Urząd Gminy w Kodrębie, województwo łódzkie, powiat radomszczański

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

strona Biuletynu Informacji Publicznej

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

zmień rozmiar tekstu -   A A A

Podsumowanie realizacji projektu w okresie od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.

Od dnia 01.02.2009 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodrębie przystąpił do realizacji projektu systemowego pn. "Głowa do góry" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W 2010 roku program jest kontynuowany. Celem tego projektu jest podniesienie lub nabycie nowych kwalifikacji zawodowych kobiet i mężczyzn nieaktywnych zawodowo, zwiększenie motywacji do działania i zaufania we własne możliwości, zwiększenie zdolności komunikowania się , nabycie umiejętności umożliwiających wejście lub powrotu na rynek pracy, zwiększenie aktywności zawodowej.

W roku 2010 r. do projektu przystąpiło 10 osób w tym 9 kobiet i 1 mężczyzna. Rekrutacja uczestników poprzedzona była akcją promocyjną (plakaty, ulotki i ogłoszenie na stronie internetowej oraz ogłoszenie w gazecie lokalnej).

Bezpośrednia rekrutacja BO do projektu odbyła się poprzez wyłonienie z osób, które zgłosiły się i wypełniły ankietę rekrutacyjną, grupy 10 osób spełniających wymogi formalne. Osoby te podpisały deklarację uczestnictwa w projekcie i zawarte zostały z nimi kontrakty socjalne, które określały działania podejmowane przez pracownika socjalnego jak i uczestnika projektu zmierzające do poprawy jego sytuacji życiowej.

W ramach projektu Beneficjenci Ostateczni mieli możliwość uczestniczenia w następujących formach wsparcia:

- spotkania grupowe i indywidualne z doradcą zawodowym;

- warsztaty grupowe i indywidualne z psychologiem;

- kurs "Podstawy obsługi komputera" dla 10 BO;

- szkolenia zawodowe :

- „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych" dla 6 BO,

- „Profesjonalny sprzedawca" dla 3 BO;

- kurs na kierowcę wózków jezdniowych z napędem silnikowym oraz bezpiecznej wymiany butli gazowych dla 1 BO;

Beneficjenci brali udział w warsztatach z psychologicznych na wyjeździe do Zakopanego zorganizowane w dniach 24 – 26.09.2010 r.

Ponadto dla uczestników projektu zorganizowane zostały także działania o charakterze środowiskowym, tj.:

- wizyta w salonie fryzjerskim;

Każdy z BO projektu został objęty także wsparciem finansowym w formie zasiłków celowych. Zasiłki te były wypłacane przez okres trwania kontraktu socjalnego.

W dniu 30.11.2010 roku w Urzędzie Gminy w Kodrębie odbyło się spotkanie Beneficjentów Ostatecznych, na którym rozdano im certyfikaty oraz zaświadczenia potwierdzające zdobyte umiejętności. Spotkanie to było również okazją do podsumowania realizowanych działań w ramach projektu ,,Głowa do góry’’ w roku 2010.

 

Podczas trwania projektu 3 BO uzyskało umowę o pracę.

W roku 2011 przewidziana jest także kontynuacja realizacji programu dla 10 BO.

Indywidualne spotkanie z doradcą zawodowym

W dniach 04.11.2010 r., 05.11.2010 r., 23.11.2010 r., 24.11.2010 r. odbyły się indywidualne spotkania z doradca zawodowym dla Beneficjentów projektu „Głowa do góry”. Dla każdego z siedmiu beneficjentów przewidziane zostały po 2 godziny konsultacji. Konsultacje odbyły się na sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kodrębie.

Grupowe spotkanie z doradcą zawodowym

W dniu 25.11.2010 r. odbyło grupowe spotkanie z doradcą zawodowym dla uczestników projektu „ Głowa do góry”. Spotkanie trwało 5 godzin i odbyło się na sali konferencyjnej Urzędu Gminy. W warsztatach wzięło udział 7 osób.

Kurs zawodowy "Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym oraz bezpiecznej wymiany butli gazowych"

Kurs na kierowcę wózków jezdniowych z napędem silnikowym oraz bezpiecznej wymiany butli gazowych zaczął się 18.10.2010 r. i trwał do 10.11.2010 r. Przeznaczony był dla jednego Beneficjenta projektu „Głowa do góry”. Kurs ten podzielony był na dwa etapy : zajęcia teoretyczne i praktyczne. Na zajęciach teoretycznych uczestnik kursu poznawał między innymi : budowę wózka, czynności kierowcy – operatora przy obsłudze wózka przed podjęciem pracy, wiadomości z zakresu BHP, dozoru technicznego oraz szkolenia w zakresie bezpiecznej wymiany butli gazowej w wózku wyposażonym w instalacje gazową. Na części praktycznej uczestnik kursu uczył się bezpiecznej jazdy wózkiem jezdniowym oraz wymiany butli gazowej.

