Kodrębie, ul. Niepodległości 9 A czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00

Powszechny Spis Rolny

Rolniku ❗️❗️❗️, na wszystkie pytania związane z #PowszechnySpisRolny odpowie infolinia statystyczna pod numerem ☎️ 22 279 99 99

➡️ https://spisrolny.gov.pl/


ARiMR: 300 tys. zł na odtworzenie potencjału gospodarstwa

Rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, mają czas do 31 sierpnia 2020 r., by złożyć wnioski i skorzystać ze wsparcia finansowego w ramach PROW na lata 2014-2020.

O pomoc w ramach działania „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” mogą ubiegać się rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane przez co najmniej jedną z następujących klęsk żywiołowych: powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan, uderzenie pioruna. Ponadto o wsparcie mogą wnioskować rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał, w drodze decyzji, zabicie świń lub zniszczenie zwłok świń w celu zwalczania ASF.

Dotacje są dostępne dla tych, którzy ponieśli straty w roku, w którym jest składany wniosek o przyznanie pomocy lub w co najmniej jednym z dwóch lat poprzednich. Wysokość strat w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich czy rybach uprawniająca do starania się o pomoc musi wynieść co najmniej 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej oraz straty te muszą dotyczyć składnika gospodarstwa, którego odtworzenie wymaga poniesienia kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Wysokość poniesionych strat, jakie powstały w gospodarstwie, określa komisja powołana przez wojewodę.

Natomiast w przypadku wstąpienia afrykańskiego pomoru świń o pomoc mogą ubiegać się rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał zabicie świń lub zniszczenie ich zwłok w celu zwalczania ASF, a w dniu wydania tej decyzji stanowiły one co najmniej 30 proc. świń będących w posiadaniu tego gospodarza.

Maksymalna kwota wsparcia, jaką można otrzymać, wynosi do 300 tys. zł, z tym że nie może przekroczyć ona poziomu 80 proc. kosztów kwalifikowanych.

W przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych, jeżeli zniszczony składnik gospodarstwa był ubezpieczony, wówczas wysokość pomocy pomniejsza się o kwotę odszkodowania uzyskanego z tytułu jego ubezpieczenia. Ponadto, jeżeli rolnik nie zawarł umowy obowiązkowego ubezpieczenia upraw, a będzie ubiegał się o pomoc na odtworzenie plantacji chmielu, sadów, plantacji krzewów owocowych gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat, wówczas kwotę pomocy na odtworzenie tego składnika pomniejsza się o połowę.

Dotację na pokrycie strat spowodowanych klęskami żywiołowymi można przeznaczyć na inwestycje odtwarzające zniszczone składniki gospodarstwa, np. na odtworzenie plantacji wieloletnich, sadów, odbudowę zniszczonych budynków czy zakup nowych maszyn lub urządzeń rolniczych.

Z kolei rolnik, którego gospodarstwo zostało poszkodowane przez ASF, dotację może otrzymać na inwestycje, które nie są związane z produkcją świń.

Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Można je składać osobiście, drogą elektroniczną lub rejestrowaną przesyłką pocztową.

Więcej informacji: na portalu internetowym - www.arimr.gov.pl, pod numerem bezpłatnej infolinii - tel. 800-38-00-84 oraz w punktach informacyjnych w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR.

Dotacje dla rolnictwa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Łódzki Oddział Regionalny zaprasza na szkolenie on-line pt. „Krajowy webinar DOTACJE DLA ROLNICTWA”, skierowane do rolników i innych osób zainteresowanych programami pomocowymi, które realizuje i obsługuje ARiMR.

Termin szkolenia dla woj. łódzkiego to 8 lipca 2020 r., godzina 12.00.

 

Zakres tematyczny szkolenia:

• Modernizacja gospodarstw rolnych (OBSZAR D, NAWADNIANIE);

• Restrukturyzacja małych gospodarstw;

• Premie dla młodych rolników;

• Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej.

Szkolenie będzie transmitowane na żywo wraz z możliwością prowadzenia czatu oraz udzielania odpowiedzi na zdawane pytania przez ekspertów ARiMR i Wody Polskie.

Link aktywacyjny do szkolenia (aktywny w dniu szkolenia):

https://zoom.us/…/regi…/tJ0pduGtqTMvH9Jfq1BNIB_26qaGeOgb34bZ

Po naciśnięciu linku do szkolenia bądź skopiowaniu go do dowolnej przeglądarki uczestnik zostanie przekierowany do szkolenia w aplikacji ZOOM, które będzie aktywne dopiero w dniu szkolenia

W webinarze mogą wziąć udział:

- osoby, które już posiadają konto w aplikacji ZOOM,

- osoby, które nie posiadają konta i nie chcą go utworzyć.

 

Projekt realizowany jest we współpracy ARiMR i Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju i Wsparcia Przedsiębiorstw. Został objęty patronatem instytucji zarządzających: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz przez Wody Polskie i Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.

Spotkania on-line, z uwagi na zakres terytorialny, możliwości techniczne oraz liczbę uczestników zostały podzielone i zaplanowane w kilku etapach, dedykowane dla poszczególnych oddziałów regionalnych.

Szkolenie będzie prowadzone przy udziale prezesa ARiMR oraz dyrektorów departamentów merytorycznych Centrali, przy ścisłej współpracy z dyrektorem Łódzkiego Oddziału Regionalnego ARiMR oraz w obecności współorganizatorów.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu!

 

"Rolnictwo dla klimatu"

Projekt "Rolnictwo dla klimatu" realizowany jest przez studentki Uniwersytetu Jagiellońskiego na potrzeby kursu "Wyzwania dla demokracji w dobie zmian klimatycznych". Przedstawione informacje i ikonografie dotyczą problemu suszy. Celem projektu jest szerzenie świadomości społecznej na jego temat.

Zatrudnianie cudzoziemców w rolnictwie

Wytyczne

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych w związku z rozpowszechnianiem się wirusa SARS COV-2

https://gis.gov.pl/bez-kategorii/wytyczne-mrirw-i-gis-dla-producentow-rolnych-zatrudniajacych-cudzoziemcow-przy-pracach-sezonowych-w-zwiazku-z-rozprzestrzenianiem-sie-wirusa-sars-cov-2-warszawa-25-05-2020-r-aktualizacja

Informacja dla rolników

Nie wypalaj traw

Wypalanie traw szkodzi - od lat alarmują ekolodzy, naukowcy, strażacy, a mimo to wiosną i jesienią każdego roku słyszymy o licznych pożarach łąk, pastwisk, nieużytków i trzcinowisk. Osoby wypalające trawy nie zdają sobie sprawy, że ich działanie może doprowadzić do gwałtownego pożaru, który przenosi się na lasy, zabudowania mieszkalne i gospodarcze.

Wiosenne wypalanie traw często związane jest z chęcią usunięcia niezebranego, ostatniego odrostu trawy. W świadomości zachował się bowiem mit, że wypalanie traw i pozostałości roślinnych poprawi żyzność gleby, zniszczy chwasty oraz zwiększy kolejny plon siana. Nic bardziej mylnego. Wypalenie wierzchniej, najżyźniejszej próchniczej warstwy gleby pociąga za sobą obniżenie jej wartości użytkowej nawet na kilka lat. Zahamowane zostają naturalne procesy rozkładu pozostałości roślinnych, dzięki którym tworzy się urodzajna warstwa gleby. Wysoka temperatura niszczy roślinność, powoduje degradację gleby i stanowi poważne zagrożenie dla zwierząt.

Wypalanie łąk i trzcinowisk powoduje śmierć organizmów, żyjących w wierzchnich warstwach gleby, o istnieniu których większość z nas nawet nie wie, a których obecność wpływa na właściwą kondycję gleby. Giną małe zwierzęta, takie jak dżdżownice, które niezwykle efektywnie poprawiają strukturę i właściwości fizyczne gleb. Wymierają całe kolonie mrówek, które jako zwierzęta drapieżne regulują populacje szkodliwych owadów. Wypalanie uśmierca także biedronki, które są sprzymierzeńcem człowieka w walce z mszycami.

Dym uniemożliwia trzmielom i pszczołom zapylanie kwiatów, co w konsekwencji obniża plonowanie roślin. Pożary traw oznaczają także śmierć wielu pożytecznych zwierząt kręgowych, takich jak płazy i gady oraz małych ssaków (krety, ryjówki, jeże, młode zające, nornice i inne drobne gryzonie). Zniszczeniu ulegają też miejsca lęgowe ptaków, a pożary stanowią szczególnie poważne zagrożenie dla przedstawicieli gatunków gnieżdżących się na ziemi lub w zaroślach. Ofiarami stają się także większe zwierzęta leśne, takie jak sarny, jelenie czy dziki, a nawet zwierzęta domowe.

Wypalanie traw, poza tym że to niechlubna praktyka, jest również niedozwolone. W ustawie z 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody wprowadzono zakaz wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów. Za łamanie tego zakazu grożą sankcje karne w postaci grzywny albo aresztu. Zakaz wypalania traw jest również jednym z wymogów dobrej kultury rolnej. Ich przestrzeganie jest konieczne między innymi w ramach systemu dopłat bezpośrednich i stanowi jedną z tzw. zasad wzajemnej zgodności – katalogu wymogów i ograniczeń, jakim podlegają rolnicy korzystający z tych dopłat.

 

Źródło: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska


Wnioski o dopłaty do materiału siewnego

Informacja dla hodowców drobiu

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Radomsku informuje, że na terenie województwa lubelskiego i wielkopolskiego stwierdzono wystąpienie ognisk wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków. Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) - podtypu H5N8 - nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki. Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego należy bezwzględne przestrzegać zasad bioasekuracji:

- zabezpieczyć budynki w których utrzymywany jest drób przed dostępem dzikich zwierząt i ptactwa,

- zabezpieczyć paszę, wodę oraz słomę przed dostępem dzikiego ptactwa;

- nie karmić i nie poić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;

- nie poić drobiu wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki;

- stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;

- stosować maty regularnie nasączane aktywnym środkiem dezynfekcyjnym w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Radomsku przypomina też, że brak stosowania zasad bioasekuracji, w gospodarstwie w którym jest utrzymywany drób, będzie skutkował nakładaniem kar administracyjnych, a w przypadku wystąpienia choroby uniemożliwi wypłatę odszkodowań.

Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) mogące wystąpić u drobiu to m.in.

- osowiałość,

- gwałtowny spadek/utrata produkcji jaj, miękkie skorupy jaj,

- pojawienie się objawów nerwowych,

- zasinienie i obrzęk grzebienia i dzwonków,

- silne łzawienie, obrzęk zatok podoczodołowych, kichanie, duszność,

- biegunka.

Padnięcia ptaków mogą być nagłe, bez widocznych objawów. Śmiertelność wśród ptaków może dochodzić do 100%.

INFORMACJA dla rolników Gminy Kodrąb - kurs chemizacyjny

Urząd Gminy w Kodrębie wraz z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Radomsku organizują jednodniowy uzupełniający (dla rolników, którym upłynął okres ważności zaświadczenia o ukończeniu kursu) kurs chemizacyjny z zakresu stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy.

Kurs odbędzie się w dniu 9 stycznia 2020 r. o godz. 9.00 w Gminnym Centrum Informacji w Dmeninie.

Zainteresowanych rolników prosimy o kontakt w Gminnym Centrum Informacji w Dmeninie osobiście bądź tel. 44/738-34-82 do dnia 7 stycznia 2020 r.

 

SUSZA 2019

SUSZA ROLNICZA 2019 ROK

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

z dnia 12 lipca 2019 roku

Wójt Gminy Kodrąb informuje właścicieli i posiadaczy gospodarstw rolnych, że w związku z wystąpieniem suszy na terenie Gminy Kodrąb ogłoszonej w oparciu o wskaźniki klimatycznego bilansu wodnego obrazujące aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą dla poszczególnych upraw można występować również o oszacowanie strat w uprawach kukurydzy na ziarno i kukurydzy na kiszonkę na I kategorii glebowej obejmującej gleby klasy V i VI oraz rzepaku i rzepiku na II kategorii glebowej obejmującej gleby klasy IV - zobrazowane na mapie kategorii glebowych, dostępnej na stronie internetowej IUNG Puławy www.susza.iung.pulawy.pl

Powyższa zmiana wynika z danych ujętych w systemie monitoringu suszy obejmujących kolejny - szósty okres raportowania, który ukazał się w dniu 12 lipca 2019 r. na stronie internetowej IUNG Puławy.

Według komunikatu IUNG Puławy z dnia 12 lipca 2019r. (raport Nr VI ) uprawami objętymi szacowaniem start na terenie Gminy Kodrąb są:

• zboża jare w I kategorii glebowej;

• kukurydza na ziarno w I kategorii glebowej;

• kukurydza na kiszonkę w I kategorii glebowej;

• rzepak i rzepik w I i II kategorii glebowej;

• krzewy owocowe w I kategorii glebowej.

Wnioski o szacowanie szkód przez komisję w gospodarstwach rolnych można składać w Urzędzie Gminy Kodrąb do 19 lipca

2019 roku.

 

SUSZA ROLNICZA- 2019 ROK

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW GMINY KODRĄB

SUSZA ROLNICZA 2019 ROK

Wójt Gminy Kodrąb informuje właścicieli gospodarstw rolnych, że w związku ze stwierdzeniem suszy na terenie województwa łódzkiego potwierdzonej wskaźnikami klimatycznego bilansu wodnego, określonymi w ramach monitoringu suszy rolniczej przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach (IUNG) wystąpiło na terenie naszej Gminy zagrożenie suszą rolniczą, obejmującą następujące uprawy na glebach kategorii I (klasa V i VI):

- zboża ozime,

- zboża jare,

- rzepak i rzepik,

- krzewy owocowe

Informacje na temat zagrożenia suszą na poziomie gminy dostępne są na stronie: www.susza.iung.pulawy.pl/tabele/1012072/

Wniosek o szacowanie szkód przez komisję w gospodarstwach rolnych powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego można składać do 19 lipca 2019 roku. Gminna Komisja ds. szacowania szkód w gospodarstwach będzie szacowała poniesione straty przed zbiorem upraw.

Wymagane dokumenty do wniosku rolnika:

- wniosek o szacowanie szkód przez komisję,

- oświadczenie Nr 1 o strukturze upraw i poniesionych szkodach,

- oświadczenie Nr 2 o produkcji zwierzęcej towarowej i poniesionych szkodach,

- wydruk wniosku o dopłaty bezpośrednie na 2019 rok z aplikacji e-Wniosek Plus oraz kopia wypisu z ewidencji gruntów dotycząca działki dotkniętej suszą rolniczą.

Wnioski wraz z załącznikami dostępne są w Urzędzie Gminy w Kodrębie – pok. 23, w Gminnym Centrum Informacji w Dmeninie oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Kodrąb.

oswiadczenie_nr_1_o_strukturze_upraw_i_p_2.pdf

oswiadczenie_nr_2_o_produkcji_zwierzecej_2.pdf

wniosek_o_oszacowanie_szkod_przez_komisj_4.pdf

Apel KRUS do rolników

Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Łodzi oraz Placówka Terenowa KRUS w Radomsku apelują:

Nie daj się wkręcić i zgłaszaj wypadki bezzwłocznie!

Rozpoczął się okres wakacyjny. Dla rolników to czas nasilonych prac polowych. Pośpiech, nieuwaga, zmęczenie i warunki pogodowe zwiększają ilość zagrożeń przy pracy rolniczej.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w 2019 roku prowadzi akcję „Nie daj się wkręcić”, która ma na celu ograniczenie zagrożeń wypadkowych podczas użytkowania ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych.

Więcej informacji w pliku znajdującym się poniżej.

Apel_do_rolnikow_KRUS_w_Radomsku.pdf

Zaproszenie na szkolenie dla rolników

OGŁOSZENIE

Wybory do Izb Rolniczych, w tym do Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

         Zgodnie z Uchwałą Nr 1/2019 z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych, na dzień 28 lipca 2019 r. zarządzono wybory do walnych zgromadzeń izb rolniczych.

W związku z tym do dnia 30 maja 2019 roku prosimy o zgłaszanie kandydatur na członka Komisji Okręgowej w wyborach do Rad Powiatowych Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

W skład Komisji Okręgowej może wchodzić osoba będąca płatnikiem podatku rolnego.

W skład Komisji Okręgowej nie mogą wchodzić osoby kandydujące w wyborach do izb rolniczych.

Zgłoszenia wraz z dokumentami prosimy składać w siedzibie Powiatowej Izby Rolniczej w Radomsku , ul. Kościuszki 6, pok. 210 w godzinach pracy Izby.

Osoba kandydująca na członka Okręgowej Komisji w wyborach do Izb Rolniczych zobowiązana jest wypełnić czytelnie i podpisać dokumenty znajdujące się poniżej:

1. Formularz zgłoszeniowy do Komisji Okręgowej

2. Oświadczenie o opłacaniu podatku rolnego

3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (RODO)

Zgłoszenie_kandydata_na_członka_komisji_okręgowej.docx

oświadczenie__płatnika_podatku_rolnego.docx

Zgoda_na_przetwarzanie_danych_osobowych_Komisja_Okręgowa.docx

Informacja

Rolniku‼

Przypominamy, że ARiMR przyjmuje elektroniczne eWniosekPlus Wnioski o przyznanie płatności na rok 2019 - tylko do 15 maja. Zostało już niewiele czasu!

 Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania: https://bit.ly/2Iosimy
 Filmy instruktażowe: https://bit.ly/2Td0hPN

Badanie gleb

Urząd Gminy w Kodrębie informuje rolników o możliwości badania gleb

na zawartość wapnia, fosforu, potasu i magnezu z dopłatą Gminy Kodrąb.

Pojemniki na próbki dostępne będą w Gminnym Centrum Informacji w Dmeninie w terminie 25 marca – 8 kwietnia 2019 r. 

poniedziałek – piątek w godzinach 730 - 1530


Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVII Ogólnokrajowym Konkursie „ 2019”Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

pismo_tm.pdf

Informacja dla hodowców trzody chlewnej

Pismo_przewodnie.pdf

załącznik1.pdf

załącznik2.pdf

załącznik3.pdf

Szkolenie dla rolników

Urząd Gminy w Kodrębie informuje, iż dnia

05.03.2019r. (wtorek) o godz. 1000

w Gminnym Centrum Informacji w Dmeninie odbędzie się szkolenie dla rolników nt:

1) Zintegrowana produkcja roślinna

2) Uprawa roślin wysokobiałkowych

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy.

 

Szkolenie dla rolników

Urząd Gminy w Kodrębie informuje, iż dnia

18.02.2019r. (poniedziałek) o godz. 1000 w Gminnym

Centrum Informacji w Dmeninie odbędzie się szkolenie

dla rolników nt:

1) Dopłaty bezpośrednie na rok 2019;

2) Grupy producentów rolnych.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy.

Szkolenie dla rolników

Urząd Gminy w Kodrębie informuje, iż dnia

05.02.2019r. (wtorek) o godz. 1000 w Gminnym

Centrum Informacji w Dmeninie odbędzie się szkolenie

dla rolników nt:

BHP w rolnictwie

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy.

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW - KURS CHEMIZACYJNY

Przypominamy o ważności kursu chemizacyjnego. Zaświadczenie jest ważne przez 5 lat. Tym samym w 2019 roku utracą ważność zaświadczenia wydane w 2014 roku.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapisy, które prowadzi:

Gminne Centrum Informacji w Dmeninie, tel. 44/738-34-82;

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Radomsku, ul. Wyszyńskiego 142,

tel. 44/683-79-00.

Kurs jest 1 - dniowy i opłata wynosi 80 zł .

Termin kursu będzie ustalony w momencie zgłoszenia się minimum  20 uczestników.

DOPŁATY DO MATERIAŁU SIEWNEGO W 2019 ROKU

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie od 15.01.2019 r. do 25.06.2019 r. prowadzi nabór wniosków o  przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie.Wnioski należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Gatunki roślin uprawnych objęte dopłatami
Dopłatami z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany obejmuje się materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany następujących gatunków roślin uprawnych:

 1. Zboża: jęczmień, owies (nagi, szorstki, zwyczajny), pszenica (twarda, zwyczajna), pszenżyto, żyto;
 2. Rośliny strączkowe: bobik, groch siewny (odmiany roślin rolniczych), łubin (biały, wąskolistny, żółty), soja, wyka siewna;
 3. Ziemniak.

Załączniki do wniosku

Do wniosku o przyznanie dopłaty, producent rolny zobowiązany jest dołączyć:

I. Obowiązkowo:

1. Oryginał albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika ARiMR kopię:

 • faktury zakupu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany wystawionej od dnia 15 lipca 2018 r. do dnia 15 czerwca 2019 r., pod warunkiem że materiał ten został zużyty w tym okresie do siewu lub sadzenia; i/lub
 • dokumentu wydania z magazynu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany wystawionego w roku, w którym materiał ten został zużyty do siewu lub sadzenia (w terminie od dnia 15 lipca 2018 r. do dnia 15 czerwca 2019 r.), jeżeli producent rolny (przedsiębiorca wpisany do ewidencji przedsiębiorców dokonujących obrotu materiału siewnego lub rolnik prowadzący obrót materiałem siewnym wpisany do ewidencji rolników) zużył materiał siewny do siewu lub sadzenia w posiadanym przez siebie gospodarstwie rolnym.

Faktura zakupu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz dokument wydania z magazynu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany powinny zawierać w szczególności:

a) datę sprzedaży lub wydania z magazynu materiału siewnego,
b) nazwę gatunku i odmiany,
c) kategorię lub stopień kwalifikacji materiału siewnego,
d) numer partii materiału siewnego.

W przypadku materiału siewnego mieszanek gatunków roślin uprawnych objętych systemem dopłat ww. dokumenty są zwolnione z posiadania informacji wymienionych w lit. b i c.

1. Oryginał albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo organ, który wydał dokument albo upoważnionego pracownika ARiMR kopię:

 • Zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie lub innej pomocy de minimis (pomoc de minimis i pomoc de minimis w rybołówstwie), jakie otrzymał w ciągu 3 lat podatkowych (obrotowych), tj. w roku, w którym złożony został wniosek oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych (obrotowych), albo złożyć oświadczenie o wielkości ww. pomocy de minimis otrzymanych w tym okresie.

Bliższe informacje wraz z przedmiotowymi drukami można uzyskać w Gminnym Centrum Informacji w Dmeninie, tel. 44/738-34-82.

Komunikat Łódzkiego Ośrodka doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach

Komunikat ARiMR dotyczący rejestracji Kół Gospodyń Wiejskich

W dniu 27.11.2018r. Pan Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę określającą zasady tworzenia Kół Gospodyń Wiejskich. Ustawa umożliwia przedsiębiorczym i kreatywnym mieszkańcom wsi działanie na rzecz swojej Małej Ojczyzny. Koła po wpisie  do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich (KRKGW) prowadzonego przez ARIMR otrzymują osobowość prawną, co znacznie poszerza spektrum ich działania. Dotyczy to zwłaszcza zrzeszeń działających obecnie nieformalnie, a jednak wykonujących wiele pożytecznych i prorozwojowych działań na rzecz miejscowości, w których na co dzień żyją i pracują. Oczywiście nie tylko im dedykowana jest niedawno podpisana ustawa. Również podmioty działające na bazie dotychczasowych przepisów, czyli wszelkiego rodzaju stowarzyszenia, wspierające lokalną przedsiębiorczość, folklor i tradycję, mają możliwość szybkiej rejestracji do KRKGW i zwiększenia zakresu swoich działań.
    Pomoc finansowa, jaką oferuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa umożliwi nowo tworzonym kołom wsparcie na start, a tym już istniejącym dodatkowe środki na prowadzenie działalności statutowej. Koła mogą zyskać od 3 do 5 tys. złotych. Wnioski o płatność przyjmowane będą do 27.12.2018 r.
    Zachęcamy przedsiębiorcze i kreatywne kobiety naszego regionu do aktywizacji na tym polu. Nie ma lepszej inwestycji niż inwestycja w człowieka, w jego talenty i umiejętności. Kobieca kreatywność i pomysłowość w służbie rozwoju regionu stanowi najlepszą promocję dla gminy. Zachęcajmy wspólnie nasze Panie do sięgnięcia po dodatkowe narzędzia, które umożliwiają im realizację nie tylko ich własnych pasji, ale przede wszystkim wpłyną pozytywnie na rozwój terenów wiejskich.