Indywidualne warsztaty z psychologiem

W dniach14.10.2010r.,04.11.2010 r., 05.11.2010 r., oraz 14.11.2010 r. odbyły się indywidualne warsztaty z psychologiem dla Beneficjentów projektu „ Głowa do góry”. Warsztaty odbyły się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Dla każdego z dziewięciu beneficjentów przewidziane zostały po 2 godziny konsultacji .

Spotkanie grupowe z psychologiem

W dniu 14.10.2010 r. odbyły się grupowe warsztaty psychologiczne dla Beneficjentów projektu „ Głowa do góry „ . Warsztaty te odbyły się w kancelarii Wójta  Gminy i trwały 5 godzin, w warsztatach wzięło udział 9 osób, gdyż 1 osoba dnia 05.10.2010 r. pomyślnie zakończyła projekt poprzez uzyskanie pracy.

 

W dniu 24.11.2010 r. odbyły się ponowne grupowe warsztaty z psychologiem dla Beneficjentów projektu „ Głowa do góry”. Warsztaty te odbyły się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i trwały 5 godzin. Warsztaty te przeznaczone były dla 7 osób, gdyż 2 osoby dnia 19.10.2010 r. pomyślnie zakończyły projekt poprzez uzyskanie pracy.

 

Warszaty psychologiczne w Zakopanem

W dniach 24.09.2010 r. do 26.09.2010 r. zorganizowane zostały wyjazdowe warsztaty psychologiczne dla uczestników projektu. Podczas wyjazdu do Zakopanego zorganizowanych zostało łącznie 10 godzin warsztatów psychologicznych w zakresie radzenia sobie ze stresem. Dla uczestników warsztatów zorganizowane zostały także drobne atrakcje takie jak: wycieczka do Doliny Kościeliskiej i na Gubałówkę oraz regionalna kolacja w karczmie.

Wizyta w salonie fryzjerskim

W dniach 10.09.2010 r. do 24.09.2010 r. dla uczestników projektu zorganizowane zostały wizyty w salonie fryzjerskim. Celem wizyty była poprawa wizerunku uczestników projektu, co umożliwi im lepszy start na rynku pracy u zwiększy wiarę w samego siebie.

Kurs zawodowy "Profesjonalny sprzedawaca"

Od dnia 23.08.2010 r. rozpoczął się kurs zawodowy „Profesjonalny sprzedawca”. W kursie tym biorą udział 3 kobiety. W ramach kursu zaplanowano łącznie 65 godzin dydaktycznych.

Zakres tematyczny szkolenia to m.in.: dobra praktyka higieniczna (GHP) oraz dobra praktyka produkcyjna (GMP) z elementami HACCP i minimum sanitarne, obsługa urządzeń fiskalnych, BHP na stanowisku pracy, użytkowe programy komputerowe stosowane w sprzedaży oraz moduł zawodowy (podstawy handlu oraz obrotu towarowego i profesjonalna obsługa klienta). Zajęcia w ramach kursu odbywają się na sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kodrębie.

Organizacja kursu „Profesjonalny sprzedawca” ma na celu zdobycie nowych kompetencji i umiejętności zawodowych przez uczestników projektu. Zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych poparte zostanie uzyskaniem przez uczestników odpowiednich certyfikatów.

Praktyki w Domu Pomocy Społecznej w ramach kursu "Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych"

W dniach 23.08.2010 r. do 27.08.2010 r. odbyły się zajęcia praktyczne dla uczestników kursu. Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych”. Zajęcia praktyczne zorganizowane zostały w Domu Pomocy Społecznej „FAMILY” w Tarasie koło Przedborza. W zajęciach tych udział wzięło 7 osób. Dla uczestników kursu zapewniony został dojazd na zajęcia.

Kurs komputerowy

W dniach 21.07.2010 r. do 30.07.2010 r. zorganizowany został kurs komputerowy dla Beneficjentów projektu. W kursie udział bierze 10 osób, wymiar kursu – 40 godzin. Zajęcia w ramach kursu odbywają się na sali komputerowej Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Kodrębie. Zakres tematyczny kursu to: podstawy obsługi komputera oraz komputerowe programy do obsługi internetu.

Kurs zawodowy "Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych"

Od dnia 07.07.2010 r. rozpoczął się kurs zawodowy „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych”. W kursie tym udział bierze 6 kobiet. W ramach kursu zaplanowano łącznie 80 godzin dydaktycznych oraz 40 godzin praktycznych – łącznie 120 godzin.

Zakres tematyczny szkolenia to m.in.: higiena i pielęgnacja osób starszych i niepełnosprawnych ( w tym także zasady żywienia), problematyka schorzeń osób niepełnosprawnych i niepełnosprawność wieku podeszłego, pierwsza pomoc przedlekarska, wybrane zagadnienia z pedagogiki, BHP na stanowisku pracy, blok socjalno – psychologiczny, rehabilitacja. Zajęcia teoretyczne w ramach kursu odbywają się na sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Natomiast zajęcia praktyczne odbywać się będą w Domu Pomocy Społecznej „Family” w Tarasie.

Organizacja kursu „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych” ma na celu zdobycie nowych kompetencji i umiejętności zawodowych przez uczestników projektu. Zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych poparte zostanie uzyskaniem przez uczestników odpowiednich certyfikatów.