    Poniżej przedstawiamy krótką instrukcję rejestracji kół do KRKGW.

Informacja KRUS dla rolników

PT_KRUS_Radomsko_-_Upadek_to_nie_przypadek.pdf

Szkolenia dla rolników

Urząd Gminy w Kodrębie informuje, iż dnia

14. 12. 2018 r.(piątek) o godz. 1300 w Gminnym

Centrum Informacji w Dmeninie odbędzie się szkolenie

dla rolników nt:

1.  Rozród trzody chlewnej;

2.  Dopłaty do materiału siewnego;

3.  Identyfikacja i rejestracja zwierząt.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy.

Informacja dla rolników

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego informuje, że na swojej stronie internetowej www.izbarolnicza.lodz.pl oraz w miesięczniku W NOWEJ ROLI (na stronie internetowej jest dostępna elektroniczna wersja publikacji, natomiast w biurach powiatowych IRWŁ - papierowa) zamieszcza specjalistyczne artykuły, informacje oraz komentarze dotyczące rolnictwa województwa łódzkiego, krajowego i światowego, a także informacje o swojej działalności.

Zachęcamy do odwiedzania tej strony.

Pszczoły i pszczelarstwo = rolnictwo ekologiczne

W dniu 13.07.2018 r. (piątek) o godz. 15:00 w Gminnym Centrum Informacji       w Dmeninie odbędzie się spotkanie informacyjne dla mieszkańców gminy dotyczące projektu:

pt. „Pszczoły i pszczelarstwo = rolnictwo ekologiczne"

realizowanego przez Fundację EKOOSTOJA.

Podczas spotkania przekazane zostaną podstawowe informacje na temat projektu.

Pszczoły_ulotka_03_07_2018.pdf

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW GMINY KODRĄB

SUSZA ROLNICZA 2018 ROK

W związku ze stwierdzeniem suszy na terenie województwa łódzkiego potwierdzonej wskaźnikami klimatycznego bilansu wodnego, określonymi w ramach monitoringu suszy rolniczej przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach (IUNG), Wójt Gminy Kodrąb informuje rolników o możliwości składania wniosków o szacowanie szkód. Na terenie naszej Gminy zagrożenie suszą rolniczą obejmuje następujące uprawy na gruntach klasy V i VI:

 - zboża ozime,

 - zboża jare,

 - rośliny strączkowe,

Informacje na temat zagrożenia suszą na poziomie gminy dostępne są na stronie:

http://www.susza.iung.pulawy.pl/tabele/1012072/

Wniosek o szacowanie szkód przez komisję w gospodarstwach rolnych powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego można składać do 8 lipca 2018 roku.

Wymagane dokumenty do wniosku rolnika:

- wniosek o szacowanie szkód przez komisję,

- oświadczenie Nr 1 o strukturze upraw i poniesionych szkodach,

- oświadczenie Nr 2 o produkcji zwierzęcej towarowej i poniesionych szkodach,

- kserokopia wniosku o dopłaty bezpośrednie na 2018 rok.

Wnioski  wraz z załącznikami dostępne są w Urzędzie Gminy w Kodrębie – pok. 23, w Gminnym Centrum Informacji w Dmeninie oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Kodrąb.

wniosek_rolnika_o_oszacowanie_szkod.pdf

oswiadczenie_nr_1_o_strukturze_upraw.pdf

przyklad_wypelnienia_oswiadczenia_nr_1.pdf

oswiadczenie_nr_2_o_produkcji_zwierzecej.pdf

Informacja

Szanowni Państwo,

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina,
że do dnia 14 marca 2018 r. w przypadku, gdy dane z wniosku
i załączników do wniosku o przyznanie płatności na rok 2017 pozostają aktualne także w odniesieniu do roku 2018, można zamiast e-wniosku, złożyć Oświadczenie potwierdzające brak zmian w 2018 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2017.

Oświadczenie takie może złożyć jedynie rolnik, który spełnia następujące warunki:

1. we wniosku o przyznanie płatności na rok 2017 deklarował powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10 ha i ubiegał się wyłącznie o:

-  jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową, płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu, płatność do owiec, płatność do kóz, płatność niezwiązaną do tytoniu,

-  płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW) (PROW 2014-2020),

-  wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013),

-  premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020);

2. potwierdzi brak zmian w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w 2017 roku i chce ubiegać się w 2018 roku o te same płatności co w roku ubiegłym.

Oświadczenie składa się, wyłącznie w wersji papierowej, osobiście lub poprzez osobę trzecią w biurze powiatowym ARiMR lub listownie za pośrednictwem poczty (w tym przypadku za datę wpływu do ARiMR uznaje się datę stempla pocztowego).

Druk oświadczenia dostępny jest w placówkach Agencji oraz na stronie www.arimr.gov.pl.

Biuro Prasowe ARiMR

Informacja o możliwości badania gleb

Urząd Gminy w Kodrębie

informuje rolników o możliwości badania gleb

na zawartość wapnia, fosforu, potasu i magnezu

z dopłatą Gminy Kodrąb.

Pojemniki na próbki dostępne będą w

Gminnym Centrum Informacji w Dmeninie

od dnia 15 marca 2018 r.

poniedziałek - czwartek w godzinach 730 - 1530

piątek w godzinach 1200- 2000 .

Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

INFROMACJA dla rolników Gminy Kodrąb - Kurs Chemizacyjny

Urząd Gminy w Kodrębie wraz z Zespołem Doradztwa Rolniczego w Radomsku organizują jednodniowy uzupełniający (dla rolników, którym upłynął okres ważności zaświadczenia o ukończeniu kursu) kurs chemizacyjny z zakresu stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy.

Kurs odbędzie się dnia 26 lutego 2018 r. o godz. 10.00
w Gminnym Centrum Informacji  w Dmeninie.
Opłata wynosi 80,00 zł. Ilość miejsc ograniczona do 30 osób.

Zaświadczenie o ukończeniu kursu ważne jest 5 lat.

Ukończenie kursu uprawnia do nabywania i stosowania środków ochrony roślin oraz wykonywania zabiegów chemizacyjnych zgodnie z wymogami ochrony środowiska.

Zgłoszenia zainteresowanych prosimy o kontakt 
w Gminnym Centrum Informacji w Dmeninie osobiście
bądź tel. 44/738-34-82 do dnia 23 lutego 2018 r.

ŁODR zaprasza na szkolenie

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

Urząd Gminy w Kodrębie informuje,
iż dnia 19.02.2018r. (poniedziałek) o godz. 1000
w Gminnym Centrum Informacji w Dmeninie
odbędzie się spotkanie dla rolników nt:

Zmiany w zasadach składania wniosków
o przyznanie płatności bezpośrednich w roku 2018

W spotkaniu uczestniczyć będą pracownicy Biura Powiatowego
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Radomsku.

INFROMACJA dla rolników Gminy Kodrąb - Kurs Chemizacyjny

Urząd Gminy w Kodrębie wraz z Zespołem Doradztwa Rolniczego w Radomsku organizują jednodniowy uzupełniający (dla rolników, którym upłynął okres ważności zaświadczenia o ukończeniu kursu) kurs chemizacyjny z zakresu stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy.

Kurs odbędzie się dnia 6 lutego 2018 r. o godz. 10.00 w Gminnym Centrum Informacji  w Dmeninie.
Opłata wynosi 80,00 zł. Ilość miejsc ograniczona do 30 osób.

Zaświadczenie o ukończeniu kursu ważne jest 5 lat.

Ukończenie kursu uprawnia do nabywania i stosowania środków ochrony roślin oraz wykonywania zabiegów chemizacyjnych zgodnie z wymogami ochrony środowiska.

Zgłoszenia zainteresowanych prosimy o kontakt 
w Gminnym Centrum Informacji w Dmeninie
osobiście bądź tel. 44/738-34-82 do dnia 2 lutego 2018 r.

Informacja dla rolników - Dopłaty do materiału siewnego w 2018 roku

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie od 15.01.2018 r. do 25.06.2018 r. prowadzi nabór wniosków o  przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

Wnioski należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Gatunki roślin uprawnych objętych dopłatami:

- zboża: jęczmień, owies, pszenica, pszenżyto, żyto;

- rośliny strączkowe: bobik, groch siewny, łubiny, soja wyka siewna;

- ziemniak.

Załączniki do wniosku: do wniosku o przyznanie dopłaty, producent rolny zobowiązany jest dołączyć:

I. Obowiązkowo:

1. Oryginał albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika ARiMR kopię:

- faktury zakupu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany wystawionej od dnia 15 lipca 2017 r. do dnia 15 czerwca 2018 r., pod warunkiem że materiał ten został zużyty w tym okresie do siewu lub sadzenia; i/lub

- dokumentu wydania z magazynu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany wystawionego w roku, w którym materiał ten został zużyty do siewu lub sadzenia (w terminie od dnia 15 lipca 2017 r. do dnia 15 czerwca 2018 r.), jeżeli producent rolny (przedsiębiorca wpisany do ewidencji przedsiębiorców dokonujących obrotu materiału siewnego lub rolnik prowadzący obrót materiałem siewnym wpisany do ewidencji rolników) zużył materiał siewny do siewu lub sadzenia w posiadanym przez siebie gospodarstwie rolnym.

Faktura zakupu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz dokument wydania z magazynu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany powinny zawierać w szczególności:

- datę sprzedaży lub wydania z magazynu materiału siewnego,

- nazwę gatunku i odmiany,

- kategorię lub stopień kwalifikacji materiału siewnego,

- numer partii materiału siewnego.

W przypadku materiału siewnego mieszanek gatunków roślin uprawnych objętych systemem dopłat ww. dokumenty są zwolnione z posiadania informacji wymienionych w lit. b i c.

2. Oryginał albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo organ który wydał dokument albo upoważnionego pracownika ARiMR kopię:

- Zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie lub innej pomocy de minimis (pomoc de minimis i pomoc de minimis w rybołówstwie), jakie otrzymał w ciągu 3 lat podatkowych (obrotowych), tj. w roku, w którym złożony został wniosek oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych (obrotowych), albo złożyć oświadczenie o wielkości ww. pomocy de minimis otrzymanych w tym okresie.

Bliższe informacje wraz z przedmiotowymi drukami można uzyskać w Gminnym Centrum Informacji w Dmeninie, tel. 44/738-34-82.

Informacja Dyrektora Oddziału Regionalnego KRUS w Łodzi dotycząca bezpieczeństwa na drodze

Rolniku, bądź bezpieczny na drodze – noś odblaski!

Jesienią i zimą zmierzch zapada szybko, częściej pada deszcz lub śnieg, a rano długo utrzymuje się mgła. Te zjawiska powodują, że użytkownicy dróg, głównie piesi i rowerzyści, są mniej widoczni. Na niebezpieczeństwo potrącenia przez pojazdy mechaniczne szczególnie narażeni są mieszkańcy terenów wiejskich, gdzie infrastruktura techniczna nie zawsze jest tak rozwinięta jak w miastach. Rolnicy i członkowie ich rodzin często poruszają się po wąskich, nieoświetlonych drogach, bez chodników i utwardzonych poboczy, po których również przemieszczają się nieoświetlone lub niewystarczająco oświetlone ciągniki i maszyny rolnicze, motocykle i rowery. Dla pieszych poruszanie się po zmroku poza terenem zabudowanym oznacza zwykle poruszanie się w ciemności, a dla kierowców pojazdów – nagłe pojawienie się pieszego na poboczu lub skraju jezdni. Nietrudno wówczas o wypadek.

Jednym z najskuteczniejszych sposobów uniknięcia powyższych zagrożeń jest noszenie elementów odblaskowych na ubraniu.

KRUS przypomina, że kierowca ma na drodze zupełnie inną widoczność, niż pieszy. Pieszy widzi pojazd z odległości około 1000 metrów i często błędnie zakłada, że jest również widziany przez kierowcę nadjeżdżającego pojazdu. Niestety, tak najczęściej nie jest. Osoba ubrana na ciemno, bez elementów odblaskowych, widoczna jest nocą w świetle reflektorów dopiero z odległości 20–30 metrów. W przypadku mijania się dwóch jadących z naprzeciwka pojazdów, kierowca może w ogóle pieszego nie zauważyć!

Osoby znajdujące się po zmroku na drogach poza terenem zabudowanym mają obowiązek posiadania w widocznym miejscu elementów odblaskowych. Nocą nie muszą nosić odblasków osoby idące po chodniku lub drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych, a także poruszające się w strefie zamieszkania.

Osoby nie przestrzegające przepisów dotyczących obowiązku noszenia odblasków poza terenem zabudowanym mogą zostać ukarane mandatem. Brak odblasków u poszkodowanego może być również uznany za przyczynienie się do zaistnienia wypadku i stanowić powód do odmowy wypłacenia odszkodowania przez ubezpieczyciela.

Nie o karę jednak tu chodzi, lecz przede wszystkim o własne zdrowie i bezpieczeństwo. Warto zainwestować kilka złotych w elementy, które poprawią naszą widoczność po zmroku. 

Coraz częściej nosimy elementy odblaskowe. Mogą to być opaski, kamizelki oraz smycze. Pomaga w tym również Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, która podczas działań prewencyjnych prowadzonych na terenie województwa łódzkiego przekazuje odblaskowe przywieszki, kamizelki i opaski dzieciom ze szkół wiejskich i rolnikom uczestniczącym w szkoleniach i konkursach z zakresu zasad bhp w rolnictwie.

Odblaski najlepiej nosić na wysokości kolan, dłoni, w okolicy środka klatki piersiowej i pleców – wówczas będziemy mieć pewność, że są dobrze widoczne dla innych uczestników ruchu drogowego.

Aby ograniczyć ryzyko wypadku w okresie jesiennym, piesi dodatkowo powinni również przestrzegać następujących zasad:

·         poruszać się poza terenem zabudowanym lewą stroną drogi, by widzieć nadjeżdżający pojazd

·         przechodzić przez jezdnię tylko w miejscach do tego przeznaczonych, a jeżeli takich brakuje – w miejscu o dobrej widoczności

·         upewnić się przed wejściem na jezdnię, że nic im nie grozi i że nie będą stanowili zagrożenia dla innych użytkowników dróg

·         nie wbiegać na jezdnię

·         nie wychodzić na jezdnię zza stojącego pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność

·         nie przechodzić przez jezdnię na ukos.

Kierowcy powinni zaś pamiętać o poruszaniu się z dozwoloną, dostosowaną do warunków na drodze prędkością, zachowaniu szczególnej ostrożności przy zjeżdżaniu na pobocze w porze wieczorowej i nocnej, zwalnianiu i zatrzymywaniu się przed przejściem dla pieszych oraz niewyprzedzaniu innych pojazdów na przejściach dla pieszych. Warto zadbać również o zachowanie sprawności technicznej pojazdów – regulację reflektorów, wymianę spalonych żarówek, wymianę zużytych elementów wycieraczek i regularne uzupełnianie płynu do spryskiwaczy dla zapewnienia utrzymania w czystości szyby czołowej.

Rolnicy z Gminy Kodrąb zainteresowani tematem bezpieczeństwa pracy w rolnictwie mogą uzyskać szczegółowe informacje na ten temat w Placówce Terenowej KRUS w Radomsku, gdzie dostępne są broszury i ulotki prewencyjne.

                                    Tomasz Nowicki

               Dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Łodzi

Uwaga rolnicy!

Urząd Gminy w Kodrębie przypomina wszystkim rolnikom z terenu gminy, o konieczności bieżącego monitorowania występowania wirusa afrykańskiego pomoru świń na terenie kraju i stosowania się do zasad bioasekuracji w związku  z bardzo poważną sytuacją epizootyczną na granicy wschodniej, o czym sygnalizuje Wojewoda Łódzki.

Wersje elektroniczne materiałów elektronicznych dostępne są na stronie

http://old.wetgiw.gov.pl/index.php?action=szczegoly&m_id=33&kat_id=4588

Informacja Głównego Lekarza Weterynarii

Główny Lekarz Weterynarii informuje, że:

-afrykański pomór świń (ASF) stwierdzono: w Rosji, Białorusi, Ukrainie, Litwie, Łotwie, Estonii, Polsce;

-choroba stanowi zagrożenie dla milionów świń i dzików oraz powoduje olbrzymie straty ekonomiczne;

-afrykański pomór świń, który nie jest groźny dla ludzi, może być przenoszony przez żywność.

Prosimy wyrzucać resztki jedzenia wyłącznie do zamykanych pojemników na śmieci.

Informacja dla rolników ( sadowników) !

Urząd Gminy w Kodrębie uruchamia procedury związane z szacowaniem szkód w uprawach sadowniczych (wiśnia, jabłoń, śliwa, grusza, aronia, truskawka i malina) spowodowanych przez przymrozki wiosenne, które miały miejsce w dniach 8-10 maja 2017 roku.

Poniesione straty należy zgłaszać do Urzędu Gminy w Kodrębie - tel. 44/6819317 oraz Gminnego Centrum Informacji w Dmeninie – tel. 44/7383482 do dnia 14 czerwca 2017 roku.

List Prezesa KRUS do rolników dotyczący bezpieczeństwa pracy

List_Prezesa_KRUS_do_rolników_dotyczący_bezpieczeństwa.pdf

Informacja

Urząd Gminy w Kodrębie

informuje rolników o możliwości badania gleb

na zawartość wapnia, fosforu, potasu i magnezu

z dopłatą Gminy Kodrąb.

Pojemniki na próbki dostępne będą w

Gminnym Centrum Informacji w Dmeninie

od dnia 27 marca 2017 r.

poniedziałek - czwartek w godzinach 730 - 1530

piątek w godzinach 1200- 2000 .

Apel do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii

Apel_do_hodowców_drobiu_Ministra_Rolnictwa_i_Rozwoju_Wsi_oraz_Głównego_Lekarza_Weterynarii.pdf

Informacja

Urząd Gminy w Kodrębie informuje, że w dniu 15 marca (środa) 2017 roku o godz. 10:00 w Gminnym Centrum Informacji w Dmeninie odbędzie się spotkanie z udziałem pracowników Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Radomsku.

Tematem spotkania będą:

Dopłaty bezpośrednie dla rolników w 2017 r.

Informacja dla posiadaczy opryskiwaczy

Wojewódzki Inspektorat ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi, Oddział w Radomsku informuje, że zgodnie z art. 8 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów, do dnia 26 listopada 2016 r. państwa członkowskie Unii Europejskiej mają zapewnić przeprowadzenie kontroli sprzętu do aplikacji pestycydów przynajmniej raz.

W związku z powyższym od dnia 27 listopada 2016 r. w użyciu profesjonalnym może znajdować się wyłącznie sprzęt do aplikacji pestycydów , którego kontrola zakończyła się wynikiem pozytywnym. Przeprowadzona analiza opryskiwaczy na terenie gminy wskazuje, że w posiadaniu rolników znajduje się ok. 40% sprzętu do aplikacji pestycydów niesprawnego technicznie (bez aktualnych badań).

SCAN1317_000.pdf

Spotkanie dla rolników

Urząd Gminy w Kodrębie informuje, że w dniu   14 lutego 2017 roku
o
godz. 10.00 w Gminnym Centrum Informacji w Dmeninie odbędzie się spotkanie dla rolników nt.:

1.    Nawożenie zbóż, ziemniaków, rzepaku w oparciu   o wyniki badań glebowych- przedstawiciel Stacji Chemiczno-Rolniczej w Łodzi.

2.    Ochrona zbóż, ziemniaków, rzepaku przed chwastami, szkodnikami i chorobami- przedstawiciel firmy Bayer.

Obowiązek rejestracji chowu drobiu- wysoce zjadliwa grypa ptaków

W związku z pismem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Radomsku, Urząd Gminy w Kodrębie informuje o obowiązku zgłaszania do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Radomsku miejsc, w których jest utrzymywany drób. Ww. informacje muszą zawierać dane odnośnie imienia i nazwiska właściciela drobiu, jego adres oraz liczbę i gatunek.

Rejestracja ma związek w wystąpieniem w Polsce wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Powyższe dane można przekazać pisemnie na adres:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
ul. Wilsona 21A
97-500 Radomsko
lub telefonicznie: 44/682 44 24

Więcej informacji na ten temat dostępne jest na stronie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Radomsku.

Informacja dla rolników

Urząd Gminy w Kodrębie informuje, że w dniu  24 stycznia 2017 roku o godz. 10.00 w Gminnym Centrum Informacji w Dmeninie odbędzie się szkolenie dla rolników nt.:

1.       Oferta handlowa nowych odmian nasion zbóż, strączkowych, sadzeniaków ziemniaków- Centrala Nasienna w Sieradzu

2.       Nawozy dolistne stosowane w nawożeniu roślin uprawnych.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych rolników.

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

Agencja Rynku Rolnego w Łodzi  uprzejmie informuje, że w okresie od 15 stycznia do 25 czerwca 2017 r. można składać wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

W powyższym terminie będzie można ubiegać się o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany (zakupionego  i wysianego/wysadzonego w okresie od 15 lipca 2016 r. do 15 czerwca 2017 r.):

 • zbóż ozimych,
 • zbóż jarych,
 • roślin strączkowych,
 • ziemniaka,

mieszanek zbożowych i pastewnych (sporządzonych z gatunków roślin objętych systemem dopłat, z wyłączeniem ziemniaka) 

UWAGA:

Składając wniosek o przyznanie dopłaty należy zwrócić uwagę na to, że:

 • wysokość stawek dopłat obowiązujących w 2017 r. będzie określona w drodze rozporządzenia Rady Ministrów do dnia 30 września,
 • decyzje będą wydawane w terminie 60 dni od wejścia w życie przepisów ww. rozporządzenia RM,
 • w przypadku mieszanek zbożowych i pastewnych dopłatą mogą być objęte tylko te mieszanki, w skład których wchodzą jedynie nasiona posiadające kategorię elitarny lub kwalifikowany,
 • obowiązuje NOWY WZÓR WNIOSKU o przyznanie dopłaty w 2017 r.

Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania dopłaty zostały zamieszczone w Warunkach uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie.

Łączna kwota pomocy de minimis w rolnictwie przyznana przez np. ARR, ARiMR, ANR oraz inne organy i instytucje, producentowi rolnemu w okresie 3 lat podatkowych (tj. w roku, w którym został złożony wniosek oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych) nie może przekroczyć 15 000 euro.

Wniosek wraz z załącznikami należy składać:

na niżej podany adres:

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Łodzi

ul. Wróblewskiego 18

93-578 Łódź

Bliższe informacje wraz z przedmiotowymi drukami można uzyskać w Gminnym Centrum Informacji w Dmeninie.

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

Urząd Gminy w Kodrębie informuje, że w dniu 18 stycznia 2017 roku o godz. 10.00 w Gminnym Centrum Informacji w Dmeninie odbędzie się szkolenie dla rolników nt.:

 1. Pomoc z PROW 2014-2020 na rozwój małych gospodarstw
 2. Integrowana ochrona roślin uprawnych

 Zostaną omówione następujące zagadnienia:

- forma i tryb składania wniosków o przyznanie pomocy,

- wysokość pomocy finansowej w/w programie,

- wymagania formalne dotyczące rolników

  składających wnioski,

- sposoby wypłaty pomocy z programu .

 Zapraszamy wszystkich zainteresowanych rolników.

WYPOCZYNEK ZIMOWY 2017

Biuro Izby Rolniczej w Radomsku dysponuje wolnymi miejscami na wyjazdy na zimowiska dla dzieci rolników uprawnionych do świadczeń KRUS dofinansowanych z Funduszu Składkowego Ubezpieczeń Społecznych Rolników.

Wyjazdy organizowane są przy współpracy Związku Zawodowego Centrum Narodowego Młodych Rolników, Krajowej Izby Rolniczej oraz Związku Młodzieży Wiejskiej.