Grupowe warsztaty psychologiczne

W dniu 22.06.2010 r. odbyły się warsztaty psychologiczne dla Beneficjentów projektu „Głowa do góry”. Warsztaty te odbyły się na sali konferencyjnej Urzędu Gminy i trwały 5 godzin, w warsztatach udział wzięło 10 osób. Celem cyklu warsztatów psychologicznych jest lepsze poznanie siebie, swoich możliwości i potencjału, doskonalenie komunikacji interpersonalnej, doskonalenie umiejętności współpracy w zespole oraz nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem. Łącznie w ramach projektu zaplanowano 25 godzin warsztatów grupowych oraz 20 godzin spotkań indywidualnych z psychologiem.

Spotkania indywidualne z doradcą zawodowym

W dniach 07.05.2010 r., 21.05.2010 r. i 31.05.2010 r. odbył się cykl konsultacji indywidualnych z doradcą zawodowym. Dla każdego z dziesięciu beneficjentów przewidziane zostały po 2 godziny konsultacji. Konsultacje odbyły się na sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kodrębie. W trakcie tych spotkań podjęta została tematyka czynników mających wpływ na planowanie życia oraz kariery zawodowej beneficjentów. Każdy z uczestników projektu miał możliwość przeanalizowania swojej sytuacji i możliwości na rynku pracy.

Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym miały także na celu pomoc beneficjentom wybrać odpowiednie dla nich szkolenie zawodowe w ramach projektu ,,Głowa do góry’’.

 


Spotkanie grupowe z doradcą zawodowym

W dniu 30.04.2010 r. odbyło się pierwsze spotkanie grupowe z doradcą zawodowym dla osób zakwalifikowanych do udziału projekcie systemowym "Głowa do góry". Spotkanie trwało 5 godzin i odbyło się na sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Spotkania z doradcą zawodowym mają na celu wsparcie aktywizacji zawodowej uczestników projektu, w tym diagnoza zainteresowań, uzdolnień i motywacji uczestników projektu, zapoznanie ich z efektywnymi metodami poszukiwania pracy, a także wzrost umiejętności poruszania się po rynku pracy.

 

Zajęcia grupowe z doradcą zawodowym poprzedzone zostały spotkaniem informacyjnym, które odbyło się na sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kodrębie. Na spotkaniu przedstawiono uczestnikom projektu jego planowany przebieg.

Zakończenie rekrutacji

W dniu 31.03.2010 r. zakończyła się rekrutacja uczestników do projektu systemowego ,,Głowa do góry’’ współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Bezpośrednia rekrutacja uczestników projektu odbyła się poprzez wyłonienie z osób, które zgłosiły się i wypełniły ankietę rekrutacyjną, grupy 10 osób (9 kobiet i 1 mężczyzna) spełniających wymogi formalne. Osoby te podpisały deklarację uczestnictwa w projekcie i zawarte zostały z nimi kontrakty socjalne, które określają działania podejmowane przez pracownika socjalnego jak i uczestnika projektu, zmierzające do poprawy jego sytuacji życiowej.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą nadal zgłaszać się do siedziby GOPS w Kodrębie w celu wpisania na listę rezerwową.

W dniu 30.04.2010 r. odbędzie się spotkanie informacyjne oraz pierwsze zajęcia grupowe z doradcą zawodowym dla wszystkich Beneficjentów Ostatecznych projektu.

Rekrutacja uczestników projektu "Głowa do góry"

Informujemy, iż w dniu 01.02.2010r. rozpocznie się rekrutacja potencjalnych uczestników projektu " Głowa do góry ". Chętni proszeni są o zgłaszanie się do Biura Projektu w budynku Urzędu Gminy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (pokój Nr 6) w Kodrębie.

Bliższe informacje znajdują się w załączniku poniżej.


Informacja_na_temat_rekrutacji_do_projektu.doc

116 K

Artykuły:

Ogłoszenia

Ogłoszenie o naborze na stanowisko doradcy zawodowego:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodrębie ogłasza nabór na stanowisko doradcy zawodowego w projekcie systemowym "Głowa do Góry".

szczegóły w załącznikach:

ogloszenie_o_naborze.doc

690 K

wyniki_naboru.doc

318 K

Ogłoszenie o naborze na stanowisko psychologa:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodrębie ogłasza nabór na stanowisko psychologa w projekcie systemowym "Głowa do Góry".

szczegóły w załączniku:

nabor_na_psychologa.doc

650 K

wyniki_naboru_na_psychologa.pdf

318 K

Ogłoszenie o wyborze usługodawców:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodrębie poszukuje usługodawców w zakresie realizacji szkoleń w projekcie systemowym "Głowa do Góry".

szczegóły w załączniku:

informacja_o_wyborze_uslug.pdf

260 K

ogloszenie_o_wyborze_uslug.pdf

681 K

Ostatnio aktualizowano:

Dziennik Ustaw i Monitor Polski w wersjach elektronicznych

Dziennik Ustaw
i Monitor Polski
- wersje elektroniczne

Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich
Powiat Radomszczański
Program Kapitał Ludzki