W tym roku proponujemy następujące wyjazdy :

1.      Ośrodek Wypoczynkowy „ Pod Modrzewiami” ul. Mrowce 38B , 34-500 Zakopane /Olcza.

Termin wyjazdu 16.01-25.01.2017r.

Koszt 420 zł.

2.      Pensjonat U Kosa , os. Gile 15, 34-425 Biały Dunajec.

Termin wyjazdu 20.01.- 29.01.2017r.

W programie przewidziano 5- dniową naukę jazdy na nartach.

Koszt 550 zł.

3.      Ośrodek Dukat ul. Kmietowicza 181 B, 34-470 Czarny Dunajec

Termin wyjazdu 19.01-28.01.2017

Koszt 400 zł.

4.      Ośrodek Harnaś II ul. Nędzy Kubińca 105a, 34-511 Kościelisko

Termin wyjazdu 20- 29.01.2017r

Koszt 400 zł.

Organizatorzy wyjazdu zapewniają:

-  Całodobowe wyżywienie, smaczne posiłki i miła obsługę,

-  Zakwaterowanie w Ośrodku wypoczynkowym,

-  Wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną

-  Opiekę medyczną

-  Atrakcyjny program zajęć kulturalno- oświatowych i wycieczek krajoznawczo- turystycznych

-  Transport

-  Ubezpieczenie od następstw niebezpiecznych wypadków

KONTAKT:

BIURO POWIATOWE  IZBY ROLNICZEJ  W RADOMSKU

UL. KOŚCIUSZKI 6, pok. 210 ,

tel. 510 474 801, (44) 683 19 93

Informacja dotycząca zaleceń dla hodowców drobiu

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Radomsku, w związku z nadal istniejącym zagrożeniem rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5 i H7 na terytorium RP, której potencjalnym źródłem zakażenia są dzikie ptaki wędrowne, podaje informację dot. zaleceń dla hodowców drobiu.

Rozporządzenie_MRiRW.pdf

INFORMACJA_DLA_HODOWCÓW_DROBIU.pdf

Umowa ubezpieczenia dzieci rolników od następstw nieszczęśliwych wypadków

Zarząd Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, Adam Sekściński, zawarł 14 października 2016 roku z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. umowę grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, obejmującą dzieci osób ubezpieczonych w KRUS.

Wykonawcę wyłonił Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Rolników w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Umowa obowiązuje od 14.10.2016 roku do 13.10.2017 roku. Finansuje ją Fundusz Składkowy.

Grupowe ubezpieczenie NW obejmuje wyłącznie dzieci (do ukończenia 16. roku życia) rolników, pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z rodzicami lub opiekunami prawnymi, z których przynajmniej jedno podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego będzie potwierdzać zaświadczeniami, że w okresie obowiązywania polisy przynajmniej jedno z rodziców lub opiekunów prawnych dziecka, poszkodowanego w następstwie wypadku, podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie (ubezpieczeniem emerytalno-rentowym oraz ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim).Do zakresu ubezpieczenia mają zastosowanie ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, zatwierdzone 24 stycznia 2016 r. uchwałą Zarządu Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A.

Likwidacja szkód z NNW dla dzieci rolników:

-Uproszczony proces likwidacji szkody z Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia

-Możliwość zgłoszenia elektronicznego    szkody(at)ergohestia.pl

-zgłoszenia telefoniczne  801107107  ;  585555555

-Centrum alarmowe Assistance 24h  tel: 225222990   ;   222322990

Polisa ubezpieczeniowa nr 436000109472

KURENDA DLA ROLNIKÓW

Urząd Gminy w Kodrębie informuje, że w dniu 16 listopada 2016 roku o godz. 10.00 w Gminnym Centrum Informacji odbędzie się spotkanie z udziałem pracowników Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Radomsku.

Tematem spotkania będą zmiany w przepisach dotyczących identyfikacji i rejestracji zwierząt, w szczególności znakowania trzody chlewnej.

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Radomsku dotyczący świadectw zdrowia dla świń w obrocie krajowym

Komunikat_Powiatowego_Lekarza_Weterynarii_dotyczący_świadectw_zdrowia_dla_świń.pdf

Zmiana przepisów dotyczących identyfikacji i rejestracji zwierząt

Zmiana_przepisów_dotyczących_identyfikacji_i_rejestracji_zwierząt.pdf

Informacja dotycząca przeciwdziałania w zakresie rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń (AFS)

W Głównym Inspektoracie Weterynarii zostały opracowane materiały informacyjne  dla hodowców trzody chlewnej , w których zawarto podstawowe zasady dotyczące przemieszczania żywych świń w każdej ze stref wyznaczonych w związku z wystąpieniem AFS na terenie Polski.

Dane w tym zakresie  umieszczone  są na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii www.wetgiw.gov.pl

Informacja

Urząd  Gminy  w Kodrębie uprzejmie informuje, że w dniu 15 czerwca br. Agencja Nieruchomości Rolnych uruchomiła specjalny serwis internetowy poświęcony nowym przepisom regulujący  obrót nieruchomościami rolnymi.

Serwis dostępny jest pod adresem www.gospodarstwopolska.pl. Informacje zamieszczane na portalu kierowane są  do rolników oraz osób zainteresowanych gruntami rolnymi. Ponadto istnieje możliwość skopiowania na własny komputer nowych aktów prawnych oraz zapoznanie się z problemami obejmującymi tę problematykę.

Zachęcamy do korzystania z tego serwisu informacyjnego.                                                                                             

                                                 

Wystąpienie Prezesa KRUS i artykułu poświęcony bezpieczeństu dzieci w okresie wakacji

Bezpieczenstwo_dzieci_radomsko.pdf

Informacja dla rolników

Urząd Gminy w Kodrębie informuje, iż dnia 14.03.2016 r. (poniedziałek)

o godz. 10:00 w Gminnym Centrum Informacji w Dmeninie odbędzie się spotkanie dla    rolników nt:

Dopłaty bezpośrednie w  2016r.

Informacja dla rolników

Urząd Gminy w Kodrębie informuje, iż dnia 07.03.2016 r.(poniedziałek) o godz. 10:00

w Gminnym Centrum Informacji w Dmeninie odbędzie się spotkanie dla    rolników nt:

„Technologia ochrony zbóż i ziemniaków przez grzybami   i chwastami” - FIRMA BAYER

Nadzwyczajne wsparcie w sektorze mleka i wieprzowiny

Agencja Rynku Rolnego w Łodzi informuje, iż w dniu 18 lutego 2016 r. wchodzi w życie opublikowane w dniu 3 lutego 2016 r. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych(Dz. U. z 2016 r. poz. 141).

Wniosek o udzielenie wsparcia składa się w Oddziale Terenowym Agencji Rynku Rolnego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta na formularzu opracowanym przez Agencję Rynku Rolnego w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie rozporządzenia, tj. od dnia 18 lutego 2016 r. do dnia 18 marca 2016 r.

Wniosek o udzielenie wsparcia będzie wkrótce dostępny na stronie internetowej Agencji www.arr.gov.pl.

Wsparcie udzielane będzie na wniosek producenta mleka lub producenta świń, w drodze decyzji administracyjnej, przez dyrektora oddziału terenowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta w terminie 3 miesięcy od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o udzielenie tego wsparcia, tj. do dnia 18 czerwca 2016 r.

Środki finansowe z tytułu wsparcia Agencja wypłaci najpóźniej do dnia 30.06.2016 r., zgodnie z art. 1 ust. 1 rozporządzenia 2015/1853 z dnia 15 października 2015 r. (Dz. Urz. UE L 271 z 16.10.2015, str. 25).

Zgodnie  z zapisami ww. rozporządzenia ARR będzie weryfikowała informacje zawarte we wnioskach oraz ustalała pozostałe dane niezbędne do określenia wsparcia w ramach przedmiotowego mechanizmu na podstawie rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt (IRZ), administrowanym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zachęcamy do zapoznania się z danymi zawartymi w ww. rejestrze w powiatowych biurach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Rozporządzenie.pdf

Informacja dla rolników

Urząd Gminy w Kodrębie informuje, iż dnia 15.02.2016 r.(poniedziałek)
o godz. 10:00
w Gminnym Centrum Informacji w Dmeninie odbędzie się spotkanie dla    rolników nt:

1. Dopłaty do materiału siewnego w 2016 r.

2. Wsparcie finansowe producentów rolnych w  sektorze mleka  i  wieprzowiny w 2016 r.

3. Oferta handlowa odmian zbóż, ziemniaków i   roślin strączkowych.

Zwrot podatku akcyzowego

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

Wójt Gminy Kodrąb informuje: Każdy producent rolny, może odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy wykorzystywany do produkcji rolnej i w tym celu powinien zbierać faktury VAT dokumentujące jego zakup.

 • w terminie od 1 lutego 2016 r. do 29 lutego 2016 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 stycznia 2016 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2016 r.
 • w terminie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2016 r. do 31 lipca 2016 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2016 r.

Limit zwrotu podatku w 2016 r. wynosić będzie 86 litrów na 1 ha użytków rolnych.

Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego w 2016 r. wynosi 86 zł  na 1 ha użytków rolnych.

Pieniądze wypłacane będą gotówką w kasie urzędu gminy lub przelewem na rachunek bankowy wskazany we wniosku w następujących terminach:

 •  1 - 29 kwietnia 2016 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie;
 •  1 - 31 października 2016 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie.

Jeżeli w danym roku producent rolny wykorzysta cały roczny limit zwrotu podatku akcyzowego na podstawie złożonego wniosku w pierwszym terminie to zbędne jest składanie przez niego kolejnego wniosku w drugim terminie.

Wzór wniosku o z zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dostępny jest na stronach internetowych : Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl) i Urzędu Gminy Kodrąb, pok. Nr 1

Informacja dla rolników

Urząd Gminy w Kodrębie informuje, iż dnia 10.02.2016 r.(środa) o godz. 10:00 w Gminnym Centrum Informacji w Dmeninie odbędzie się spotkanie dla    rolników nt:

1. Sprzedaż bezpośrednia przetworzonych produktów rolnych - przepisy i zasady prawne;

2. Stosowanie preparatów bakteryjnych w rolnictwie

Informacja dla rolników

Urząd Gminy w Kodrębie informuje, iż dnia 03.02.2016 r.(środa) o godz. 10:00 w Gminnym Centrum Informacji w Dmeninie odbędzie się spotkanie dla    rolników nt: 

1. Nawożenie roślin w oparciu o wyniki badań zasobności gleby;

2. Programy komputerowe pomocne przy   układaniu dawek nawozowych w gospodarstwach rolnych.

Informacja dla rolników dotycząca materiału siewnego

Agencja Rynku Rolnego w Łodzi  uprzejmie informuje, że w okresie od 15 stycznia do 25 czerwca 2016 r. można składać wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

UWAGA:

W 2016 r. uległy zmianie zasady udzielania dopłat i należy zwrócić uwagę na to, że:

 • po zakończeniu terminu składania wniosków, do dnia 30 września Rada Ministrów w drodze rozporządzenia określi wysokość stawek,
 • decyzje będą wydawane w terminie 60 dni od wejścia w życie przepisów ww. rozporządzenia RM,
 • dopłatą mogą być objęte jedynie mieszanki zbożowe i pastewne, w skład których wchodzą nasiona posiadające kategorię elitarny lub kwalifikowany,
 • obowiązuje NOWY WZÓR WNIOSKU o przyznanie dopłaty.

Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania dopłaty znajdują się w podanym poniżej linku do strony:

http://www.arr.gov.pl/data/01593/deminimis2016/warunki_dms_deminimis_2016.pdf

Wniosek wraz z załącznikami należy składać:

na niżej podany adres:  

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Łodzi 

ul. Wróblewskiego 18; 93-578 Łódź

Bliższe informacje wraz z przedmiotowymi drukami można uzyskać
w Gminnym Centrum Informacji w Dmeninie, tel. 44/738-34-82

Informacja dla rolników

Urząd Gminy w Kodrębie informuje, iż dnia 19.01.2016 r.(wtorek) o godz. 10.00 w Gminnym Centrum Informacji w Dmeninie
odbędzie się spotkanie dla rolników nt:

Wsparcie finansowe gospodarstw rolnych w ramach programu –„Modernizacja gospodarstw rolnych”

Żywienie trzody i bydła

Informacja dla rolników

Urząd Gminy w Kodrębie informuje, iż dnia

08.12.2015r.(wtorek) o godz. 1000

w Gminnym Centrum Informacji w Dmeninie odbędzie się  szkolenie dla rolników nt:

„ Program pomocowy dla małych gospodarstw”

„Ekologia w gospodarstwie rolnym

Informacja dla rolników dokonujących zakupu paliw

W związku z sygnałami wskazującymi na nasilenie się zjawiska oszustw w obrocie paliwami Wojewoda Łódzki przekazuje informację Ministra Finansów dla rolników dokonujących zakupu paliw wykorzystywanych w gospodarstwie rolnym.

Informacjami_dotycząca_nasilenia_się_zjawiska_oszustw_w_obrocie_paliwami.pdf

Komunikat ARiMR - Realizacja praktyk zazielenienia w związku ze stanem zagrożenia suszą

Komunikat.pdf

Informacja dotycząca suszy

Informacja dla rolników - ochrona pszczół przed zatruciami

Uprzejmie prosimy rolników stosujących zabiegi ochrony roślin o przestrzeganie zasad ochrony pszczół przed zatruciami. Posiadając gospodarstwo rolne i szeroki wybór chemicznych środków ochrony można pogodzić wspólne interesy, to znaczy chronić ginące pszczoły i wykonywać z pełnym skutkiem opryski. Wystarczy dobra wola rolnika i zachowanie następujących zasad:

1. Nie należy opryskiwać plantacji z kwitnącymi chwastami.

2. Opryski winno się wykonywać po godzinach lotu pszczół tj. pod wieczór po godzinie 18:00 - 19:00, rezygnując z zabiegów w godzinach największego lotu pszczół. Stosowanie zabiegów na noc przynosi najlepsze efekty w ochronie i nie truje owadów zapylających.

3. Należy uwzględnić sąsiedztwo kwitnących plantacji, ogrodów i lokalizacji pasiek oraz kierunek wiatru, bowiem wykonywanie oprysków w dni wietrzne powoduje przenoszenie środków chemicznych na dalekie odległości.

4. Stosować środki o możliwie krótkim okresie prewencji, szczególnie w przypadku środków owadobójczych.

Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa informuje,              iż nieprawidłowo wykonywane zabiegi chemicznej ochrony roślin, szczególnie przy użyciu insektycydów, niosą za sobą             niezwykle duże zagrożenia dla pszczół i innych zapylaczy.

Informacja dotycząca bezpłatnej pomocy w wypełnianiu wniosków o materiał siewny

Informacja OR KRUS w Łodzi

OR KRUS w Łodzi informuje:

1.    Umowy zlecenia, umowy agencyjne

Ważne dla osób wykonujących umowy agencyjne, umowy zlecenia lub inne umowy o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy dotyczące zlecenia - obowiązujące od 1 stycznia 2015 r. znowelizowane przepisy w  zakresie ubezpieczenia społecznego rolników przewidują dla rolników i domowników możliwość:

·         objęcia ubezpieczeniem społecznym rolników w KRUS za okresy przypadające przed dniem 1 stycznia 2015 r., w których rolnik/domownik został wyłączony z tego ubezpieczenia w związku z podleganiem ubezpieczeniu społecznemu w ZUS z tytułu wykonywania umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia,

·         dalszego podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników w KRUS, w okresie objęcia ubezpieczeniem społecznym w ZUS z tytułu wykonywania wyżej wymienionych umów lub powołania do rady nadzorczej.

Warunkiem objęcia u.s.r. z okresem wstecznym lub też dalszego podlegania u.s.r. jest:

·        podleganie temu ubezpieczeniu w pełnym zakresie z mocy ustawy

·         nie przekroczenie w rozliczeniu miesięcznym kwoty przychodu osiąganego z w/w tytułów, odpowiadającego połowie minimalnego wynagrodzenia za prace,

·         złożenie wniosku o objęcie u.s.r. w okresie wykonywania umowy zlecenia i innych w/w umów w jednostce KRUS w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2015r. 

2.    Ubezpieczenie w ograniczonym zakresie

Rolnikom przypominamy, że:

·         każda osoba prowadząca działalność rolniczą (rolnik, małżonek rolnika, domownik), który podlega ubezpieczeniu w ZUS lub posiada ustalone prawo do renty lub emerytury może być objęta w KRUS dobrowolnym ubezpieczeniem wypadkowym, co pozwoli na ewentualne nabycie uprawnień do jednorazowego odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu lub śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej; w związku z dużą liczbą zagrożeń występujących w pracy rolnika oraz dużą liczbą wypadków, którym ulegają rolnicy, zachęcamy do składania wniosków o objęcie takim ubezpieczeniem. Składka kwartalna na ubezpieczenie wypadkowe to w chwili obecnej 42 zł od jednej osoby;

·         każdy rolnik prowadzący działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym o powierzchni powyżej 1 hektara przeliczeniowego lub dziale specjalnym produkcji rolnej ma obowiązek ustawowy podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników, jeżeli nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu; rolnicy do ubezpieczenia społecznego rolników powinni zgłaszać się niezwłocznie po spełnieniu powyższych warunków – pozwoli to na uniknięcie obowiązku płacenia odsetek od należności składkowych za okresy wstecznego ubezpieczenia oraz osiągnięcie stażu ubezpieczeniowego niezbędnego do nabycia uprawnień do świadczeń m.in. emerytalno-rentowych z KRUS.

3.    Bezpłatna rehabilitacja w Centrach KRUS

KRUS zachęca rolników i domowników do korzystania z bezpłatnej rehabilitacji leczniczej w jednym z 7 Centrów Rehabilitacji KRUS. Podstawą skierowania na rehabilitację stanowić może wniosek wystawiony przez lekarza leczącego wraz z kompletem badań (druk wniosku dostępny jest u lekarzy leczących, w Placówkach Terenowych KRUS i na stronie www.krus.gov.pl). Koszty związane z 21-dniowym pobytem i  przejazdem do Centrum Rehabilitacji Rolników ponosi KRUS.

plakat_na_strone.pdf

SZKOLENIE z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym ze szczególnym uwzględnieniem korzyści z prowadzenia rachunkowości w gospodarstwie rolnym w województwie łódzkim

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników, Fundacja Rozwoju, Firma Konsultingowa KURS-AR Sp. z o.o. we współpracy z Biurem Powiatowym Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Radomsku zaprasza na BEZPŁATNE „SZKOLENIE z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym ze szczególnym uwzględnieniem korzyści z prowadzenia rachunkowości w gospodarstwie rolnym w województwie łódzkim”.

Szkolenie realizowane jest w ramach projektów „Szkolenia dla rolników w zakresie zarządzania gospodarstwem rolnym ze szczególnym uwzględnieniem korzyści z prowadzenia rachunkowości w gospodarstwie rolnym” w ramach działania 111 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Szkolenie odbędzie się w dniach 09–10 MARZEC (poniedziałek, wtorek) 2015r. o godz. 9:00 w siedzibie Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Radomsku, ul. Kościuszki 6, 97-500 Radomsko (sala konferencyjna – pokój nr 218).

Szkolenie będzie trwało 2 dni w tym pierwszy dzień to zajęcia teoretyczne a drugi to zajęcia praktyczne.

W PROGRAMIE m.in.

 1. Czym jest i co obejmuje rachunkowość rolnicza
 2. Najważniejsze pojęcia w rachunkowości rolniczej.
 3.             Zasady rachunkowości rolniczej  
 4. Rodzaje ksiąg rachunkowych i zasady ich prowadzenia
 5. Aktywa i pasywa w jednostce gospodarczej
 6. Sprawozdanie finansowe. Zakres informacji i sposób ich wykorzystania. Elementy sprawozdania finansowego. Bilans. Rachunek zysków i strat. Rachunek przepływów pieniężnych (Cash-flow)
 7. Wykorzystanie danych rachunkowości do podejmowania decyzji operacyjnych
  i rozwojowych. Raporty i ich analiza. Controlling-planowanie i analiza odchyleń
 8. Wycena składników majątkowych gospodarstwa rolnego
 9.             Rachunek wyników wg wybranych scenariuszy wyników
 10. Analiza odchyleń realizacji od planu. Elementy planowania finansowego.  
 11. Wyznaczanie kosztów kluczowych
 12. Obliczanie wskaźników z elementami analizy.

             Dla każdego uczestnika organizator zapewnia bezpłatne materiały oraz ciepły posiłek i poczęstunki podczas przerw. Udział w szkoleniu kończy się otrzymaniem przez Państwa Certyfikatu.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc prosimy zainteresowane osoby o kontakt pod numerem telefonu: 606 649 525, (44) 683-19-93  lub osobiście w Biurze Izby Rolniczej w Radomsku,
ul. Kościuszki 6 p. 210.

Osoba do kontaktu Pani Agnieszka Zaremba.

 ZAPRASZAMY

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

Urząd Gminy w Kodrębie informuje, iż dnia 27.02.2015 r.(piątek) o godz. 10.00 w Gminnym Centrum Informacji w Dmeninie odbędzie się szkolenie dla rolników nt:

„INTEGROWANA OCHRONA ROŚLIN”

Komunikat dla płatników składek w KRUS

31 stycznia 2015 r. upływa ustawowy termin na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne rolników i ubezpieczenie zdrowotne.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje w związku z monitami od rolników o niedoręczeniu im imiennych przekazów z wysokością składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne rolników za I kwartał 2015 r, że składki na wymienione ubezpieczenia za rolników i domowników obowiązują w takiej samej kwocie jak w IV kw. 2014 r. i należy je opłacić za I kw. 2015 r. do 31 stycznia br.

W I kwartale br. zmienił się jedynie wymiar indywidualnie opłacanej miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne dla rolników prowadzących samoistne działy specjalne produkcji rolnej. Minimalna miesięczna składka dla tych osób wynosi 158 zł (tj. 9 procent x 1750 zł minimalnego wynagrodzenia w 2015 r.) Kasa wyjaśnia, że podstawa wymiaru składki zdrowotnej dla wyżej wymienionych rolników, odpowiadająca dochodowi ustalonemu dla opodatkowania podatkiem dochodowym, nie może być niższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia, która od 1 stycznia 2015 r. wynosi 1750 zł. Za styczeń br. składkę na ubezpieczenie zdrowotne należy opłacić do 15 lutego br.

Na przekazie do zapłaty składek za I kwartał 2015 r. płatnik powinien wpisać numer rachunku właściwej dla niego jednostki KRUS (placówki terenowej lub oddziału regionalnego), tj. numer konta, jak w przekazach z ubiegłego roku. W polu „Tytułem” należy wpisać odpowiednio: „składki za I kwartał 2015 r. na ubezpieczenie społeczne rolników” lub „składki za I kwartał 2015 r. na ubezpieczenie zdrowotne”.

Kasa nadmienia, że wysyłane rolnikom cokwartalne przekazy z wymiarem składek służą ułatwieniu dokonania zapłaty tych należności w ustawowym terminie i wymaganej kwocie. Brak przekazu, o czym ostatnio informują interesanci KRUS, nie zwalnia płatników z obowiązku terminowego opłacenia składek w odpowiedniej kwocie. Sygnały o niedoręczonej korespondencji Kasa już przekazała nowemu operatorowi usług pocztowych na rzecz interesantów KRUS, aby wyjaśnił i wyeliminował powody braku lub nieskutecznego doręczenia urzędowej korespondencji z początku stycznia br.

Jednocześnie Kasa zwraca się z prośbą do ubezpieczonych rolników, jak również do świadczeniobiorców emerytur i rent rolniczych o bieżące powiadamianie terenowych jednostek Kasy, właściwych dla tych osób o każdej zmianie adresu zamieszkania lub osobach upoważnionych do odbioru świadczenia lub innej imiennej korespondencji.

Informacja dla rolników

Urząd Gminy w Kodrębie informuje, iż dnia 11.02.2015 r.(środa) o godz. 10.00 w Gminnym Centrum Informacji w Dmeninie odbędzie się szkolenie dla rolników nt:

„Kwotowanie produkcji mleka”

- Agencja Rynku Rolnego w Łodzi

Informacja dla rolników

Urząd Gminy w Kodrębie informuje, iż dnia 06.02.2015 r. (piątek) o godz. 9.00 w Gminnym Centrum Informacji w Dmeninie odbędzie się szkolenie dla rolników nt: „Technologia ochrony zbóż przed grzybami i chwastami” - Firma BAYER

Szkolenie dla rolników Gminy Kodrąb w dniu 21.01.2015 r.

Urząd Gminy w Kodrębie informuje, iż dnia
21.01.2015 r.(środa) o godz. 10.00 w Gminnym Centrum Informacji w Dmeninie odbędzie się szkolenie dla rolników nt:

„ODSTĘPSTWO ROLNE JAKO PRZYWILEJ ROLNIKA”
-Agencja Nasienna z Leszna

oraz

„AKTUALNE PRZEPISY W PRODUKCJI ROŚLINNEJ”
    -Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Oddział w Radomsku

Szkolenie dla rolników Gminy Kodrąb w dniu 15.01.2015 r.

Urząd Gminy w Kodrębie informuje, iż dnia

15.01.2015 r. (czwartek) o godz. 10.00
w Gminnym Centrum Informacji
w Dmeninie odbędzie się szkolenie dla rolników nt:

„NOWYCH ZASAD W PŁATNOŚCIACH

BEZPOŚREDNICH w 2015 r.”

oraz

„SYSTEMU PŁATNOŚCI DLA MAŁYCH GOSPODARSTW”

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

Od 15 stycznia do 25 czerwca 2015 r. można ubiegać się do Agencji Rynku Rolnego w Łodzi o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie, dotyczącego materiału siewnego - zbóż ozimych i jarych, roślin strączkowych, ziemniaka, mieszanek zbożowych i pastewnych - zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia w terminie od dnia od 15 lipca 2014 r. do 15 czerwca 2015 r.

Wniosek wraz z załącznikami należy składać:

na niżej podany adres:

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Łodzi

ul. Wróblewskiego 18; 93-578 Łódź

W roku 2015 obowiązuje nowy wzór wniosku

Bliższe informacje wraz z przedmiotowymi drukami można uzyskać w Gminnym Centrum Informacji w Dmeninie, tel. 44/738-34-82

INFORMACJA DLA PRODUCENTÓW ROLNYCH

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie pomocy producentom cebuli, kapusty oraz jabłek w związku z krótkim okresem przyjmowania wniosków.

W dniu 4 listopada br. zostało przyjęte i podpisane rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Przyjęte rozporządzenie weszło w życie w dniu 06 listopada 2014 r., dotyczy pomocy dla producentów cebuli, kapusty i jabłek

Pomoc udzielana jest zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12,2013 s. 9) oraz przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Od dnia 7 listopada 2014 r. do dnia 14 listopada 2014 r. rolnicy, którzy w 2014 r. byli producentami cebuli, kapusty lub jabłek mogą składać wnioski o udzielenie pomocy finansowej biurach powiatowych ARiMR, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.  

Pomoc ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie i jest przyznawana na wniosek producenta rolnego złożony we właściwym biurze powiatowym ARiMR ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego do dnia 14 listopada 2014 r. na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję w biurach powiatowych oraz na stronach internetowych Agencji.

Wysokość  pomocy wynosi:
450 zł na 1 ha powierzchni upraw cebuli lub kapusty prowadzonych w 2014 r.;
800 zł na 1 ha powierzchni owocujących w 2014 r. sadów jabłoniowych.

Pomoc nie może przekroczyć równowartości 15 000 EUR w okresie trzech lat obrotowych (tj. w bieżącym roku obrotowym i w ciągu poprzedzających go 2 lat obrotowych), z uwzględnieniem kwot pomocy de minimis w rolnictwie ze wszystkich tytułów.

Ważne!
Producent rolny nie może równolegle uzyskać pomocy do jabłek lub kapusty z Agencji Rynku Rolnego z tytułu strat poniesionych w związku z embargiem rosyjskim i ubiegać się o pomoc na jabłka czy kapustę z ARiMR.

Wnioski dostępne są na stronie internetowej: http://www.arimr.gov.pl/dlabeneficjenta/wnioski.html lub w Biurach Powiatowych ARiMR.

Zaproszenie na bezpłatne szkolenie pt. „Nowoczesna i kompleksowa produkcja prosiąt”

szkolenie_trzoda_chlewna.pdf

Zaproszenie na bezpłatne szkolenie pn. „PIELĘGNOWANIE I OCHRONA UPRAW LEŚNYCH”

zaproszenie_PIELĘGNOWANIE_I_OCHRONA_UPRAW_LEŚNYCH.pdf

Szkolenie dla rolników Gminy Kodrąb

W dniu 21 października o godz. 10.00 w sali szkoleniowej Gminnego Centrum Informacji w Dmeninie  - Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Radomsku  organizuje szkolenie dla rolników Gminy Kodrąb, którego celem jest przekazanie informacji w zakresie rozwiązań płatności bezpośrednich dla Polski na lata 2015-2020.

Tematem szkolenia będzie omówienie podstawowych elementów nowego systemu, które składają się z następujących płatności:

1.     jednolita płatność obszarowa

2.     płatność na zazielenienie ( greening) 

      - dywersyfikacja upraw,

      - utrzymanie trwałych użytków zielonych ( TUZ),

      - utrzymanie obszarów proekologicznych ( EFA),

3.      płatność dla młodych rolników

4.      płatność dodatkowa

5.      płatności związane z produkcją.

Ponadto to omówiony zostanie system płatności dla małych gospodarstw.

Ponieważ zmiany są dość istotne oraz mają na celu jak najlepsze wykorzystanie środków unijnych proszę o potraktowanie sprawy, jako ważnej.

Informacja KRUS: Ostrożnie przy pracy z maszynami rolniczymi

bhp_przy_maszynach_2014.pdf

Informacja dotycząca afrykańskiego pomoru świń

afrykański_pomór_świń.jpg

afrykański_pomór_świń_2.jpg

Artykuł na temat zagrożeń związanych z upadkami osób w gospodarstwach rolnych

Rolniku-_upadek_to_nie_przypadek.pdf

Szkolenie dla roklników

Urząd Gminy w Kodrębie informuje, iż dnia 12.02.2014r.(środa)

 o godz. 10.00 w Gminnym Centrum Informacji w Dmeninie odbędzie się spotkanie dla rolników nt:

Podatek VAT w rolnictwie

oraz

„Nowe odmiany zbóż jarych i ziemniaków”

 

W spotkaniu uczestniczyć będą pracownicy Urzędu Skarbowego w Radomsku oraz Firma Nasienna „ GRANUM”

 

Zainteresowanych serdecznie zapraszamy

Szkolenie dla rolników

Urząd Gminy w Kodrębie informuje, iż dnia 22.01.2014r.(środa) o godz. 10.00 w Gminnym Centrum Informacji w Dmeninie odbędzie się spotkanie dla rolników nt:

Integrowana ochrona roślin

oraz

Terminowość rejestracji i identyfikacji zwierząt w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy.

Dopłaty do materiału siewnego

Agencja Rynku Rolnego uprzejmie informuje, że w okresie od 15 stycznia do 25 czerwca 2014 r. można ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie, dotyczące materiału siewnego - zbóż ozimych i jarych, roślin strączkowych i ziemniaka - zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia w terminie od dnia od 15 lipca 2013 r. do 15 czerwca 2014 r.

Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania dopłaty znajdują się w Warunkach uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie.

 UWAGA: W 2014 r. obowiązuje NOWY WZÓR WNIOSKU o przyznanie dopłaty.

W dniu 24 grudnia 2013 r. zostało opublikowano rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24.12.2013, str. 9). Zgodnie z art. 3 ust. 2 ww. rozporządzenia łączna kwota pomocy de minimis w rolnictwie przyznana (przez ARR, ARiMR, ANR oraz inne organy i instytucje) producentowi rolnemu w okresie 3 lat podatkowych (tj. w roku, w którym został złożony wniosek oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych) nie może przekroczyć 15.000,00 euro.

Szkolenie dla rolników

Urząd Gminy w Kodrębie informuje, iż dnia 16.01.2014r.(czwartek) o godz. 11.00 w Gminnym Centrum Informacji w Dmeninie odbędzie się spotkanie dla rolników nt:

Badań gleb na zawartość wapnia, fosforu, potasu i magnezu - Stacja Chemiczno- Rolnicza z Łodzi

oraz

Oferty handlowej wapna nawozowego - firma Ankom z Kielc

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy.

Informacja

Urząd Gminy w Kodrębie informuje, iż w dniu

3 grudnia 2013 roku (wtorek) o godz. 10.00
w sali szkoleniowej Gminnego Centrum Informacji
w Dmeninie odbędzie się szkolenie dla rolników nt:

„Wymagania weterynaryjne przy dobrostanie zwierząt gospodarskich”

Informacja

Urząd Gminy w Kodrębie informuje,
iż w dniu

26 listopada 2013 roku (wtorek) o godz. 10.00 w sali szkoleniowej Gminnego Centrum Informacji w Dmeninie odbędzie się szkolenie
dla rolników nt:

„Nowe zasady Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

oraz

„Działanie mikroorganizmów w gospodarstwach rolnych”

Szkolenie dla rolników nt: „Obowiązkowe ubezpieczenia budynków, upraw, zwierząt gospodarskich oraz maszyn rolniczych” oraz „Oferta handlowa materiału kwalifikowanego”

Urząd Gminy w Kodrębie informuje, iż dnia 05.03.2013r. (wtorek) o godz. 10.00

w Gminnym Centrum Informacji w Dmeninie

odbędzie się szkolenie dla rolników nt:

„Obowiązkowe ubezpieczenia budynków, upraw, zwierząt gospodarskich oraz maszyn rolniczych”

oraz

„Oferta handlowa materiału kwalifikowanego”

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy

Szkolenie dla rolników nt: „Wymagań weterynaryjnych dotyczących dobrostanu zwierząt gospodarskich”

Urząd Gminy w Kodrębie informuje, iż dnia 27.02.2013r. (środa) o godz. 10.00

w Gminnym Centrum Informacji w Dmeninie odbędzie się szkolenie dla rolników nt:

„Wymagania weterynaryjne dotyczące dobrostanu zwierząt gospodarskich”

Są to zagadnienia niezwykle istotne dla rolników, które mogą pomóc w uniknięciu ewentualnych konsekwencji.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy !

Zaproszenie na szkolenie dla rolników

Urząd Gminy w Kodrębie informuje, iż w dniu

19.02.2013 r. (wtorek)  o godz. 10.00 w Gminnym Centrum Informacji w Dmeninie odbędzie się

spotkanie dla rolników nt:

 „ Technologia ochrony zbóż przed chwastami, chorobami”

oraz

„Nowe metody produkcji energii elektrycznej”

 Wszystkich zainteresowanych zapraszamy.

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2013 roku

Uprzejmie informujemy, że od 1 do 28 lutego 2013 roku w Urzędzie Gminy w Kodrębie przyjmowane są wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wnioski o zwrot akcyzy należy składać w Urzędzie Gminy w Kodrębie ( pok. Nr 1) wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2012r. do 31 stycznia 2013r.

UWAGA ! ! !

Na 1 ha użytków rolnych przysługuje 86 litrów oleju.

Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminie:

2 - 30 kwietnia 2013 r.

Informacja dla rolników dotycząca materiału siewnego

Od 15 stycznia do 25 czerwca 2013 r. można ubiegać się do Agencji Rynku Rolnego w Łodzi o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie, dotyczące materiału siewnego - zbóż ozimych i jarych, roślin strączkowych, ziemniaka, mieszanek zbożowych i pastewnych - zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia w terminie od dnia od 15 lipca 2012 r. do 15 czerwca 2013 r..

Wniosek wraz z załącznikami należy składać na niżej podany adres:

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Łodzi

ul. Wróblewskiego 18 ; 93-578 Łódź

W roku 2013 obowiązuje nowy wzór wniosku.

Bliższe informacje wraz z przedmiotowymi drukami można uzyskać w Gminnym Centrum Informacji w Dmeninie,

tel. 044/7383482

Poniżej wniosek do pobrania.

Wniosek.pdf

Zaproszenie na szkolenie dla rolników

Urząd Gminy w Kodrębie informuje, iż dnia 21.11.2012 r. (środa) o godzinie 11.00 w Gminnym Centrum Informacji w Dmeninie odbędzie się szkolenie dla rolników nt.

„Rachunkowość w gospodarstwach rolnych”

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy.

Zaproszenie na szkolenie dla rolników

Urząd Gminy w Kodrębie informuje, iż dnia 14.11.2012 r. (środa) o godzinie 11.00 w Gminnym Centrum Informacji w Dmeninie odbędzie się szkolenie dla rolników na temat: „Programy rolnośrodowiskowe w rolnictwie” oraz „Dostosowanie gospodarstw rolnych do nowych wymogów UE na rok 2013”

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy.

Zwrot podatku akcyzowego

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2012 roku

Uprzejmie informujemy, że od 1 do 31 sierpnia 2012 roku w Urzędzie Gminy w Kodrębie przyjmowane są wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wnioski o zwrot akcyzy należy składać w Urzędzie Gminy w Kodrębie ( pok. Nr 5) wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2012r. do 31 lipca 2012r.

UWAGA ! ! !

Na 1 ha użytków rolnych przysługuje 86 litrów oleju.

Za każdy zakupiony litr rolnik otrzyma 0,95 zł dopłaty.

Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminie:

01 - 31 października 2012r.

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW U KTÓRYCH WYSTĄPIŁY SZKODY POWSTAŁE W WYNIKU UJEMNYCH SKUTKÓW PRZEZIMOWANIA ZBÓŻ OZIMYCH

Informujemy iż, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski w terminie od 2 maja  do 1 czerwca 2012 r.  o udzielanie jednorazowej pomocy finansowej (de minimis) dla rolników i producentów rolnych, którzy w okresie zimowym na przełomie 2011 i 2012 roku ponieśli szkody w uprawach w wyniku ujemnych skutków przezimowania, w tym  w wyniku wymarznięcia.

Wnioski należy składać w Biurach Powiatowych ARiMR właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego. Do takiego wniosku rolnik dołącza swoje oświadczenie o powierzchni upraw rolnych wymagających ponownego obsiania lub protokół z oszacowania strat. Oświadczenie musi być potwierdzone przez komisję powołaną przez wojewodę. Ponadto producent rolny ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia w ARiMR wraz z wnioskiem:

 • wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie, jakie otrzymał
  w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu poprzedzających go 2 lat obrotowych albo
 • oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej
  w tym okresie albo
 • oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
 • informacji dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.

Oświadczenie o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej w tym okresie oraz oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy zawarte są we wniosku.

Komisja gminna ds. szacowania szkód w gospodarstwach prosi o zgłaszanie się rolników, którzy do 18.04.2012r. złożyli stosowne wnioski do Urzędu Gminy w Kodrębie o powstałych szkodach w uprawach ozimin celem potwierdzenia oświadczenia  do Gminnego Centrum Informacji w Dmeninie, tel. 44/738-34-82

Informacja

Wójt Gminy Kodrąb informuje rolników, którzy dokonali zaorania zbóż ozimych  lub rzepaku, że przysługiwać im będzie pomoc finansowa na dokonanie ponownego obsiewu w wysokości 100 zł na 1ha użytków rolnych.

Pomocą zostaną objęci wszyscy rolnicy, którzy ponownie obsiali min. 1ha.

Prosimy o zgłaszanie powstałych szkód do dnia 18.04.2012 r. w GCI Dmenin lub Urzędzie Gminy Kodrąb (pokój 20).

 

Wójt Gminy Kodrąb

(-) Bożena Krawczyk

Szacowania strat w gospodarstwach rolnych w związku z klęską ujemnego przezimowania zbóż i rzepaku

Wójt Gminy Kodrąb zawiadamia, że rozpoczęto procedury szacowania strat w gospodarstwach rolnych w związku z klęską ujemnego przezimowania zbóż i rzepaku.

            Pomoc w postaci kredytu klęskowego oraz dotacji do ponownego siewu będzie udzielana gospodarstwom, w których straty przekraczają 30% przychodów w całym gospodarstwie wyliczonych jako średnia z ostatnich 3 lat.

            Wnioski o dokonanie szacunku strat są dostępne w GCI Dmenin oraz Urzędzie Gminy Kodrąb (pokój 20).                                                       

Wójt Gminy Kodrąb                                                                

(-) Bożena Krawczyk 

Informacja dotycząca szkód powstałych w uprawach zbóż w wyniku ujemnych skutków przezimowania

komunikat-_zimowanie.pdf

INFORMACJA

 

Urząd Gminy w Kodrębie

informuje rolników o możliwości badania gleb

na zawartość wapnia, fosforu, potasu i magnezu

 z dopłatą Urzędu Gminy

 

Pojemniki na próbki należy odbierać
w Gminnym Centrum Informacji w Dmeninie

od dnia 3 kwietnia 2012 r. w godzinach 730 - 1530

 

INFORMACJA

Powiatowy_lekarz_weterynarii_-_Informacja_choroby_zakaźne_bydla.pdf

INFORMACJA

Pismo_Łódzkiego_Wojewódzkiego_Lekarza_Weterynarii.pdf

Pismo_Powiatowego_Lekarza_Weterynarii_w_Radomsku.pdf

Pismo_Powiatowy_Lekarz_Weterynarii.pdf

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIEUrząd Gminy w Kodrębie informuje, iż dnia 21.02.2012r. (wtorek) o godz.10.00 w Gminnym Centrum Informacji w Dmeninie
odbędzie się szkolenie dla rolników  nt:
„Podatek VAT w rolnictwie”
„Grupy producenckie w rolnictwie”


Wszystkich zainteresowanych zapraszamy.

Zwrot podatku akcyzowego w 2012 roku.

Zwrot podatku akcyzowego w 2012 roku.
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej
powinien zbierać faktury VAT:
- w terminie od 1 lutego 2012 r. do 29 lutego 2012 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 września 2011 r. do 31 stycznia 2012 r.,
- w terminie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2012 r.
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2012 r. wynosi 81,70 zł * ilość ha użytków rolnych.
Pieniądze wypłacane będą w terminach:
- 2 - 30 kwietnia 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
- 1 - 31 października 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie,
gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Dopłaty do materiału siewnego

KOMUNIKAT

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Łodzi informuje, że od 15 stycznia 2012 roku do 25 czerwca 2012 roku można składać wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny
lub kwalifikowany
mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

Dopłatami objęte są:

-  zboża ozime

-  zboża jare

-  ziemniaki

-  rośliny strączkowe

-  mieszanki zbożowe i pastewne,

zakupione i zużyte do siewu lub sadzenia w terminie od 15 lipca 2011r.
do 15 czerwca 2012r.

Stawka dopłaty do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany wynosi:

·      100 zł – w przypadku zbóż, mieszanek zbożowych i pastewnych

·      160 zł – w przypadku roślin strączkowych

·      500 zł – w przypadku ziemniaków

 

Uwaga - nowy wzór wniosku

Wniosek o dopłatę można składać tylko na nowym formularzu, opublikowanym na stronie internetowej ARR. Formularze wniosków wykorzystywane w poprzednich terminach składnia wniosków są nieaktualne i nie będą mogły być podstawą przyznania dopłaty.

Szczegółowe warunki udzielania dopłat, nowy formularz wniosku oraz instrukcja wypełniania wniosku dostępne są na stronie internetowej www.arr.gov.pl

 

Informacje na temat mechanizmu dopłat do materiału siewnego oraz pozostałych działań prowadzonych przez Agencję Rynku Rolnego można uzyskać na stronie internetowej www.arr.gov.pl, w Telefonicznym Punkcie Informacyjnym ARR pod numerem: (0- 22)  661-72-72
lub w Oddziale Terenowym ARR w Łodzi, ul. Wróblewskiego 18, tel. (0-42) 685-52-11, 685-52-14, 685-52-18.

Zaproszenie na spotkanie dla rolników


Zaproszenie na spotkanie dla rolników


Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN

jablon_owocowka_jablkoweczka.doc

marchew_polysnica.doc

Informacja o dopłatach do materiału siewnego

Informacja dla rolników
o Dopłatach do materiału siewnego

Agencja Rynku Rolnego informuje, iż z dniem 25 czerwca 2011r. upływa termin ubiegania się o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany (zbóż jarych, zbóż ozimych, roślin strączkowych, ziemniaka, mieszanek zbożowych i pastewnych):

- mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie - dotyczącej materiału siewnego zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia w okresie od dnia od 15 lipca 2010 r. do dnia 15 czerwca 2011 r.

Bliższych informacji nt. warunków ubiegania się o dopłatę  można uzyskać
w Gminnym Centrum Informacji w Dmeninie, tel. 0447383482.

Kurenda dla rolników

Urząd Gminy w Kodrębie informuje, iż dnia 11.02.2011r. (piątek) o godz.12.00 w Gminnym Centrum Informacji w Dmeninie odbędzie się szkolenie dla rolników nt:

„ Nowe trendy w żywieniu bydła i trzody chlewnej” Wszystkich zainteresowanych zapraszamy.

Kurenda dla rolników

Urząd Gminy w Kodrębie informuje, iż dnia 26.01.2011r.(środa) o godz. 10.00 w Gminnym Centrum Informacji w Dmeninie odbędzie się szkolenie dla rolników nt:

„Technologia ochrony zbóż i ziemniaków przed grzybami i chwastami” Wszystkich zainteresowanych zapraszamy.

Kurenda dla rolników

Urząd Gminy w Kodrębie informuje, iż w dniu 17.01.2011r.(poniedziałek) o godz. 10.00 w Gminnym Centrum Informacji w Dmeninie odbędzie się spotkanie dla rolników nt:

„ Nowych odmian kwalifikowanych zbóż, ziemniaków, kukurydzy oraz mieszanek pastewnych”.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy

Informacja dla rolników!!!

Informacja_-_świadectwa_zdrowia.pdf

532 K


K U R E N D A !

Urząd Gminy w Kodrębie informuje, iż dnia 08.12.2010r.(środa) o godz. 12.00 w Gminnym Centrum Informacji w Dmeninie odbędzie się szkolenie dla rolników nt.

„Zagadnień dotyczących przestrzegania wymagań weterynaryjnych oraz zasad identyfikacji, rejestracji, przemieszczeń trzody chlewnej w gospodarstwie”.

Są to zagadnienia niezwykle istotne dla rolników, które mogą pomóc w uniknięciu ewentualnych konsekwencji. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy !

Informacja dla hodowców trzody chlewnej

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Radomsku zwraca się z informacją do rolników utrzymujących trzodę chlewną na terenie gminy, iż w związku z wejściem w życie z dniem 3 czerwca 2009 roku rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2009 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie wprowadzenia programu zwalczania choroby Aujeszkego u świń. W przypadku braku trwałego i indywidualnego oznakowania zwierząt stada podstawowego przed trzecim pobieraniem próbek, wyznaczony lekarz weterynarii pobiera próbki od wszystkich zwierząt stada podstawowego, a w przypadku otrzymania co najmniej jednego dodatniego wyniku badania, całe stado podstawowe zostaje zabite lub poddane ubojowi BEZ PRAWA ODSZKODOWANIA !!!!. Natomiast, jeżeli wyniki badań są ujemne, nadanie statusu zostanie uzależnione od wykonania przez posiadacza zwierząt trwałego, indywidualnego oznakowania zwierząt stada podstawowego.

Do góry

Artykuły:

Ogłoszenia dla Rolników

no news in this list.


Obwieszczenie Komisji Okręgowej

obwieszczenie_komisji_okregowej.pdf

wyniki_wyborów_do_Izby_Rolniczej.pdf

Gmina Kodrąb

Ostatnio aktualizowano:

  Dziennik Ustaw i Monitor Polski w wersjach elektronicznych

  Dziennik Ustaw
  i Monitor Polski
  - wersje elektroniczne

  Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich
  Powiat Radomszczański
  Program Kapitał Ludzki